Talousarvio

Talousarviokirjassa esitetään tulevan talousarviovuoden ja kahden seuraavan toimintasuunnitelmavuoden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet kaupunkiemon ja kaupungin konserniyhtiöiden osalta.

Talousarviokirjan keskeistä sisältöä taloudellisten tavoitteiden  (tuloslaskelma, rahoituslaskelma) lisäksi on kuvaus kaupungin tavoitekuvasta ja strategisista tavoitteista sekä strategiaan perustuva talousarviovuoden toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma kuvaa sitä, millä toimenpiteillä kaupunkistrategiaa aiotaan toteuttaa talousarviovuoden aikana ja mitä mittareita tavoitteiden saavuttamiseksi on asetettu. Talousarviokirja sisältää myös kaupungin ja konserniyhtiöiden riskikartoituksen sekä strategisten että operatiivisten riskien osalta sekä toimenpidesuunnitelman riskien toteutumisen minimoimiseksi.

KUHMON KAUPUNGIN TALOUSLUVUT:
TA 2024 TA 2023 TP 2022
Asukasluku 7 478 7 643 7 755
Veroprosentti 9,40 9,36 22,00
Verotulot, milj. euroa 17,46 17,93 32,1
Valtionosuudet, milj. euroa 8,15 7,12 36,2
Sote-maksuosuus euroa/asukas 4 5 372
Sotemaksuosuus, % toimintakuluista 59,9
Lainat, euroa/asukas (kaupunkiemo) 4 795 4 829 5 365
Investoinnit netto, milj. euroa 4,1 3,2 2,2
Vuosikate, milj. euroa 2,50 3,1 4,1
Poistot, milj. euroa 2,4 2,4 2,3
Tilikauden yli-/alijäämä, milj. euroa -0,3 0,7 2,1