Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan sellaista aluetta, jolla jo tapahtuneen rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakentaminen voi lisäksi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Edellytyksenä myönteiselle suunnittelutarveharkinnalle on, että rakentaminen

 • ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle,
 • ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä, ja
 • on sopivaa maisemallisesta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Laajennetun harkinnan piirissä ei ole talousrakennuksen rakentaminen olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan, joka on tavanomaisen rakennuslupaharkinnan piirissä. Suunnittelutarveratkaisua haetaan hyvissä ajoin ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä.

Suunnittelutarveharkinta tehdään erillisenä ratkaisuna ja sen käsittelee tekninen lautakunta.

Hae lupaa:

Kuhmossa on käytössä rakentamisen lupakäsittelyjä tehostava sähköinen Lupapiste-asiointipalvelu. Rakennushankkeet voidaan valmistella alusta loppuun sähköisesti yhdessä viranomaisten ja muiden rakennusalan ammattilaisten kanssa. Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta eri tahoille. Palvelu neuvoo hakijaa lupien tarpeesta ja luvanhakemisen vaatimuksista.

Hoida lupa-asiat kätevästi Lupapisteen kautta. Tee oma hakemus jokaiselle hankkeelle.

Kirjaudu Lupapiste-palveluun tai anna pääsuunnittelijalle valtuutus tehdä hakemus puolestasi.

Hakemukseen liitettävät asiakirjat:

 • pääpiirustukset suunnittelijan allekirjoituksella, nimiösivulla varustettuna (ei valokuvana)
 • rajanaapurien kuulemiset
 • jätevesien käsittelysuunnitelma (haja-alueella, missä ei ole yleistä viemäriverkostoa)
 • energiatodistus/energiaselvitys, ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetut asuinrakennukset ja lomarakennukset (yli 50 m²)
 • mahd. poikkeamispäätös (lainvoimaisuustodistuksella varustettu)
 • mahd. vastaava työnjohtaja ja kvv-työnjohtaja
 • kaupparekisteriote (yhtiöt)
 • ote yhtiökokouspöytäkirjasta (taloyhtiöt)
 • valtakirja tarvittaessa

 

Sähköiseen asiointiin pääset alla olevaa kuvaa klikkaamalla.