Koulukuljetukset

Kuhmon kaupungin koulu- ja henkilökuljetuksia koordinoi kuljetussuunnittelija. Koulukohtaisia kuljetuksia voi tiedustella suoraan ao. kouluilta.

 

Sivistyslautakunta on hyväksynyt Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen koulukuljetusohjeet 2018 Kuhmossa.

 

Koulukuljetuksen järjestäminen

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, kun koulumatka on yli viisi (5) kilometriä tai esioppilaalla sekä ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaalla koulumatka on yli kolme (3) kilometriä.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvalle lapselle ei järjestetä erilliskuljetusta, vaan hän voi käyttää maksutonta koulukuljetusoikeuttaan olemassa olevien kuljetusaikataulujen ja kuljetusreittien puitteissa.

Perusopetuksen oppilaan koulumatkaa ei ole välttämätöntä järjestää koko pituudeltaan, vaan oppilaan koulumatka voi osittain muodostua oppilaan itse kulkemasta osasta.

Koulukuljetusjärjestelyjen aikatauluista johtuvaa kuljetuksen lähtöä tai koulutuntien alkamista odottaville oppilaille koulu järjestää valvonnan.

 

Päivähoito- ja esikoulukuljetuksen järjestäminen

Haja-asutusalueella pitkien välimatkojen päässä asuville päivähoitolapsille mahdollistetaan päivähoitokuljetus maksua vastaan jo olemassa olevien koulukuljetusten yhteydessä.

Alle 3-vuotiaiden lasten kuljetuksista tehdään tapauskohtaisesti erillinen kirjallinen kuljetussuunnitelma ja -sopimus. Sopimuksen allekirjoittavat lapsen huoltaja, päivähoidon johtaja ja kuljetussuunnittelija.

Päivähoidossa ja esiopetuksessa oleva lapsi ei voi kulkea päivähoito- tai esiopetusmatkaa yksin. Päivähoitolapsen tai esioppilaan kuljetusmatka voi osittain muodostua myös huoltajan saattamana Päivähoidossa, esiopetuksessa ja vammaislain piiriin kuuluvaa lasta ei saa jättää kuljetuksesta kotiin, ellei paikalla ole vastaanottajaa. Vammaisuuden perusteella järjestävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla on velvollisuus järjestää vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut. Kuljetuksen järjestäminen on riippuvainen vammaishuoltoa koskevista säännöksistä, ei perusopetusta koskevista.

 

Harkinnanvaraisten kuljetusten perusteet

Maksuttoman koulukuljetuksen vaihtoehtona on huoltajalle maksettava saattokorvaus tapauksissa, joissa kuljetusta ei voida järjestää tarkoituksenmukaisesti. Korvauksen myöntää huoltajan anomuksesta harkinnanvaraisesta kuljetuksesta päätöksen tekevä koulun rehtori.

  • Perusopetuksessa
  • Terveydelliset syyt (asiantuntijalausunto, esim. pakkaskuljetus astmapotilaalla)
  • Sosiaaliset syyt, perhesyyt tai vastaavat
  • Koulumatkan vaarallisuus, esim. esioppilas ei voi kulkea matkaa yksin.
  • Muut syyt

Harkinnanvarainen kuljetusoikeus myönnetään lapsen huoltajan anomuksesta. Tiedustelut ao. kouluilta.