Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus): 

 • asemakaava-alueella
 • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
 • alueella, jossa on voimassa Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty. Lupa ei ole tarpeen yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten tai myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vähäisiin toimenpiteisiin.

Maisematyölupahakemukseen tarvittavia liiteasiakirjoja ovat:

 • maisematyötä koskeva hakemuslomake yhtenä (1) kappaleena
 • valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen, mikäli hakija itse ei allekirjoita hakemusta
 • selvitys siitä, että hakija hallitsee tonttia tai rakennuspaikkaa (lainhuutotodistus, vuokrasopimus tms.)
 • virallinen karttaote
 • selvitys naapureille tiedottamisesta.

Maisematyölupa raukeaa, ellei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

Hae lupaa:

Kuhmossa on käytössä rakentamisen lupakäsittelyjä tehostava sähköinen Lupapiste-asiointipalvelu. Rakennushankkeet voidaan valmistella alusta loppuun sähköisesti yhdessä viranomaisten ja muiden rakennusalan ammattilaisten kanssa. Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta eri tahoille. Palvelu neuvoo hakijaa lupien tarpeesta ja luvanhakemisen vaatimuksista.

Hoida lupa-asiat kätevästi Lupapisteen kautta. Tee oma hakemus jokaiselle hankkeelle.

Kirjaudu Lupapiste-palveluun tai anna pääsuunnittelijalle valtuutus tehdä hakemus puolestasi.

Hakemukseen liitettävät asiakirjat:

 • pääpiirustukset suunnittelijan allekirjoituksella, nimiösivulla varustettuna (ei valokuvana)
 • rajanaapurien kuulemiset
 • jätevesien käsittelysuunnitelma (haja-alueella, missä ei ole yleistä viemäriverkostoa)
 • energiatodistus/energiaselvitys, ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetut asuinrakennukset ja lomarakennukset (yli 50 m²)
 • mahd. poikkeamispäätös (lainvoimaisuustodistuksella varustettu)
 • mahd. vastaava työnjohtaja ja kvv-työnjohtaja
 • kaupparekisteriote (yhtiöt)
 • ote yhtiökokouspöytäkirjasta (taloyhtiöt)
 • valtakirja tarvittaessa

 

Sähköiseen asiointiin pääset alla olevaa kuvaa klikkaamalla.