Varhaiskasvatuksen maksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2023 alkaen

 

1.VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSULAKI 1503/2016 JA SEN MUUTOKSET

1.3.2017 alkaen on tullut voimaan tuntiperusteinen indeksiin sidottu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016).

1.1.2018 alkaen on muuttunut ko. lain 5 §:n 2 momentti eli kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksun määräytymisen maksuprosentit ja tulorajat sekä 8 § eli sisarusten maksujen määräytyminen (959/2017). 1.1.2018 alkaen on muuttunut myös 11 §:n 3 momentti eli varhaiskasvatuksen maksun määräämisen perusteena olevat tulot, joita ei huomioida (961/2017).

Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen (1115/2019) mukaan em. lakien tulorajoihin ja asiakasmaksuihin on tehty indeksitarkistukset, jotka astuivat voimaan 1.8.2020 alkaen.

1.8.2021 alkaen on muutettu lain 1052/2020 mukaisesti varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 5 §:n 2 ja 3 momentti ja 8 § sellaisina kuin ne ovat laissa 959/2017. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttui 1.8.2021 alkaen siten, että asiakasmaksuja alennettiin korottamalla tulorajoja. Lisäksi toisen lapsen maksuprosentti muuttui.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen (1087/2021) mukaan em. lakien tulorajoihin ja asiakasmaksuihin on tehty indeksitarkistukset, jotka astuvat voimaan 1.8.2022 alkaen.

1.3.2023 alkaen muutetaan varhaiskasvatuksesta annetun lain (1503/2016) 5 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1052/2020 (laki 1365/2022). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu 1.3.2023 alkaen siten, että asiakaskasmaksuja alennetaan korottamalla tulorajoja.

 

2. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2023 ALKAEN

Enimmäismaksu on 1.3.2023 alkaen on edelleen 295 euroa kuukaudessa. Maksutonta varhaiskasvatusta koskeva säätely säilyy ennallaan ja alin perittävä maksu on jatkossa 28 euroa.

Toisesta lapsesta perittävä maksu on 1.3.2023 alkaen on edelleenkin enintään 40 % ensimmäisen (nuorimman) lapsen maksusta eli enintään 118 euroa.

Seuraavien lasten maksu on edelleenkin 20 % nuorimman lapsen kokoaikaisesta maksusta eli enintään 59 euroa.

Kuukausimaksu pyöristetään lähimpään euromäärään. Indeksitarkistukset maksuihin ja tulorajoihin tehdään tämän hetkisen tiedon mukaan edelleenkin joka toinen vuosi.

Varhaiskasvatuksen tehtäviä hoitavalla viranomaisella on maksun suuruuteen vaikuttavien perheen tulotietojen tiedonsaanti- ja tarkistusoikeus edellä mainitun asiakasmaksulain 17 §:n nojalla. Tietoja voidaan tarkistaa mm. verottajalta, Kansaneläkelaitokselta, työnantajalta ja työvoimaviranomaisilta.

 

3. VARHAISKASVATUSMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen sekä varhaiskasvatuksesta varatun hoitoajan mukaan. Maksua määrättäessä perheeksi katsotaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Maksuprosentit ja tulorajat 1.3.2023 alkaen   (HyvSivva 23.02.2023 § 13)

Perheen koko

(sarake 1)

Vähimmäistuloraja €/kk/brutto

(sarake 2)

Maksu alkaen 28 €, jos bruttotulot vähintään

(sarake 3)

Maksu – % tulorajan ylittävältä tulon osalta

(sarake 4)

Maksu korkein mahdollinen 295 €, jos bruttotulot vähintään

(sarake 5)

2 3874 4136 10,7 6627
3 4998 5260 10,7 7751
4 5675 5937 10,7 8428
5 6353 6615 10,7 9106
6 7028 7290 10,7 9781

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 262 eurolla kustakin perheen seuraavasta alaikäisestä lapsesta.

 1. Perheen koko: yhteistaloudessa elävät henkilöt ja samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset (sarake 1)
 2. Vähennä perheen koon mukaisen vähimmäistulorajan luku (sarake 2) perheen bruttotuloista.
 3. Laske jäljelle jäävästä summasta maksuprosentin (sarake 4) mukainen osuus = nuorimman lapsen kokoaikainen varhaiskasvatusmaksu. Maksuprosentti on aina 10,7 %.
 4. Jos perheen bruttotulot yhteensä e/kk ovat pienemmät kuin perheen koon mukaiset bruttotulot (sarake 3), kuukausimaksua ei silloin määräydy. Jos bruttotulot ovat samat tai suuremmat, kokoaikainen varhaiskasvatusmaksu on vähintään 28 e.
 5. Jos perheen bruttotulot e/kk ovat samat tai suuremmat kuin perheen koon mukaisen korkeimman maksun tuloraja (sarake 5), lapsen maksuksi määräytyy varatun hoitoajan mukainen korkein mahdollinen maksu = enimmäismaksu. Tulotietoja ei tarvitse toimittaa.

Näin saadaan laskettua kokoaikainen varhaiskasvatusmaksu, josta 0-84 h/kk varatun hoitoajan mukainen kuukausimaksu on 60 % ja 85-150 h/kk varatun hoitoajan mukainen kuukausimaksu on 85 %.  Jos varattu hoitoaika on 151-200 h/kk, maksu on siis 100 %:n mukainen kuukausimaksu.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki edellyttää, että perheet varaavat kuukausittaisen tuntimäärän (0-84 h/kk, 85-150 h/kk tai 151-200 h/kk), jonka lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta. Palvelusta perittävä asiakasmaksu määräytyy siis perheen koon, bruttotulojen ja varatun hoitoajan mukaan. Kaikkien perheiden tulee täyttää varhaiskasvatushakemukseen kullekin lapselle varattava hoidon tuntimäärä/kk. Jos tuntimäärää ei ole täytetty hakemuksessa, on perheen täytettävä erillinen ”Ilmoitus varattavasta hoidon tuntimäärästä tai muutoksesta perheen tilanteessa”- lomake tai ilmoitettava tuntimäärä sähköpostitse.  Mikäli tuntimäärää ei ole ilmoitettu, lapselle määrätään kokoaikaisen varhaiskasvatuksen (100 %) mukainen varhaiskasvatusmaksu.

Osa-aikainen varhaiskasvatus %- osuus perheen bruttotulojen mukaisesta kokoaikaisesta maksusta Korkein mahdollinen maksu, €/kk
0-84 h/kk (enintään 20 h/vko) 60 177
85-150 h/kk (yli 20 h/vko mutta alle 35 h/vko) 85 251
Kokoaikainen varhaiskasvatus
151-200 h/kk (väh. 35 h/vko) 100 295

 

Tuloina otetaan huomioon

Päätettäessä varhaiskasvatusmaksuista perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Siis myös avopuolison tulot huomioidaan. Palvelun käyttäjäksi katsotaan lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa elävät vanhemmat ja muut huoltajat. Lapseen kohdistuvista tuloista huomioidaan vain varhaiskasvatuksessa olevaan lapseen kohdistuvat elatustuki, -apu ja perhe-eläke tms. tulot.

Tuloina ei oteta huomioon 1.1.2018 alkaen (laki 961/2017)

Lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007)mukaista etuutta (alle 16 v. vammaistukea, 16 v. täyttäneen vammaistukea, eläkettä saavan hoitotukea, ruokavaliokorvausta), kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, opintotukilain (65/1994) mukaista opintotukea, asumistukea,  tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, aikuiskoulutustukea (entisen Koulutusrahaston, nykyisen Työllisyysrahaston myöntämä ja maksama), toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. HUOM! Joustava ja osittainen hoitoraha huomioidaan tuloksi!                                                                          

Tuloista vähennetään

Suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

 

4. VARHAISKASVATUKSEN MAKSUPÄÄTÖS

Varhaiskasvatusmaksusta tehdään aina hoidon alkaessa maksupäätös, joka on voimassa enintään toimintakauden loppuun eli 31.7. saakka.

Kaikkien varhaiskasvatusmaksut tarkistetaan uusien tulotietojen mukaan kerran kalenterivuodessa, yleensä 1.8. alkaen. Elokuun varhaiskasvatuslaskutus saattaa viivästyä.

Päätös lapsen varhaiskasvatus-/esiopetuspaikasta ja varhaiskasvatuksen maksupäätös toimitetaan huoltajalle sähköisesti, mikäli huoltaja on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa. Huoltaja saa sähköpostiinsa tiedon, että lapsen päätökset ovat nähtävänä eAsiointipalvelussa. Ne löytyvät kohdasta: Katso päätökset (kirjautumisen jälkeen valikko löytyy vasemmasta yläreunasta). Päätökset toimitetaan erillisestä pyynnöstä postitse.

