Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan sellaista aluetta, jolla jo tapahtuneen rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakentaminen voi lisäksi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Edellytyksenä myönteiselle suunnittelutarveharkinnalle on, että rakentaminen

  • ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle,
  • ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä, ja
  • on sopivaa maisemallisesta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Laajennetun harkinnan piirissä ei ole talousrakennuksen rakentaminen olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan, joka on tavanomaisen rakennuslupaharkinnan piirissä. Suunnittelutarveratkaisua haetaan hyvissä ajoin ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä.

Suunnittelutarveharkinta tehdään erillisenä ratkaisuna ja sen käsittelee tekninen lautakunta.