Talousarvio

Talousarviokirjassa esitetään tulevan talousarviovuoden ja kahden seuraavan toimintasuunnitelmavuoden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet kaupunkiemon ja kaupungin konserniyhtiöiden osalta.

Talousarviokirjan keskeistä sisältöä taloudellisten tavoitteiden  (tuloslaskelma, rahoituslaskelma) lisäksi on kuvaus kaupungin tavoitekuvasta ja strategisista tavoitteista sekä strategiaan perustuva talousarviovuoden toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma kuvaa sitä, millä toimenpiteillä kaupunkistrategiaa aiotaan toteuttaa talousarviovuoden aikana ja mitä mittareita tavoitteiden saavuttamiseksi on asetettu. Talousarviokirja sisältää myös kaupungin ja konserniyhtiöiden riskikartoituksen sekä strategisten että operatiivisten riskien osalta sekä toimenpidesuunnitelman riskien toteutumisen minimoimiseksi.

Talousarviovuoden 2019 keskeisiä talouden tunnuslukuja (kaupunkiemo):

Talousarvio 2019 Talousarvio 2018 Ero
Toimintatuotot, t€ 6 083 6 931 – 848
Toimintakulut, t€ – 65 169 – 65 676 – 507
Toimintakate, t€ – 59 087 – 58 745 -342
Verotulot, t€ 29 079 28 457 622
Valtionosuudet, t€ 31 700 31 887 – 187
Rahoitustuotot- ja kulut, t€ 855 910  – 55
Vuosikate, t€ 2 547 2 509 38
Poistot – 2 600 – 2 550 50
Arvonalentumiset -500 500
Poistoeron vähennys 42  42 0
Tilikauden yli-/alijäämä -510 2 -508