Kuhmon Matkailun Master Plan -hanke

Korkealaatuisten luontoaktiviteettien sekä kansainvälisen tason kirjallisuus- ja musiikkitarjontansa ansiosta Kuhmolla on valtavasti lunastamatonta matkailupotentiaalia, jolla kaupungin matkailusesonki saadaan ympärivuotiseksi. Kehittyvä matkailuala tukee alueen elinvoimaisuutta kasvattamalla esimerkiksi palvelualan kysyntää, kehittämällä asukkaiden elinympäristöä ja parantamalla kansainvälistä saavutettavuutta.

Kuhmon matkailun Master Plan -hankkeessa (A90883) luodaan pitkän tähtäimen matkailustrategia sekä konkreettiset toimenpiteet Kuhmon ainutlaatuisen matkailupotentiaalin lunastamiseksi. Tavoitteena on kansainvälistää kuhmolaista matkailuelinkeinoa sekä tavoittaa paremmin maksavaa asiakaskuntaa.
Keskeisenä tuloksena tunnistetaan, hyödynnetään ja paikataan Kuhmon matkailun vipu- ja kipupisteitä. Hankkeen toimenpiteinä luodaan Kuhmon matkailun brändi sekä matkailun alueellisten toimijoiden välinen verkostomainen yhteistyömalli, jossa Kuhmon matkailulliset tarpeet ja tavoitteet tulevat parhaiten huomioiduksi. Lisäksi kehitetään luonto- ja talvimatkailuun sekä sotahistoriaan painottuvasta Kalevalankankaasta toimiva ja monipuolinen matkailualue.

Hanke koostuu kolmesta työpaketista:
TP 1: Kuhmon matkailun toimintaympäristön kilpailukyky- ja nykytila-analyysi
Tunnistetaan Kuhmon matkailun myyntivaltit sekä Kuhmon asemoituminen kansainvälisissä matkailutrendeissä, luodaan Kuhmon matkailubrändi, sekä tuotetaan alueidenkäytön ja kestävän kehityksen suunnitelmat.

TP2: Matkailun yhteistyö- ja liiketoimintamallin rakentaminen
Tuotetaan matkailun alueellinen yhteistyömalli tehtävänjakoineen, terävöitetään sidosryhmäyhteistyötä, määritellään brändihierarkia sekä parannetaan Kuhmon matkailun saavutettavuutta.

TP3: Kalevalankankaan jatkokehitys
Tunnistetaan Kalevalankankaan matkailun keihäänkärkituotteet, määritellään alueen matkailutoimintojen kehityslinjat konkreettisine toimenpiteineen, nykyisen ja uudisrakennuskannan suunnitelmineen sekä tuotetaan alueen investorimateriaali.

Hankkeen toteuttaa Kuhmon kaupunki. Hanketta rahoittaa yhdessä Kuhmon kaupungin kanssa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Rahoittavana viranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2024 – 31.12.2025

Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus