Korona

Kuhmon kaupunki seuraa koronavirusepidemian tilannetta aktiivisesti. Ajankohtaiset tiedotteet löytyvät alempaa tältä sivulta.

 

Kuhmon kaupungin johtoryhmä toimii kaupunkitasoisen koronavirustilanteen koordinoivana ryhmänä. Se huolehtii tarvittavien toimenpiteiden kaupunkitasoisesta ohjaamisesta. Kaupungilla on jatkuva valmius reagoida tilanteen tai valtakunnallisen ohjeistuksen muuttuessa.

Kuhmon kaupunki suosittelee lataamaan Koronavilkku -sovelluksen jokaiseen älypuhelimeen.

Koronaepidemian terveysturvallisuusohjeita

Koronatartuntojen riski on kohonnut koko Suomessa. Tartuntojen lisääntyminen liittyy erityisesti vapaa-ajanviettoon, matkustamiseen sekä herkästi leviäviin virusmuunnoksiin.

Paras tapa suojautua koronavirukselta ja miltä tahansa hengitystieinfektiolta on noudattaa valtioneuvoston ja THL:n antamia suosituksia. Jokainen voi itse vaikuttaa omilla valinnoillaan infektion leviämiseen. Jokaisen on erityisesti kiinnitettävä huomiota ikääntyneisiin ja henkilöihin, joiden vastustuskyky on heikentynyt. Tartuntariski on suuri erityisesti rokottamattomilla henkilöillä, ulkomaanmatkailuun liittyen, tilaisuuksissa, joissa kokoontuu paljon ihmisiä ja mikäli varotoimia ei noudateta.

Tarkemmat terveysturvallisuusohjeet luettavissa Kainuun soten sivuilta.

Koronainfoa matkailijoille Kainuun sotenTHL:n ja Rajavartiolaitoksen sivuilla.

Toi­min­taoh­jeet ko­ro­naoi­rei­sil­le tai al­tis­tu­neil­le hen­ki­löil­le

Oi­rei­nen hen­ki­lö (kuu­me, nu­ha, ys­kä, kurk­ku­ki­pu, ri­pu­li):

 • Ha­keu­du ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin. Vaih­toeh­toi­ses­ti voi teh­dä en­sin ko­ti­tes­tin. Ne­ga­tii­vi­nen ko­ti­tes­ti ei pois­sul­je ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tio­ta. Ko­din ul­ko­puo­lel­la käy­tä FFP2–tai ki­rur­gis­ta suu-ne­nä­suo­jain­ta.
 • Jos tu­los on ne­ga­tii­vi­nen, väl­tä omaeh­toi­ses­ti kon­tak­te­ja mui­hin kuin sa­mas­sa ta­lou­des­sa asu­viin vä­hin­tään 5 vuo­ro­kau­den ajan. Töi­hin, päi­vä­hoi­toon, kou­lui­hin ja har­ras­tuk­siin pa­la­taan vain ter­vee­nä (oi­reet­to­ma­na 2 vrk).
 • Jos po­si­tii­vi­nen tu­los ko­ti­tes­tis­sä: Ha­keu­du ter­vey­den­huol­lon ko­ro­na­tes­tiin tu­lok­sen var­mis­ta­mi­sek­si.
 • Jos po­si­tii­vi­nen tu­los ter­vey­den­huol­lon ko­ro­na­tes­tis­sä: Tar­tun­nan­jäl­ji­tys mää­rää eris­tyk­sen. Tu­los ja tie­to eris­tyk­seen mää­rää­mi­ses­tä il­moi­te­taan teks­ti­vies­til­lä tai pu­he­li­mit­se.
 • Il­moi­ta sai­ras­tu­mi­ses­ta­si tie­dos­sa­si ole­vil­le hen­ki­löil­le, joi­den kans­sa olet ol­lut lä­hi­kon­tak­tis­sa, jot­ta he tie­tä­vät toi­mia oh­jei­den mu­kaan. Tar­tut­ta­vuus voi al­kaa jo kak­si vuo­ro­kaut­ta en­nen oi­rei­den al­ka­mis­ta.

