Hyvinvointityö on kehittynyt – haasteita hyvinvoinnin polarisoitumisessa


Hyvinvointityö Kuhmossa on kehittynyt vuoden 2023 indikaattoritiedon (mittareiden) valossa positiiviseen suuntaan. HYTE-kerroin kuluneena vuonna on 21,40 €/asukas. Valtionosuus on kasvanut vuodesta 2018 alkaen 12,20 eurolla. HYTE-kertoimella halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sote-uudistuksen jälkeenkin. Se kannustaa kuntia, mutta tuloksen tekevät suurelta osin kuntalaiset.

Hyvinvointityötä haastaa väestön väheneminen ja ikääntyminen sekä polarisoitunut hyvinvointi.

HYTE-kerroin koostuu tulos- ja prosessi-indikaattoreista, joita tarkastellaan vuosittain hyvinvointikertomuksen raportoinnissa. Tulosindikaattoreista puolet kohdistuu lapsiin ja nuoriin, toinen puoli painottuu muuhun väestöön. Prosessi-indikaattoreilla mitataan kunnan tahtotilaa hyvinvointityön osalta ja miten tekemistä on dokumentoitu. Kuhmossa prosessi-indikaattoreiden keskiarvo saavutti täyden 100 pistettä, mutta tulosindikaattorin keskiarvo jäi 51 pisteeseen. Tulosindikaattorin osalta ei ole saavutettu vielä koronaa edeltävää tasoa, jolloin pistemäärä oli 57.

Kuhmossa hyvinvointityön haasteena ovat vähenevä ja ikääntyvä väestö sekä hyvinvoinnin polarisoituminen väestössä. Ikääntyminen tuo tullessaan luontaisia muutoksia elimistöön ja toimintakykyyn, jolloin myös palvelujen tarve usein lisääntyy. Polarisoitumisessa on kysymys siitä, että osa väestöstä voi erinomaisesti ja osalla on haasteita hyvinvoinnissaan tai arjen hallinnassaan.

Hyvinvoinnin polarisoituminen haastaa

Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella neljänneksellä kuhmolaisista lapsista ja nuorista on jonkin asteisia haasteita hyvinvointiinsa liittyen. Huolenaiheet liittyvät fyysiseen toimintakykyyn, ylipainoon, ruokailutottumuksiin, yksinäisyyteen, riippuvuuskäyttäytymiseen, koulukiusaamiseen ja lähisuhdeväkivallan ja osallisuuden kokemuksiin sekä kokemukseen omasta terveydentilastaan ja hyvinvoinnistaan.

Työikäisessä väestössä esille nousee mielenterveysperusteisen sairauspäivärahan saavien osuuden kasvu. Trendi on ollut heikkenevä 2020-luvun aikana. Seurattavista vähimmäistietosisällön indikaattoreista nousee ylös myös liikennevahinkojen määrä Kuhmossa, joka on noussut koronavuosien jälkeen tavanomaiselle tasolle. Liikennevahinkoja aiheuttavat pääsääntöisesti yli 45-vuotiaat kuljettajat. Poliisin tietoon tulleiden rikoksien määrissä on myös havaittavissa kasvua.

Positiivisina ilmiöinä hyvinvointikertomuksessa esille nousevat varhaiskasvatukseen osallistuneiden määrän kasvu, perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntien määrän väheneminen sekä vapaan sivistystyön kulttuuriopetustuntien määrän kasvu.

Toimenpiteillä vaikuttavuutta yksilön hyvinvointiin

Hyvinvoinnin muutokset näyttävät indikaattoritietojen valossa tietyn suunnan, mutta muutosten ilmiöiden taustojen ymmärtäminen ja niihin perehtyminen on arkista työtä, jota tehdään monialaisissa asiantuntijaryhmissä kokemustieto huomioiden ja kuntalaisia osallistaen. Negatiivisiin muutoksiin pyritään vaikuttamaan erilaisilla toimenpiteillä ja positiivisia muutoksia pyritään ylläpitämään ja vahvistamaan entisestään.

Kuhmossa hyvinvointityötä tehdään päivittäin verkostoissa kaikilla kaupungin toimialoilla, mutta myös yrityksissä, yhteisöissä, yhdistyksissä ja ennen kaikkea yksilötason päivittäisillä valinnoilla.

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita on toteutettu kuluneena vuonna monipuolisesti, laajasti ja tavoitteellisesti.

Vuoden 2023 hyvinvointitekoja mm.