Jos tuloselvityslomaketta liitteineen ei ole toimitettu pyydettyyn tai asiakkaan ilmoittamaan ajankohtaan mennessä, varhaiskasvatusmaksuksi määrätään varatun tuntimäärän mukainen korkein maksu.

Maksupäätös tarkistetaan, jos varattava hoidon tuntimäärä, perheen koko tai palvelujen saajan maksukyky olennaisesti muuttuu ja muutos kestää vähintään kaksi kalenterikuukautta. Maksu tarkistetaan myös, jos maksu osoittautuu virheelliseksi tai voimassa olevat säädökset ja päätökset muuttuvat. Maksua ei tarkisteta kesken kalenterikuukauden. Asiakasmaksun tarkistus tehdään aikaisintaan sen kuukauden alusta lukien, jolloin asiakas on ilmoittanut muutoksesta.

Asiakkaan velvollisuus on ilmoittaa varhaiskasvatuspalveluun perheessä tapahtuneista /tapahtuvista muutoksista. Osoite- ja yhteystietomuutokset sekä muutokset perhesuhteissa, perheen koossa ja tulotiedoissa on ilmoitettava palvelusihteerille puh. 044 725 5314 , sähköpostitse ja tarvittaessa kirjallisesti Tuloselvityslomakkeella.

Mikäli varhaiskasvatushakemuksessa ilmoittamanne hoidon tuntimäärä myöhemmin muuttuu, eli toteutuneet tunnit alittavat tai ylittävät sovitun tuntirajan kahtena peräkkäisenä kuukautena, ottakaa yhteyttä varhaiskasvatuksen johtajaan tai päiväkodin johtajaan, koska lapselle on tehtävä uusi sijoitus- ja maksupäätös. Jos ainoastaan hoidon tuntimäärä muuttuu, voitte ilmoittaa muutoksesta sähköpostilla tai ”Ilmoitus varattavasta hoidon tuntimäärästä tai muutoksesta perheen tilanteessa” – lomakkeella.

Lomakkeita on saatavilla kaupungintalolta varhaiskasvatuspalvelusta tai tulostettavissa Kuhmon kaupungin www. sivuilta: www.kuhmo.fi/paivahoito. Kaikki lomakkeet ja liitteet voi palauttaa kaupungintalolle viraston aukioloaikoina, kaupungintalon sisäpihalla pääoven vieressä olevaan lukolliseen varhaiskasvatuksen postilaatikkoon tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kuhmo.fi

Asiakkaan ilmoittamiin virheellisiin tietoihin perustuva maksu voidaan oikaista takautuvasti, enintään vuoden ajalta.

Maksualennus/maksuvapautus

Perhe voi hakea varhaiskasvatusmaksun alentamista/poistamista elatusvelvollisuuden,   toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella. Lisätietoja saa varhaiskasvatuksen johtajalta puh. 044 725 5317.

 

5. LASKUJEN MAKSAMINEN JA PERINTÄ

Laskun eräpäivä ei ole kiinteä. Halutessaan laskun saa e-laskuna verkkopankkiin, sopimuksen voi tehdä omassa verkkopankissa, tiedot löytyvät laskusta. Mikäli laskun maksaja on rekisteröitynyt Oma Postin asiakkaaksi, lasku toimitetaan sinne. Monetra Oulu Oy vastaa Kuhmon kaupungin kirjanpidosta, osto- ja myyntireskontrasta ja maksuliikenteestä. Laskujen maksamiseen, maksuajasta sopimiseen ja perintään liittyvissä asioissa voit tarvittaessa ottaa yhteyttä: Eliisa Heikkinen puh. 044 725 5295 ja sähköpostitse: eliisa.heikkinen@kuhmo.fi tai Jenny Myllykangas puh. 044 725 5273 ja sähköpostitse: jenny.myllykangas@kuhmo.fi

Maksamattomista laskuista peritään voimassa oleva viivästyskorko. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on ulosottokelpoinen.

