Päivähoitomaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perustana oleva lainsäädäntö muuttuu 1.3.2017, jolloin voimaan tulee uusi tuntiperusteinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki. Uudessa maksutaulukossa kaksi- ja kolmihenkisten perheiden tulorajat muuttuvat ja sisaralennukseen tulee muutos.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, tulojen sekä varhaiskasvatuksesta varatun ajan mukaan. Maksua määrättäessä perheeksi katsotaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset.

Enimmäismaksu on 290 euroa kuten nykyisinkin. Maksutonta varhaiskasvatusta koskeva säätely säilyy myös ennallaan ja alin perittävä maksu on jatkossakin 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu muuttuu siten, että maksu on enintään 90 % ensimmäisen (nuorimman) lapsen maksusta eli enintään 261 euroa. Seuraavien lasten maksu on edelleen 20 % nuorimman lapsen kokoaikaisesta maksusta eli enintään 58 euroa. Kuukausimaksu pyöristetään lähimpään euromäärään.

Varhaiskasvatusmaksun suuruus:

Perheen koko

(sarake 1)

vähimmäistuloraja (bruttotulot),€/kk

(sarake 2)

Maksu – % tulorajan ylittävältä tulon osalta

(sarake 3)

Maksu korkein mahdollinen 290€, tuloraja
2 1915 11,5 4437
3 1915 9,4 5000
4 2053 7,9 5724
5 2191 7,9 5862
6 2328 7,9 5999

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin perheen seuraavasta alaikäisestä lapsesta.

Ohje:

  1. Katso perhekoko taulukosta / vanhemmat ja perheen kaikki alaikäiset lapset (sarake 1)
  2. Vähennä vähimmäistuloraja (sarake 2) perheen bruttotuloista
  3. Laske jäljelle jäävästä summasta maksuprosentin (sarake 3) mukainen osuus = nuorimman lapsen kokoaikainen varhaiskasvatusmaksu

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain voimaantulo edellyttää, että perheiden on päivitettävä varhaiskasvatuksen maksusopimus. Perheet täyttävät lomakkeen, jossa he varaavat kuukausittaisen tuntimäärän, jonka lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta. Palvelusta perittävä asiakasmaksu määräytyy varatun hoitoajan mukaan. Nykyinen ns. sopimus (8-16pv) lapsen hoitopäivistä kuukaudessa poistuu.

 

Osa-aikainen varhaiskasvatus %- osuus perheen bruttotulojen mukaisesta kokoaikaisesta maksusta Korkein mahdollinen maksu, €/kk
0-84 h/kk (enintään         20 h/vko) 60 174
85-150 h/kk (yli 20 h/vko mutta alle 35 h/vko) 85 247
Kokoaikainen varhaiskasvatus
yli 150 h/kk (väh. 35 h/vko) 100 290

 

 

Kaikkien perheiden tulee täyttää linkissä oleva lomake ”Ilmoitus varattavasta hoidon tuntimäärästä tai muutoksesta perheen tilanteessa”. Lomake pyydetään palauttamaan siihen päiväkotiin, jossa lapsenne on. Perhepäivähoidon osalta lomake palautetaan kaupungintalolle varhaiskasvatuspalveluun tai pääoven vieressä olevaan päivähoidon postilaatikkoon.

 

Mikäli perhe ei tee Ilmoitusta varattavasta hoidon tuntimäärästä perheelle määrätään kokoaikaisen varhaiskasvatustarpeen (100 %) mukainen varhaiskasvatusmaksu.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämiseen ja laskutukseen liittyviä sovellusohjeita 1.3.2017  alkaen

 Ilmoitus varattavasta hoidon tuntimäärästä tai muutoksesta perheen tilanteessa

Tuloselvitys/Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

1.  Päivähoitomaksun määräytyminen

 

Tuloina otetaan huomioon:

Päätettäessä päivähoitomaksuista perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Siis myös avopuolison tulot huomioidaan. Palvelun käyttäjäksi katsotaan lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa elävät vanhemmat ja muut huoltajat. Lapseen kohdistuvista tuloista huomioidaan vain päivähoidossa olevaan lapseen kohdistuvat elatustuki, -apu ja perhe-eläke tms. tulot.

 

Tuloina ei oteta huomioon:

Lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007)mukaista etuutta (alle 16 v. vam-maistukea, 16 v. täyttäneen vammaistukea, eläkettä saavan hoitotukea, ruokavaliokorva-usta), kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea,  tapaturmava-kuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rin-tamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea (Koulutusrahaston myöntämä ja maksama), opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

 

Tuloista vähennetään:

Suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

 

Perheen koko

Maksuja määriteltäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi.

 

Päivähoitomaksupäätös

Maksukyvyn mukaan perittävästä päivähoitomaksusta annetaan asiakkaalle maksupäätös, joka on voimassa enintään toimintakauden loppuun eli 31.07. saakka. Maksut tarkistetaan tuloselvityslomakkeella liitteineen. Jos tuloselvityslomaketta liitteineen ei ole toimitettu ilmoitettuun ajankohtaan mennessä, päivähoitomaksuksi päätetään korkein maksu.