 • Terve Kunta -verkostojäsenyys 3/2023
 • Hyvinvointityön työntekijäresurssin lisäys 1.9. alkaen
 • Ankkuritoiminnan käynnistäminen 1.10.
 • Varhaiskasvatus: Huomaa hyvä -menetelmän käyttöönotto, liikunnanohjauksen tuki
 • Perusopetus: Hyvinvoiva kouluyhteisö -koulutukset, maksuton välipalakokeilu, koulunuorisotyö, koulutsemppari, liikunnanohjauksen tuki, nuorisotyön kahvit miekkarin ja kuraattorin yhteistyöllä
 • Lukio: nuorisotyön kahvit miekkarin ja kuraattorin yhteistyöllä, yhteisölliset tapahtumat, maksuton välipalakokeilu
 • Liikuntaneuvonnan käynnistäminen
 • Nuorisopalvelut: kestävän kehityksen budjetointi 7-29 v. osallistaen, harrastesetelikokeilu
 • Kulttuuripalvelut: kulttuuriolohuonetoiminta nuorille aikuisille, lääketoimitukset kirjastoauton mukana apteekin yhteistyöllä, liikunta- ja kulttuurikaveritoiminta, digineuvonta
 • Työllisyydenhoidon palvelualue: GreenCare -toiminta, ystäväpalvelu, digineuvonta
 • Turvallisuus: esteettömyyskävelyt, ennakoivan ajon kurssi, ajosyyni ikääntyneille, ikäihmisten viisaan asiointiliikenteen ohjelma -hanke, varautumisharjoitukset ja -suunnitelmien päivitykset, toimiva viranomaisyhteistyö
 • Asumisneuvontapalvelujen kehittäminen hankkeen myötä
 • Kaveripalvelutoiminnan koulutukset yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
Lapset hyppii
Harrastemessut järjestettiin koulupäivän aikana

Kaupungin tehtävänä on mm. olemassa olevien resurssien puitteissa luoda mahdollisuuksia, joiden avulla yksilöt voivat lisätä ja ylläpitää henkilökohtaista tai läheistensä hyvinvointia. Vuoden 2024 toimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään yksilöiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia ovat mm. suunnitelmien laatiminen, toteuttaminen ja niiden vaikutusten seuraaminen, aktiiviseen elämäntapaan kannustaminen, osallisuuden mahdollisuuksien lisääminen sekä hyvinvointihankkeiden avulla lisättävät resurssit uusien toimintojen ja mahdollisuuksien tarjoamisen kehittämiseksi.

Esimerkkejä vuoden 2024 hyvinvointi- ja turvallisuus- sekä ehkäisevän päihdetyön suunnitelman toimenpiteistä

 • Suunnitelmatyö: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, Liikuntasuunnitelma, Liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen
 • Osallisuus- ja aktivointityö: verkkosivu-uudistus saavutettavuuden edistämiseksi, harrastesetelituen jatkaminen alle 29 v., nuorten aikuisten kulttuuriolohuonetoiminnan jatkaminen, lasten ja nuorten harrastepassin käytön laajentaminen koko vuodeksi, Lapset puheeksi -menetelmän käyttöönoton selvitystyö, nuorten osallistaminen/kuuleminen kouluterveyskyselyyn liittyen
 • Ympäristötoimenpiteiden kehittäminen
 • Ilmiökahvilatoiminnan järjestäminen paikallisille ehkäisevän päihdetyön toimijoille
 • Tiivis viranomaisyhteistyö varautumisasioissa
 • Hyvinvointia edistävät hankkeet: yhdistysten kehittämishanke, KATE Kainuun mielenterveysohjelma -hanke, OSKU -hanke (opinnollistamisella osaamista Kainuuseen), Asumisneuvonnan kehittämishankkeen jatkaminen, Liikuntadata -hanke
 • Hyvinvointia edistävät investoinnit: Kuusenkuiskeen piha-alueen luonnonmukaistaminen ja liikunnallistaminen, kirjaston höntsätila iWall-liikuntapelillä, virtuaalivesijumppa uimahallille, sisäilmakorjaukset Louhela ja Satumetsä, uudisrakennus kotitalous- ja taideaineiden luokille, uimahallin suunnittelutyön jatkaminen, kevyenliikenteen väylien saneeraukset ja uudisrakentaminen, ulkoilmatrampoliinipuisto ja minigolfrata suunnittelutyön käynnistäminen, pyöräilyreitti Hepokankaalle, ulkoliikuntavälineiden ja -laitteiden hankinta, polkupyöräkatosten rakentaminen Tuupalan koululle ja Kuusenkuiskeeseen, ulkojäänhoitolinko ja latukoneen telasto

 

Valtuuston hyväksymä Hyvinvointi- ja turvallisuusraportti luettavissa tästä linkistä