Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki jakaantuu yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

 

Yleinen tuki

Opiskelun yleiseen tukeen kuuluvat mm. eriyttäminen, tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus sekä oppilashuolto.

Tehostettu tuki

Tehostettu tuki tarkoittaa ennaltaehkäisevien yleisten tukitoimenpiteiden tehostamista määrällisesti ja laadullisesti. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan ja koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja. Tuen muotoina se käsittää mm. eriyttämisen, opiskelun erityiset painoalueet eli ns. ydinsisältöihin keskittyminen, tukiopetuksen, samanaikaisopetuksen eri muodot ja osa-aikaisen erityisopetuksen. Tehostetun tuen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Erityinen tuki

Erityksen tuen päätöksellä oppilaan oppimääriä voidaan yksilöllistää ja oppilaalle laaditaan tuolloin HOJKS (vastuuhenkilönä erityisluokanopettaja) yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. HOJKS:an laadintaan voivat osallistua myös luokanvalvoja, aineenopettajat ja oppilaan ohjaaja. Siihen kirjataan tarvittavat tukitoimet ja oppitunnit, joissa oppilas tulee opiskelemaan erityisopetuksen pienryhmään.
Tehostetun ja erityisen tuen järjestäminen ja aloittaminen käsitellään moniammatillisesti.

Tiedonsiirto nivelvaiheessa

Tuupalan koululla yksi erityisluokanopettajista vastaanottaa yhden ikäluokan oppilaat. Vastaanotolla tarkoitetaan nivelvaihetta, jossa erityisluokanopettaja käy tiedonsiirtokeskustelut alakoulun erityisopettajien ja kuudensien luokkien luokanopettajien kanssa ja osallistuu yhdessä kuraattorin, oppilaan ohjaajan ja apulaisrehtorin/rehtorin kanssa luokkien muodostamiseen. Erityisluokanopettaja huolehtii oppilaitten tiedonsiirrosta luokanvalvojille ja aineenopettajille. Tiedonsiirroissa keskitytään niihin tietoihin, joilla on merkitystä opetuksen ja tuen järjestämisen kannalta (esim. lukivaikeus, hahmottamisen ja muistin ongelmat). Erityisluokanopettaja konsultoi tarvittaessa luokanvalvojia ja aineenopettajia opetuksen järjestelyistä.