Hyvinvointityö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja hyvinvointialueiden perustehtävä. Hyvinvoinnin, turvallisuuden ja ehkäisevän päihdetyön asiakirja kuvaa kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa ja toimii suunnitelmana käytännön työssä. Hyvinvointityössä hyödynnetään lisäksi Kuhmon kulttuurikasvatussuunnitelma sekä Arvokas ja onnellinen lapsuus Kainuussa - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 -asiakirjoja.
Hyvinvointityön tavoitteena on myös osallisuuden vahvistaminen. Tätä työtä tukee mm. Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma.

Kuhmossa hyvinvointityö kuuluu Vetovoimaisuuden palvelualueen tehtäviin. Palvelualue koordinoi kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämistä. Vetovoimaisuuden palvelualueen toiminnan luonne on erityisen poikkisektoraalinen. Toiminta tukee strategisia ja toiminnallisia tavoitteita, joita tarkastellaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

 

 

Hallinnonalat ylittävää operatiivista johtamista, asioiden valmistelua ja toimeenpanoa varten hyvinvointi- ja sivistysvaliokunta on nimennyt hyvinvointijohtoryhmän, jonka puheenjohtaja nimetään kaupungin johtoryhmästä.

Hyvinvointijohtoryhmän jäsenet 2021 – 2025 Varajäsen
Eila Vilén
puheenjohtaja
sivistystoimenjohtaja,
lukion rehtori
Sanna Juntunen, vararehtori
Riikka Kähkönen sihteeri hyvinvointiaktivaattori
Marjut Kyllönen yhtenäiskoulun rehtori Tiina Ahtonen, apulaisrehtori
Petra Määttä erityislastentarhanopettaja Niina Kähkönen,
varhaiskasvatusjohtaja
Miia Kettunen HR-asiantuntija
Juhana Juntunen kaupunginjohtaja
Juha Heinonen työllisyysasiantuntija
Minna Jokelainen operatiivinen johtaja Kuhmon VesiEnergia Oy
Ritva Juntunen nuorisopalveluvastaava Teija Kyllönen, nuorisotyöntekijä
Tero Uhlbäck kunnossapitopäällikkö Jarmo Kyllönen, maanmittausinsinööri
Elisa Kerola musiikkiopiston rehtori
Hanne Heikkinen kirjasto- ja kulttuuripäällikkö tapahtumatuottaja
Merja Haverinen vs. tulosyksikön päällikkö Kuhmon terveysasema,
Kainuun hyvinvointialue
Päivi Ahola-Anttonen palveluyksikköpäällikkö/johtava sosiaalityöntekijä,
Kainuun hyvinvointialue
Maija Inget vanhus- ja vammaisneuvosto
Helena Saari hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen erikoissuunnittelija, Kainuun hyvinvointialue
Mika Ekström rikosylikonstaapeli, Poliisi
Virpi Pikkarainen nuorisovaltuusto
HyvSiv-valiokunta pyytänyt nimeämään edustajan maaseudun neuvottelukunta
HyvSiv-valiokunta pyytänyt nimeämään edustajan TE-toimisto
HyvSiv-valiokunta pyytänyt nimeämään edustajan Kainuun pelastuslaitos

 

Hyvinvointi- ja sivistysvaliokunta on lisäksi nimennyt Ehkäisevän päihdetyön ja nuorten ohjaus- ja palveluverkoston -työryhmän koordinoimaan ehkäisevää päihdetyötä ja toteuttamaan siihen kuuluvaa tilastointia sekä raportointia. Työryhmä toimii erillisenä kokoonpanevana monialaisena työryhmänä, joka kokoaa eri alojen toimijoita yhteistyöhön. Työryhmä tekee tiivistä yhteistyötä hyvinvointijohtoryhmän kanssa ja osoittaa omat esityksensä toimenpiteistä hyvinvointijohtoryhmälle.

EPT- ja Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston jäsenet 2021 – 2025
Juha Heinonen, puheenjohtaja työllisyysasiantuntija
Riikka Kähkönen, sihteeri hyvinvointiaktivaattori, ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö
Anna Heikkinen TE-palvelut
Sirpa Pulkkinen koulukuraattori, Kainuun hyvinvointialue
Anu Haverinen diakonissa, evl-seurakunta
Marika Huusko erikoisnuorisotyöntekijä
Ritva Juntunen työllisyysohjaaja, nuorisopalveluvastaava
Marjut Kyllönen yhtenäiskoulun rehtori
Teija Kyllönen vapaa-aikaohjaaja
Seija Lukkarinen sairaanhoitaja, riippuvuuksien hoito, Kainuun hyvinvointialue
Piia Myllylä asumisneuvoja, Kiinteistö oy Terva-asunnot
Silja Piirainen etsivä nuorisotyöntekijä
Katriina Sorjonen toiminnanjohtaja, Kuhmon 4H-yhdistys
Ulla Toivanen-Närhi kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, Kainuun hyvinvointialue
Mika Ekström rikosylikonstaapeli, Poliisi
HyvSiv-valiokunta pyytänyt nimeämään edustajan sosiaalityö, Kainuun hyvinvointialue
HyvSiv-valiokunta pyytänyt nimeämään edustajan ensihoito, Kainuun hyvinvointialue
HyvSiv-valiokunta pyytänyt nimeämään edustajan nuorisovaltuusto