Maksua kuitenkin tarkistetaan vuoden aikana, jos palvelujen saajan maksukyky olennaisesti muuttuu, maksu osoittautuu virheelliseksi, perheen koko muuttuu tai voimassaolevat säädökset ja päätökset muuttuvat.

Tilapäisen muutoksen tuloissa (10%) tai päivähoidon tarpeessa tulee kestää vähintään kaksi kalenterikuukautta, ennen kuin muutos edellyttää perinnän tarkistamista. Sama koskee myös muutoksen johtuessa lomautuksesta. Maksua ei tarkisteta kesken kalenterikuukauden. Perinnän tarkistus tehdään aikaisintaan sen kuukauden alusta lukien, jona ilmoitus muutoksesta tulee päivähoitotoimistoon.

Asiakkaan velvollisuus on ilmoittaa päivähoitotoimistoon perheen tuloissa, perhesuhteissa, hoitopäivien määrissä, osoitteissa ja puhelinnumeroissa tapahtuneista muutoksista. Asiakkaan ilmoittamiin virheellisiin tietoihin perustuva maksu voidaan oikaista takautuvasti, enintään vuoden ajalta.

Osoite- ja yhteystietomuutokset sekä muutokset perhesuhteissa ja tulotiedoissa on ilmoitettava talousassistentille puh. 044 725 5314 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kuhmo.fi

Muutoksista sovittuihin hoitoaikoihin ja/tai sopimukseen hoitopäivien määrästä/kk on ilmoitettava oman alueen perhepäivähoidon ohjaajalle tai päiväkodin johtajalle.

Maksualennus Perhe voi hakea päivähoitomaksun alentamista tai perimättä jättämistä elatusvelvollisuuden,      toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella. Päivähoitomaksun         muutoshakemuskaavakkeita saa kaupungintalolta varhaiskasvatuspalveluista.

 

2. Päivähoitomaksun periminen

Elokuun päivähoitolaskutus saattaa viivästyä, koska kaikkien päivähoitomaksut tarkistetaan 1.8. alkaen. Päivähoitolaskun eräpäivä ei ole kiinteä. Laskutusaineisto toimitetaan Kainuun Sote-kuntayhtymän myyntiryhmälle, joka tulostaa laskut ja vastaa perinnästä.

Laskujen maksamiseen, maksuajasta sopimiseen ja perintään liittyviin kysymyksiin vastaa myyntiryhmä p. 044 797 0144, 040 596 2734 ja 044-737 8607. Päivähoitomaksu on ulosottokelpoinen.

 

3. Varhaiskasvatuksen harkinnanvaraiset kuljetusmaksut

Varhaiskasvatuksen harkinnanvaraiset kuljetusmaksut 01.08.2017 alkaen

Perheen ensimmäinen                     kuljetettava lapsi Perheen muut kuljetuksen piirissä olevat lapset
178 € / lukuvuosi   89 € / lukukausi   19€ / kuukausi 130 € / lukuvuosi    65€ / lukukausi   14€ /  kuukausi

Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

Maksu laskutetaan erikseen syys- ja kevätlukukaudelta. Jos kuljetus alkaa tai päättyy kesken toimikauden, maksu peritään niiltä kuukausilta, joina lapsi on kuljetuksen piirissä. Kuljetusmaksu on kiinteä, eikä siihen vaikuta lapsen poissaolot eikä toiminnan loma-ajat.

Sisaralennus myönnetään vain varhaiskasvatuksen sisällä.

 

5. Tilapäinen päivähoito

Tilapäisellä päivähoidolla tarkoitetaan vain satunnaista hoidon tarvetta, joka pisimmillään voi olla yhtäjaksoisesti viisi päivää.

Tilapäinen päivähoito ei vaikuta lasten kotihoidontuen saamiseen. Päivähoitoyksiköissä vapaana olevia paikkoja käytetään tilapäiseen päivähoidon tarpeeseen. Tilapäistä päivähoitoa kysytään suoraan päiväkodeista tai perhepäivähoidon ohjaajilta sen mukaan, mihin hoitopaikkaan lapsi halutaan.

Tilapäisen päivähoidon hinnat ovat lapsikohtaisia. Tilapäisen päivähoidon hoitopäivät laskutetaan jälkikäteen päivähoitolaskutuksen tapaan.

Tilapäisen päivähoidon maksut 1.8.2016 – 31.7.2018
Kokopäivähoito,

yli 5 h

Osapäivähoito,

enintään 5 h

Yöhoito

klo 22.00-06.00

19 € / lapsi 12 € / lapsi 24 € / lapsi

Yöhoidon maksu peritään mahdollisen koko-tai osapäivähoidon maksun lisäksi, mikäli lapsen hoitoaika jatkuu myös klo 22.00-06.00 välisenä aikana, kuitenkin niin, että klo 22.00-06.00 välistä lapsen hoitoaikaa ei lasketa koko-tai osapäivähoidon tunteihin. Esim. lapsi on hoidossa klo 18.30-06.00, tilapäisen päivähoidon maksu on 12 € + 24 € = 36€.