Oi­ree­ton al­tis­tu­nut hen­ki­lö

 • Jos olet al­tis­tu­nut tar­tun­nal­le, ei­kä si­nua ole mää­rät­ty ka­ran­tee­niin, väl­tä ko­din ul­ko­puo­li­sia lä­hi­kon­tak­te­ja 5 vuo­ro­kau­den ajan al­tis­tu­mi­ses­ta lu­kien. Käy­tä kas­vo­mas­kia käyt­töä ja huo­leh­di kä­si­hy­gie­nias­ta. Jos saat ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taan so­pi­via oi­rei­ta, ha­keu­du tes­tiin (koh­dan 1 oh­jeet).
 • Ro­kot­ta­mat­to­mien, yh­den ro­ko­tuk­sen ja/tai yli 3 kk sit­ten ko­ro­na­tau­din sai­ras­ta­nei­den ka­ran­tee­ni on pää­sään­töi­ses­ti 5 vrk.
 • Oi­ree­ton lap­si voi men­nä kou­luun tai päi­vä­ko­tiin kun vii­mei­sim­mäk­si sai­ras­tu­neen per­heen­jä­se­nen oi­rei­den alus­ta on vä­hin­tään 5 vuo­ro­kaut­ta.
 • Kak­si – kol­me ro­ko­tus­ta tai vä­hin­tään yh­den ro­kot­teen saa­neet ja al­le 3 kk sit­ten ko­ro­na­tau­din sai­ras­ta­nei­ta ei pää­sään­töi­ses­ti mää­rä­tä ka­ran­tee­niin. So­te-työn­te­ki­jöil­le suo­jaus- ja tes­tau­soh­jeet an­ne­taan erik­seen.
 • Ka­ran­tee­ni- ja eris­ty­sai­ka ar­vioi­daan yk­si­löl­li­ses­ti ja oh­jeis­ta voi­daan poi­ke­ta tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­rin pää­tök­sen pe­rus­teel­la.

Tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­han tai sai­raus­lo­ma­kor­vaus­ten saa­mi­nen edel­lyt­tää ka­ran­tee­ni/eris­tys­pää­tös­tä tai sai­raus­lo­ma­to­dis­tus­ta. Omaeh­toi­set toi­met sai­ras­tu­mi­siin tai kon­tak­tien vält­tä­mi­seen ei­vät oi­keu­ta etuuk­siin – tar­vit­taes­sa asias­ta kan­nat­taa kes­kus­tel­la esi­mer­kik­si työ­nan­ta­jan kans­sa.

Mi­kä­li hen­ki­lö tar­vit­see to­dis­tuk­sen sai­ras­te­tus­ta ko­ro­na­tau­dis­ta (ko­ro­na­pas­sia var­ten), tu­lee tu­los var­mis­taa la­bo­ra­to­rio­tes­til­lä (PCR-tes­ti). Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen ka­ran­tee­ni- ja eris­tys­mää­räyk­siin riit­tää ter­vey­den­huol­lon ot­ta­ma pi­ka­tes­ti (an­ti­gee­ni-tes­ti). To­dis­tuk­set toi­mi­te­taan pos­tit­se, mut­ta näis­sä on huo­mat­ta­vaa

Kainuun sote -kuntayhtymän toimipisteissä suoritettava COVID-19 koronavirustestaus on maksuton. Ulkomaille matkustamisen tai muut vastaavat omaehtoiset testit tulee ottaa yksityisten palveluiden kautta omalla kustannuksella. Lisätietoja sote.kainuu.fi/koronainfo.

Kainuun testauspisteet:

 • Kainuun keskussairaalan testauspiste (Sotkamontie 13): ajanvaraus soittamalla 040 165 0020 (numerossa vain ajanvaraus; käytössä on takaisinsoittopalvelu)
 • Arkipäivisin Kainuun kunnissa terveysasemilla: Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi, Hyrynsalmi, Paltamo, Ristijärvi, Puolanka (rajoitettu testausaika).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa tilannetta ja päivittää tiedot koronaviruksen esiintymisestä sekä ohjeista tartuntojen torjumiseksi. Kainuun sote julkaisee alueellisia koronatiedotteita omilla Koronainfo-verkkosivuillaan. Aluehallintoviraston Usein kysytyt kysymykset Koronasta -sivulla on vastauksia kansalaisia yleisesti askarruttaviin kysymyksiin.

Rokotus

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ja nii­tä kos­ke­vat jär­jes­te­lyt pe­rus­tu­vat val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­seen ja THL:n tar­ken­ta­viin oh­jei­siin. Ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­te tar­jo­taan ko­ko väes­töl­le, ja se on kai­kil­le va­paaeh­toi­nen ja mak­su­ton.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen ajan­va­raus on avoin­na kai­kil­le 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le kai­nuu­lai­sil­le. Koronarokotukset saa Kainuussa helposti avoimista Pop up -rokotuspisteistä tai  ajanvarauksella.  Katso Kainuunrokotuspisteen tiedot soten verkkosivuilta, Kainuun soten kofonainfo

Kuhmossa rokotuspaikkana toimii Kuhmon oppimiskeskus (Piilolantie 47).

Koronatodistus

EU:n ko­ro­na­to­dis­tus on saa­ta­vil­la oma­kan­ta.fi -pal­ve­lus­ta. EU:n ko­ro­na­to­dis­tus koos­tuu kol­mes­ta eri to­dis­tuk­ses­ta: to­dis­tus ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­ta, to­dis­tus ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­ses­ta ja to­dis­tus sai­ras­te­tus­ta ko­ro­na­vi­rus­tau­dis­ta. Li­sä­tie­to­ja saa www.kan­ta.fi/ko­ro­na­to­dis­tus.

Ko­ro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus nä­kyy Oma­kan­nas­sa vii­meis­tään vii­den vuo­ro­kau­den si­säl­lä sii­tä, kun hen­ki­lö on saa­nut ro­ko­tuk­sen. Jos to­dis­tuk­ses­sa nä­ky­vis­sä tie­dois­sa on vir­he, tu­lee Kai­nuus­sa ot­taa yh­teyt­tä oman ter­vey­sa­se­man neu­von­taan (ter­veys­kes­ku­sa­vus­ta­jien nu­me­rot) tai lä­het­tä­mäl­lä vies­tin omal­le ter­vey­sa­se­mal­le Oma­so­ten kaut­ta. Sa­moin tu­lee ot­taa yh­teys, mi­kä­li ei it­se ole mah­dol­lis­ta käyt­tää Oma­kan­taa ja tar­vit­see EU:n ko­ro­na­to­dis­tuk­sen tu­los­tee­na ter­vey­den­huol­los­ta.

In­for­ma­tion on fo­reign lan­gua­ges.

Kaupungin tiedotteet (sisältää Kainuun soten tiedotteet)

Vuosi 2022

Kainuun sote: Kainuun koronatilanne rauhallinen – tehosterokotuksia porrastetusti (26.9.)

Kainuun sote: Neljänsiä koronarokoteannoksia tarjolla vaiheittain (2.8.)

Kainuun sote: Neljänsiä koronarokotuksia suositellaan myös 70 – 79 -vuotiaille riskiryhmiin kuuluville (2.6.)

Kainuun sote: Koronatilanne ennallaan Kainuussa (11.5.)

Kainuun sote: Koronatilanne tasaantunut (27.4.)

Koronatartuntoja edelleen paljon (8.4.)

Koronaepidemia jatkuu – suositukset voimassa (21.3.)

Uusia koronatartuntoja Kainuussa (15.3.)

Koronatilanne Kainuussa (11.3.)

Tartuntamäärät kasvussa (8.3.)

Tehostettu koronavarautuminen purettiin Kuhmossa (3.3.)

Koronapoissaoloja perusopetuksessa ja päiväkodeissa (24.2.)

Liikuntapaikoissa kävijämäärärajoitukset säilyvät (18.2.)

Koronatilanteessa paikallista vaihtelua – Kuhmossa alkuviikosta tapauksia normaalia enemmän (17.2.)

Kainuussa 132 uutta tartuntaa (15.2.)

Kuhmon kaupungin toimintavarmuus on hyvä (10.2.)

Kainuun soten videotiedote (9.2.)

Kainuussa 158 uutta tartuntaa (9.2.)

Kuhmon kaupungin palvelukyky edelleen hyvä (3.2.)

Sairaalahoidon tarve kasvaa Kainuussa (1.2.)

Rajoituksia ja varotoimia tarvitaan edelleen (31.1.)

Sote-palvelun työntekijöiltä vaaditaan rokotesuoja tartuntatautilain nojalla (28.1.)

Kuhmossa aikuisten ryhmätoimintoja avataan porrastetusti ja terveysturvallisesti (27.1.)

Maanantain koronatartuntojen määrä viime viikon päivien tasoa (25.1.)

Koronaepidemian kehityssuunta vielä epävarma (24.1.)

Nuorten ja nuorten aikuisten rokotussuojassa puutteita – Kainuun sote hakee lisätyövoimaa (21.1.)

