Rakentamisen ja rakennetun ympäristön valvonta

Rakennustyönaikainen valvonta

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa yleisen edun kannalta rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla säädettyjä tai määrättyjä asioita.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hankkeeseen ryhtyvällä on oltava hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen. Lisäksi on huolehdittava, että rakennushankkeen kelpoisuusvaatimukset täyttävillä suunnittelijoilla ja työnjohtajilla sekä muilla hankkeessa toimivilla on riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.

Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Ennen töiden aloittamista on tehtävä aloittamisilmoitus rakennusvalvontaan. Myös vastaava työnjohtaja tulee olla hyväksytty ennen töiden aloittamista.  Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu mm. huolehtia, että luvassa määrätyt katselmukset ja viranomaistarkastukset pidetään ajallaan ja rakennustyön tarkastusasiakirja täytetään asianmukaisesti. Hankkeesta riippuen voidaan edellyttää myös erityisalojen työnjohtajia. Rakennusluvassa on voitu määrätä rakentamisessa säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavasta aloituskokouksesta. Käytännössä aloituskokous edellytetään pidettäväksi omakotitalon ja sitä suuremmissa rakennushankkeissa.

Lupapäätöksessä määrätään hankkeen edellyttämät katselmukset ja viranomaistarkastukset sekä erikseen ennen eri työvaiheita rakennusvalvontaan toimitettavat erityissuunnitelmat. Katselmusten ja tarkastusten yhteydessä rakennustarkastaja voi antaa määräyksiä.

Viranhaltija voi myös määrätä säännösten-, määräysten- tai luvanvastaisesti suoritetun rakennustyön keskeyttämisestä.

Rakennustyönaikainen poikkeaminen hyväksytyistä suunnitelmista edellyttää aina rakennustarkastajan suostumusta tai uutta lupaa ja mahdollisesti naapurin kuulemista.

Rakennusvalvontaviranomainen voi käyttää hallintopakkoa, jos joku ryhtyy toimiin maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti tai lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa.

Rakennetun ympäristön valvonta

Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa.

Ympäristöön olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen, kompostointi- tai jätesäiliöiden tai –katosten ympärille on tarvittaessa istutettava näkösuoja tai rakennettava aita.

Asemakaava-alueella sijaitsevan asuinrakennuksen tonttia tai rantarakennuspaikkaa ei saa käyttää häiriöitä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin tai autojen, koneiden, laitteiden tai muiden vastaavien tavaroiden sekä ulkosäilyttämiseen eikä kohtuuttoman suuruiseen polttopuiden varastointiin.

Rakennukset, niiden ulkopuoliset osat, portit, aidat, istutukset sekä sellaiset rakennelmat ja pienehköt laitokset, jotka vaikuttavat ympäristökuvaan, on pidettävä asianmukaisessa kunnossa ja niin, etteivät ne rumenna katukuvaa tai muuta julkista tilaa. Töhryt rakennuksen julkisivuista tulee poistaa mahdollisimman pian.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen suorittaa tarvittaessa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ympäristönhoidon valvontaa. Mikäli laiminlyöntejä ilmenee, rakennusvalvontaviranomaisella on oikeus ryhtyä maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:ssä säädettyihin toimenpiteisiin.