Purkamislupa

Purkamislupa tarvitaan asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. Aina on tehtävä vähintään purkamisilmoitus.

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä ( purkamisilmoitus ). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Purkamislupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, lain mukainen katusuunnitelma tai maantielain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.

Purkamisilmoitus on tehtävä aina, jotta rakennus poistuu rekisteristä. Purkamisilmoituksesta peritään rakennusvalvontataksan mukainen ilmoituksen käsittelymaksu.