Kaupungin palvelujen toimintavarmuus hyvä – kaikkien kaupunkilaisten koronatoimia tarvitaan (20.1.)

Kainuun koronatilanne jatkuu vaikeana (19.1.)

Tartunnan jäljitys ruuhkautunut – asiakkaita pyydetään päivittämään yhteystietonsa (18.1.)

Kainuun sote tehostettuun valmiuteen – Kuhmon kaupungin ryhmätoiminta tauolla kuun loppuun saakka (14.1.)

Koronatartuntojen määrä kasvaa edelleen – Kansalaisten vastuullisuutta tarvitaan (13.1.)

Kuhmossa tartuntoja – huoltajille pyyntö seurata aktiivisesti Wilmaa (12.1.)

Valtioneuvosto päättänyt ravintolarajoitusten tiukentamisesta sekä koronapassin poistamisesta yleisötilaisuuksissa myös Kainuussa (11.1.)

Koronatartuntojen kasvu jatkuu voimakkaana (11.1.)

Sunnuntaina 90 koronatartuntaa – tartuntamäärä alueella erittäin suuri (10.1.)

Kuhmon kaupungin koronalinjaukset (9.1.)

Kainuun koronatilanteen heikkeneminen jatkuu (5.1.)

Kainuun koronakoordinaatioryhmä esittää rajoitusten käyttöönottoa (4.1.)

Syytä sosiaalisten kontaktien vähentämiselle – kolmatta rokotusta suositellaan (4.1.)

 

Vuosi 2021

Kainuussa 17 uutta tartuntaa tiistaina, alue edelleen perustasolla (29.12.)

Valtakunnallisen koronatilanteen heikentymisen vuoksi myös Kainuussa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta (22.12.)

Kuhmossa tartunnan jäljitys yhä menneillään – Ravintolat voivat ottaa koronapassin käyttöön myös Kainuussa (17.12.)

Kainuussa ei ole voimassa kokoontumis- tai ravintoloiden toimintaa koskevia aukiolo- tai paikkarajoituksia (17.12.)

Kuhmossa tartuntoja ja altistumisia koulussa ja päiväkodissa  (16.12)

Kainuun koronatilanne (13.12.)

Kainuun koronatilanne heikkenee – uusia suosituksia käyttöön (9.12.)

Koronatilanne heikentynyt nopeasti Kainuussa (7.12.)

Kainuussa uusia tartuntoja 22 – Kuhmossa suositellaan maskien käyttöä (3.12.)

Koronatilanne Kainuussa rauhallinen (29.11.)

Koronatilanne Suomessa heikkenee yhä (22.11.)

Kainuun koronatilanteessa ei muutoksia – juhlakaudella muistutetaan varotoimista (19.11.)

Kainuun koronatilanne ennallaan (15.11.)

Viikonloppuna viisi uutta koronatartuntaa (9.11.)

Alkuviikolla 13 koronatartuntaa (4.11.)

Viikonloppuna Kainuussa 15 koronatartuntaa ja yli 50 karanteenia (2.11.)

Influenssarokotukset riskiryhmille alkavat Kainuussa 15. marraskuuta (1.11.)

Город Кухмо информируют о коронавирусе

Вакцина против коронавируса (18.8.)

Прививки от коронавируса в Кайнуу (9.6.)

Ограничения связанные с коронавирусной инфекцией остаются в силе – соблюдение рекомендаций важно! (18.3.)

Актуальная информация о коронавирусе (26.2.)

Строгая рекомендация избегать поездок через границу

In English

Health Guidelines for COVID-pandemic in Kainuu region ENG/RUS (29.7.)

COVID-19 vaccinations (1.6.)

 

Kainuun soten tiedotteet

Lue kaikki soten julkaisemat tiedotteet Koronainfo-sivulta

Kaikki Kainuun soten koronainfo

 

Kuhmon apteekin tiedotteet

Kuhmon apteekin tiedote asiakkaille koronaepidemian aikana (Kuhmon apteekki 27.3.)

Kuhmon apteekin tiedote flunssaoireisille (Kuhmon apteekki 26.3.)

Ohjeita Apteekki-asiointiin koronaepidemian aikana (Kuhmon apteekki 25.3.)

 

Tiedotteet yrittäjille

Yrittäjien omat sivut

 

Rajavartioston tiedotteet

Rajavartiolaitoksen koronatiedotteet