Talousarvio

Talousarviokirjassa esitetään tulevan talousarviovuoden ja kahden seuraavan toimintasuunnitelmavuoden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet kaupunkiemon ja kaupungin konserniyhtiöiden osalta.

Talousarviokirjan keskeistä sisältöä taloudellisten tavoitteiden  (tuloslaskelma, rahoituslaskelma) lisäksi on kuvaus kaupungin tavoitekuvasta ja strategisista tavoitteista sekä strategiaan perustuva talousarviovuoden toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma kuvaa sitä, millä toimenpiteillä kaupunkistrategiaa aiotaan toteuttaa talousarviovuoden aikana ja mitä mittareita tavoitteiden saavuttamiseksi on asetettu. Talousarviokirja sisältää myös kaupungin ja konserniyhtiöiden riskikartoituksen sekä strategisten että operatiivisten riskien osalta sekä toimenpidesuunnitelman riskien toteutumisen minimoimiseksi.

Talousarviovuoden 2020 keskeisiä talouden tunnuslukuja (kaupunkiemo):

Talousarvio 2020 Ennuste 2019 Ero
Toimintatuotot, t€ 6 207 6 083 124
Toimintakulut, t€ – 67 007 – 66 777 230
Toimintakate, t€ – 60 799 – 60 694 -105
Verotulot, t€ 29 404 28 243 1 161
Valtionosuudet, t€ 32 874 32 110 764
Rahoitustuotot- ja kulut, t€ 1 721 1 223  498
Vuosikate, t€ 3 200 882 2 318
Poistot – 2 593 – 2 600 – 7
Arvonalentumiset – 319 – 795 – 476
Poistoeron vähennys 42  42 0
Tilikauden yli-/alijäämä – 146 – 1 995 – 1 849