Talousarvio

Talousarviokirjassa esitetään tulevan talousarviovuoden ja kahden seuraavan toimintasuunnitelmavuoden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet kaupunkiemon ja kaupungin konserniyhtiöiden osalta.

Talousarviokirjan keskeistä sisältöä taloudellisten tavoitteiden  (tuloslaskelma, rahoituslaskelma) lisäksi on kuvaus kaupungin tavoitekuvasta ja strategisista tavoitteista sekä strategiaan perustuva talousarviovuoden toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma kuvaa sitä, millä toimenpiteillä kaupunkistrategiaa aiotaan toteuttaa talousarviovuoden aikana ja mitä mittareita tavoitteiden saavuttamiseksi on asetettu. Talousarviokirja sisältää myös kaupungin ja konserniyhtiöiden riskikartoituksen sekä strategisten että operatiivisten riskien osalta sekä toimenpidesuunnitelman riskien toteutumisen minimoimiseksi.

Talousarviovuoden 2018 keskeisiä talouden tunnuslukuja (kaupunkiemo):

Talousarvio 2018 Talousarvio 2017 Ero
Toimintatuotot, t€ 6 931 6 989 – 58
Toimintakulut, t€ – 65 676 – 67 415 – 1 739
Toimintakate, t€ – 58 745 – 60 427 1 682
Verotulot, t€  28 457 28 404 53
Valtionosuudet, t€ 31 887 32 532 – 645
Rahoitustuotot- ja kulut, t€ 910 992  – 82
Vuosikate, t€ 2 509  1 501 1 008
Poistot – 2 550 – 2 099 451
Poistoeron vähennys 42  42 0
Tilikauden yli-/alijäämä 2  – 554 556