 

6. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄÄMISEEN JA

LASKUTUKSEEN LIITTYVIÄ SOVELLUSOHJEITA 1.8.2018 ALKAEN:

(Sivistysltk 13.6.2018 § 68)

 1. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua määrättäessä käytetään tulona ensisijaisesti maksamisajankohdan mukaista tuloa. Jos lapsi on kuitenkin jatkuvasti varhaiskasvatuksessa ja huoltajien ansiotulo vaihtelee, tuloksi otetaan pääsääntöisesti viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo, kuitenkin esim. vähintään kahdeksalta kuukaudelta.

 

 1. Tilapäisen muutoksen tuloissa (nousu tai lasku vähintään 10 %) tai varhaiskasvatuksen tarpeessa tulee kestää vähintään kaksi kalenterikuukautta, ennen kuin muutos edellyttää tarkistamista. Kun tulot ja/tai varhaiskasvatuksen tarve muuttuu, sijoitus- ja maksupäätös tehdään aikaisintaan sen kuukauden alusta lukien, jolloin asiakas on ilmoittanut muutoksesta.

 

 1. Kaikkia asiakkaita koskeva varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistus tehdään kerran kalenterivuodessa. Tarkistus tehdään yleensä vuosittain 1.8. alkaen.

 

 1. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuksi voidaan määrätä korkein maksu, jos tulotietoja ei ole toimitettu pyydettyyn ajankohtaan mennessä. Mikäli tulotiedot toimitetaan myöhemmin, maksu tarkistetaan toimitettujen tulotietojen mukaan vasta seuraavan kuukauden alusta.

 

 1. Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu pääsääntöisesti sen perheen koon ja tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestörekisterin mukainen asuinpaikka. Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa yhdessä kunnassa, mutta lapsi ei tarvitse varhaiskasvatusta väestörekisterin mukaisesta asuinpaikasta, maksu määrätään varhaiskasvatusta tarvitsevan perheen koon ja tulojen mukaan. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa ja lapsi huomioidaan molempien perheiden kokoon.

 

 1. Varhaiskasvatuksen alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukauden, maksu peritään hoitopaikan varauksen mukaan. Mikäli varattu tuntimäärä ylittyy, maksuna peritään täysi kuukausimaksu.

 

 1. Maksu peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Heinäkuu on maksuton perheille niistä lapsista, joita on laskutettu edellisen elokuun alusta lukien 11 kuukaudelta. Mikäli perhe muuttaa 1.8. jälkeen Kuhmoon, on perheen toimitettava tiedot entisellä kotipaikkakunnalla tapahtuneesta päivähoitolaskutuksesta.

 

 1. Jos vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua tai myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa, eikä sitä ole peruttu ennen kunnan päätöksen mukaista varhaiskasvatuksen alkamista, peritään puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

 

 1. Jos lapselle on varattu varhaiskasvatuspaikka huoltajien loman ajaksi, eikä sitä ole peruttu ajoissa, peritään peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspalvelusta puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Jos perheen tulot ovat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, peritään puolet pienimmästä perittävästä maksusta. Jos heinäkuu on lapselle maksuton kuukausi ja lapselle on hoitopaikka varattu, eikä sitä ole peruttu, peritään puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Jos lapselle on varattu hoitopaikka muulloin kuin maksuttoman kuukauden aikana, eikä sitä ole ajoissa peruttu, peritään kuukausimaksun lisäksi puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

 

 1. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on poissa sairauden johdosta koko kalenterikuukauden, maksua tältä kuukaudelta ko. lapsesta ei peritä lainkaan. Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain 9 luvun 7§:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan, maksua ei peritä niiltä päiviltä. Tämä ei koske lapsen sisaruksia. Isyysrahajaksoista johtuvista poissaoloista on ilmoitettava varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua alkamispäivää. Kelan päätös isyysrahakaudesta on myös toimitettava. Lapsella säilyy oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan.

 

 1. Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Siis jos lapsi on varhaiskasvatuksessa esim. vain yhden päivän kalenterikuukauden aikana, eikä varhaiskasvatuspaikkaa ole irtisanottu, maksuna peritään lapsen täysi kuukausimaksu.

 

 1. Jos varhaiskasvatuspaikka on suljettu, perheille ei hyvitetä asiakasmaksua siltä ajalta, jolloin perhe järjestää hoidon yksityisesti.

 

 1. Esioppilaasta ja kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevasta koululaisesta perittävä asiakasmaksu määräytyy samoin perustein kuin alle kouluikäisiltä lapsilta. Esiopetusaikaa ja koulussa oloaikaa ei lasketa varhaiskasvatuksen varattuun hoitoaikaan.

