Aloittamisilmoitus

Varsinaiset rakennustyöt voidaan aloittaa vasta luvan saatua lainvoiman, ellei lupaviranomainen ole myöntänyt hakijalle lupaa aloittaa työt ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. Lainvoimaisuudella tarkoitetaan sitä, ettei päätökseen voida enää hakea muutosta.

Rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle. Myös vastaava työnjohtaja tulee olla hyväksytty ennen töiden aloitusta.

Rakennustyön aloittamisella tarkoitetaan tässä rakennuksen perustuksen valutöihin tai perustukseen kuuluvien rakennusosien asentamiseen ryhtymistä. Lupaa edellyttävässä rakennuksen korjaus- ja muutostyössä rakennustyö katsotaan aloitetuksi silloin, kun ryhdytään rakenteiden tai rakennusosien purkamiseen tai rakentamiseen.

Rakennustyötä valmistelevat toimenpiteet, kuten kaivu- ja louhimistyöt, täyttötyöt ja puiden kaataminen eivät edellytä rakennusluvan ohella erillistä lupaa.

Valmisteleviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä jo ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa, mikäli rakennusvalvontaviranomainen on todennut toimenpiteen vaikutuksiltaan vähäiseksi. Valmistelevatkin toimenpiteet edellyttävät aloittamisilmoitusta ja vastaavan työnjohtajan hyväksymistä.

Erillinen maisematyölupa voi olla tarpeen silloin, kun valmisteleviin toimenpiteisiin ryhdytään ennen rakennusluvan myöntämistä. Selvitä asia ennen toimenpiteisiin ryhtymistä rakennusvalvonnasta.