Talousarvio

Talousarviokirjassa esitetään tulevan talousarviovuoden ja kahden seuraavan toimintasuunnitelmavuoden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet kaupunkiemon ja kaupungin konserniyhtiöiden osalta.

Talousarviokirjan keskeistä sisältöä taloudellisten tavoitteiden  (tuloslaskelma, rahoituslaskelma) lisäksi on kuvaus kaupungin tavoitekuvasta ja strategisista tavoitteista sekä strategiaan perustuva talousarviovuoden toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma kuvaa sitä, millä toimenpiteillä kaupunkistrategiaa aiotaan toteuttaa talousarviovuoden aikana ja mitä mittareita tavoitteiden saavuttamiseksi on asetettu. Talousarviokirja sisältää myös kaupungin ja konserniyhtiöiden riskikartoituksen sekä strategisten että operatiivisten riskien osalta sekä toimenpidesuunnitelman riskien toteutumisen minimoimiseksi.

Talousarviovuoden 2017 keskeisiä talouden tunnuslukuja (kaupunkiemo):

Talousarvio Käyttösuunnitelma Ero
Toimintatuotot, t€ 6 989 7 188 200
Toimintakulut, t€ – 67 415 -67 206 209
Toimintakate, t€ – 60 426 -60 017 409
Verotulot, t€ 28 404 28 404
Valtionosuudet, t€ 32 532 32 150 -382
Rahoitustuotot- ja kulut, t€ 992 992
Vuosikate, t€ 1 502  1 529 27
Poistot – 2099 – 2 099
Poistoeron vähennys 42  42
Tilikauden alijäämä – 555  -528 27

 

Käyttösuunnitelmassa on huomioitu joulukuussa 2016 hyväksytty talousarvion muutos vuodelle 2017. Päätös vuoden 2017 valtionosuuksista jäi 382 tuhatta euroa alkuperäistä talousarviota pienemmäksi johtuen 209 tuhannen euron osalta kansalaisopistojärjestelyissä tehdyistä muutoksista. Vastaavat muutokset on huomioitu toimintakuluissa. Varsinainen jäämä valtionosuuksissa on 173 tuhatta euroa. Kaupunginvaltuusto päätti tästä johtuen korottaa metsänmyyntitavoitetta 200 tuhannella eurolla. Tämä näkyy toimintatuottojen muutoksena.