Esiopetus

Esiopetuksen tavoitteena on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Esiopetuksessa lapsilla on monia mahdollisuuksia vahvistaa arjessa tarvittavia vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja. Vertaisryhmässä lapsi saa valmiuksia, kykyjä ja taitoja toimia yhdessä erilaisten ihmisten kanssa.

Kuhmon kaupungissa järjestetään esiopetusta kaikille lapsille koulun aloitusta edeltävänä vuonna. Taajamassa esiopetuksen järjestää varhaiskasvatus ja kyläkouluilla perusopetus.

Esiopetus on perusopetuslain mukaista toimintaa ja sen laajuus on vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. Esiopetus on maksutonta, mutta sen ylittävältä ajalta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu, joka määräytyy perheen tulojen ja lapsen hoitoajan mukaan.

 

Leikkien, tutkien, haistellen, maistellen…

Esiopetusta suunnitellaan lapsilähtöisesti ja sen tehtävä on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa, itsetuntoa ja käsitystä itsestään oppijana. Leikki sekä toiminnalliset, moniaistiset lasten aktiivisuutta edistävät työtavat ovat osa esiopetuksen toimintaa. Työtapojen valintaa ja käyttöä ohjaavat esiopetukselle asetetut tavoitteet sekä lasten tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Esiopetuksella on suuri merkitys lasten kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden varhaisessa havaitsemisessa sekä tuen antamisessa.

Esiopetus toimii siltana varhaiskasvatuksesta kouluun. Sillä on tärkeä rooli lapsen kouluvalmiustaitojen kehittymisessä sekä oppimisen ilon ja motivaation löytämisessä. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus muodostavat lapsen oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.