Talousarvio

Talousarviokirjassa esitetään tulevan talousarviovuoden ja kahden seuraavan toimintasuunnitelmavuoden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet kaupunkiemon ja kaupungin konserniyhtiöiden osalta.

Talousarviokirjan keskeistä sisältöä taloudellisten tavoitteiden  (tuloslaskelma, rahoituslaskelma) lisäksi on kuvaus kaupungin tavoitekuvasta ja strategisista tavoitteista sekä strategiaan perustuva talousarviovuoden toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma kuvaa sitä, millä toimenpiteillä kaupunkistrategiaa aiotaan toteuttaa talousarviovuoden aikana ja mitä mittareita tavoitteiden saavuttamiseksi on asetettu. Talousarviokirja sisältää myös kaupungin ja konserniyhtiöiden riskikartoituksen sekä strategisten että operatiivisten riskien osalta sekä toimenpidesuunnitelman riskien toteutumisen minimoimiseksi.

Talousarviovuoden 2022 keskeisiä talouden tunnuslukuja (kaupunkiemo):

Talousarvio 2022 Ennuste 2021 Ero
Toimintatuotot, t€ 5 609 4 978 631
Toimintakulut, t€ – 70 960 – 68 700 2 260
Toimintakate, t€ – 65 273 – 63 552 1721
Verotulot, t€ 30 043 31 182 -1139
Valtionosuudet, t€ 36 115 35 948 167
Rahoitustuotot- ja kulut, t€ 1 243 1 881  -638
Vuosikate, t€ 2 128 5 458 -3 330
Poistot – 2 423 – 2 334 89
Poistoeron vähennys 42  42 0
Tilikauden yli-/alijäämä – 252 – 3167 – 2 915