Ohjaavat asiakirjat

Kuhmon kaupungin toiminnanohjaus ja johtaminen perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymään strategiaan ja strategiasta johdettuun talousarvioon toimintasuunnitelmineen. Kaupunginvaltuuston hyväksymällä hallintosäännöllä määritellään toimivaltuudet toimielinten ja viranhaltijoiden kesken.

Kuntalain (2015) § 37 mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

 1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
 2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
 3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palveluvelvoitteet
 4. omistajapolitiikka
 5. henkilöstöpolitiikka
 6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
 7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuhmon kaupunkistrategia

Kuntalain (2015) § 110 mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että se toteuttaa kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan toiminnassa ja taloudenpidossa on noudatettava talousarviota. Kuhmon kalenterivuoden talousarvion löydät tältä sivulta liitteenä.

Hallintosääntö toimii kunnan ohjausvälineenä. Hallintosääntö sisältää määräykset

 • hallinnon ja toiminnan järjestämisestä
 • päätöksenteko- ja hallintomenettelystä ja
 • valtuuston toiminnasta

Kuhmon hallintosäännön löydät tältä sivulta liitteenä.

Kuhmon kaupungille on laadittu strategiaa tukevat ja toimintaa ohjaavat, tältä sivulta liitteenä löytyvät

 • viestintäohje
 • konserniohje ja
 • henkilöstöpolitiikka
 • Vuosittainen raportti 2020 ja hyvinvointisuunnitelma 2021
 • Mitä kuhmolaisille 6-10 -vuotiaille kuuluu? Opinnäytetyö 2020
 • Ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma 2020
 • Kuhmon kaupungin tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka.