Hankinnat

Kuntien on hankinnoissaan noudatettava Lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain soveltamista rajaavat kynnysarvot. Kynnysarvojen perusteella hankinnat jaotellaan kansalliset kynnysarvot alittaviksi hankinnoiksi ja kansallisiksi hankinnoiksi sekä EU-hankinnoiksi.

Kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat (pienhankinnat) eivät kuulu hankintalain soveltamisalaan eikä niistä lain mukaan tarvitse julkaista ilmoitusta. Niiden osalta menettelyohjeet perustuvat EU-perustamissopimuksen yleisiin periaatteisiin ja hankintayksikkökohtaisiin hankintaohjeisiin. Kuhmon kaupungin hankintaohjeita ollaan parhaillaan uudistamassa. Kuhmon kaupunki julkaisee kynnysarvon alittavat hankinnat Kainuun pienhankintapalvelussa.

Kuhmon kaupungin Hankintakalenteri 2024

Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat julkaistaan HILMA-kanavassa.

Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat julkaistaan Kainuun pienhankintapalvelussa.