 

 1. Jos 1-2- luokalla oleva koululainen tarvitsee hoitopaikan ennen klo 7 ja klo 17 jälkeen, se on pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen toimintaa, siitä tehdään erillinen sijoituspäätös ja maksupäätöksessä noudatetaan varhaiskasvatuksen hinnoitteluperusteita.

 

 1. Jos esioppilas tai koululainen tarvitsee varhaiskasvatuksen hoitopaikan vain koulun loma-aikoina, tehdään tästä ajasta sijoitus- ja maksupäätös, jolloin noudatetaan varhaiskasvatuksen hinnoitteluperusteita. Vaihtoehtoisesti perhe voi hakea tilapäisesti annettavaa varhaiskasvatusta.

 

 1. Jos varhaiskasvatuksessa olevan koululaisen tai esioppilaan varhaiskasvatuksen hoidon tuntimäärä muuttuu kesäloman alkaessa, asiakasmaksu tarkistetaan muuttuneen tuntimäärän mukaiseksi 1.6. alkaen. Mikäli hoidon tuntimäärä muuttuu koulun tai esiopetuksen alkaessa, asiakasmaksu tarkistetaan sen mukaiseksi jo 1.8. alkaen. Näiden muutoksien kestossa ei ole kahden kuukauden määräaikaa

 

 

7. VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN HARKINNANVARAISET KULJETUSMAKSUT 1.8.2023 ALKAEN  

(HyvSivva 11.05.2023 § 55)      

 

Perheen ensimmäinen

kuljetettava lapsi

Perheen muut kuljetuksen piirissä olevat lapset
210 € / lukuvuosi;

105 € / lukukausi;   22 € / kuukausi

155 € / lukuvuosi;

78 € / lukukausi;  18 € /  kuukausi

Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

Maksu peritään syys- ja kevätlukukaudelta. Jos kuljetus alkaa tai päättyy kesken toimikauden, maksu peritään niiltä kuukausilta, joina lapsi on kuljetuksen piirissä. Mikäli perheestä kulkee useita lapsia koulu- tai varhaiskasvatuskuljetuksessa, peritään ensimmäisestä kuljetuksen piiriin tulevasta lapsesta korkein maksu, muut perheen kuljetuksen piirissä olevat lapset saavat sisaralennuksen.

 

8. TILAPÄISESTI ANNETTAVAN VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT

Tilapäisesti annettavalla varhaiskasvatuksella tarkoitetaan satunnaista hoidon tarvetta, jota voi varata ja käyttää enintään kahdeksana päivänä kalenterikuukaudessa. Tilapäinen varhaiskasvatus ei vaikuta lasten kotihoidon tukeen.

Päivähoitoyksiköissä vapaina olevia paikkoja käytetään tilapäisen varhaiskasvatuksen tarpeeseen. Tilapäistä varhaiskasvatusta kysytään suoraan päiväkodin johtajalta sen mukaan, mihin hoitopaikkaan lapsi halutaan.

Tilapäisesti annettavan varhaiskasvatuksen maksut ovat lapsikohtaisia ja ne laskutetaan jälkikäteen päivähoitolaskutuksen tapaan. Vain toteutuneet läsnäolopäivät varatuista enintään kahdeksasta päivästä laskutetaan. Maksut tarkistetaan kahden vuoden välein.

Tilapäisesti annettavan varhaiskasvatuksen maksut 1.8.2022 alkaen                              

(HyvSivva 24.3.2022 § 33)

Kokopäivähoito,

yli 5 h/pv

Osapäivähoito,

enintään 5 h/pv

Yöhoito

klo 22.00-06.00

20 € / lapsi 13 € / lapsi 25 € / lapsi

 

Koko- tai osapäivähoidon maksun lisäksi peritään yöhoidon maksu, mikäli lapsella on hoidontarvetta vähintään yksi tunti yöllä klo 22.00-06.00 välisenä aikana.

Esim. 1. Lapsi on hoidossa klo 18.30-06.00, tilapäisesti annettavan varhaiskasvatuksen maksu on 13 € + 25 € = 38 €.

Esim. 2. Lapsi on hoidossa klo 05.30-12.00, maksu on 20 €.

Esim. 3. Lapsi on hoidossa klo 18.00-22.45, maksu on 13 €.