Rakentamisen luvat

Rakennettuun ympäristöön ja rakennuksiin kohdistuvat toimenpiteet ovat lähes aina luvanvaraisia. Rakennusvalvontaan kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin suunnitteluvaiheessa, jotta selviää millaisia lupia hanke edellyttää. Ennakko-ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on, että lupahakemus liitteineen voidaan jättää rakennusvalvontaan mahdollisimman täydellisenä.

Hankkeen luvanvaraisuuteen vaikuttavat esimerkiksi hankkeen laajuus ja laatu sekä rakennuspaikan sijainti.

  • Rakennuslupa tarvitaan esimerkiksi rakennuksen rakentamiseen, mittavaan korjaus- ja muutostyöhön ja rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen.
  • Toimenpidelupa tarvitaan esimerkiksi rakennusta vähäisemmän rakennelman tai laitoksen pystyttämisestä tai sijoittamisesta, rakennuksen ulkoasun muuttamisesta tai rakennuksen tilajärjestelyjen muuttamisesta.
  • Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen.
  • Purkamislupa tarvitaan rakennuksen purkamiseen asemakaava-alueella tai alueella, jossa on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Myös yleiskaava-alueella lupa on tarpeen, jos kaavassa niin määrätään.

Rakentamiseen voi liittyä myös muita lupakäsittelyjä. Jo ennen varsinaisen rakennus- tai toimenpideluvan hakemista voi olla tarpeen hakea poikkeamislupa tai suunnittelutarveratkaisu. Nämä tulevat kyseeseen, kun halutaan esimerkiksi poiketa asemakaavan määräyksistä tai rakentaa alueelle, jossa ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista kaavaa. Rantojen suunnittelutarpeesta poikkeaminen edellyttää myös poikkeamislupaa.