Ohjaavat asiakirjat

Kuhmon kaupungin toiminnanohjaus ja johtaminen perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymään strategiaan ja strategiasta johdettuun talousarvioon toimintasuunnitelmineen. Kaupunginvaltuuston hyväksymällä hallintosäännöllä määritellään toimivaltuudet toimielinten ja viranhaltijoiden kesken.

Kuntalain (2015) § 37 mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

 1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
 2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
 3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palveluvelvoitteet
 4. omistajapolitiikka
 5. henkilöstöpolitiikka
 6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
 7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuhmon kaupunkistrategia

Kuntalain (2015) § 110 mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että se toteuttaa kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan toiminnassa ja taloudenpidossa on noudatettava talousarviota. Kuhmon kalenterivuoden talousarvion löydät tältä sivulta liitteenä.

Hallintosääntö toimii kunnan ohjausvälineenä. Hallintosääntö sisältää määräykset

 • hallinnon ja toiminnan järjestämisestä
 • päätöksenteko- ja hallintomenettelystä ja
 • valtuuston toiminnasta

Kuhmon hallintosäännön löydät tältä sivulta liitteenä.

Kuhmon kaupungille on laadittu strategiaa tukevat ja toimintaa ohjaavat, tältä sivulta liitteenä löytyvät

 • viestintäohje
 • konserniohje ja
 • henkilöstöpolitiikka
 • Laaja hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma sekä Ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma valtuustokaudelle 2021 – 2025. Suunnitelman arviointi vuodelta 2022 ja tarkennettu vuosisuunnitelma vuodelle 2023.
 • Mitä kuhmolaisille 6-10 -vuotiaille kuuluu? Opinnäytetyö 2020
 • Kuhmon kaupungin tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka.

Kuhmon kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2022 talousarvion yhteydessä varata uimahallin suunnitteluun ja rakentamiseen 9 700 000 euroa vuosille 2023-2027. Rakentamisprojektiin liittyvät julkiset asiakirjat kootaan tälle sivustolle.

 • ennakkovaikutusten arviointi sijainnista