Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus): 

  • asemakaava-alueella
  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
  • alueella, jossa on voimassa Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty. Lupa ei ole tarpeen yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten tai myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vähäisiin toimenpiteisiin.

Maisematyölupahakemukseen tarvittavia liiteasiakirjoja ovat:

  • maisematyötä koskeva hakemuslomake yhtenä (1) kappaleena
  • valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen, mikäli hakija itse ei allekirjoita hakemusta
  • selvitys siitä, että hakija hallitsee tonttia tai rakennuspaikkaa (lainhuutotodistus, vuokrasopimus tms.)
  • virallinen karttaote
  • selvitys naapureille tiedottamisesta.

Maisematyölupa raukeaa, ellei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.