Kainuun sote: Koronatilanne tasaantunut


Vii­kol­la 16 Kai­nuus­sa to­det­tiin 686 ko­ro­na­tar­tun­taa. Viik­koa aiem­min ta­pauk­sia oli 543. Kai­nuun so­ten tes­tia­se­mil­la tes­te­jä otet­tiin vii­me vii­kol­la 1821 (vkol­la 15 yht. 1586), jois­ta po­si­tii­vi­sia oli 37,7 % (34,2 %).

– Pää­siäis­tä edel­tä­väl­lä vii­kol­la se­kä tes­ti- et­tä po­si­tii­vis­ten mää­rä oli pie­nem­pi. Lu­vut ovat nyt usei­ta viik­ko­ja ol­leet sa­mal­la ta­sol­la ja voidaan to­de­ta, et­tä epi­de­mia­huip­pu on tait­tu­nut, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen arvioi.

Tar­tun­to­ja ja al­tis­tu­mi­sia hoi­to­lai­tok­sis­sa ja so­ten yk­si­köis­sä to­de­taan edel­leen niin hen­ki­lös­töl­lä kuin asiak­kail­la­kin. KAKS:ssa on yk­sit­täi­siä sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­via ko­ro­na­po­ti­lai­ta.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia on tar­jol­la väes­töl­le kun­tien ro­ko­tus­pis­teis­sä. Ikään­ty­nei­den hoi­va-asuk­kai­den nel­jän­net ro­ko­tuk­set on Kai­nuus­sa saa­tu pääo­sin val­miik­si.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen suo­si­tuk­set voi­mas­sa

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä on lin­jan­nut alueen suo­si­tuk­sia kan­sal­lis­ten oh­jeis­tus­ten mu­kai­sek­si.

– Ter­veys­tur­val­li­suus­suo­si­tuk­set ovat ylei­siä tar­tun­ta­ris­kiä hil­lit­se­viä oh­jei­ta. Ne ko­ros­ta­vat omaa vas­tuu­ta se­kä oi­rei­se­na ko­ro­na py­sy­mis­tä. Mas­kia voi edel­leen käyt­tää ja ha­lu­tes­saan it­se ku­kin voi oman har­kin­tan­sa mu­kaan nou­dat­taa myös ylei­siä suo­si­tuk­sia suu­rem­paa va­ro­vai­suut­ta eri ti­lan­teis­sa, Lea Käs­mä-Ron­kai­nen selventää.

THL:n suo­si­tuk­set voi tii­vis­tää kol­meen koh­taan:

  1. Ota ko­ro­na­ro­ko­tuk­set: Ro­kot­teet suo­jaa­vat te­hok­kaas­ti va­ka­val­ta ko­ro­na­tau­dil­ta.
  2. Jos sai­ras­tut, suo­si­tel­laan va­paaeh­toi­ses­ti vält­tä­mään kon­tak­te­ja mui­hin kuin sa­mas­sa ta­lou­des­sa asu­viin vä­hin­tään 5 vrk ajan. Ha­lu­tes­sa­si voit teh­dä ko­ti­tes­tin.
  3. Muis­ta hy­gie­nia: Pe­se­mäl­lä kä­siä, käyt­tä­mäl­lä mas­kia ja huo­leh­ti­mal­la tur­va­vä­lis­tä se­kä hy­väs­tä il­man­vaih­dos­ta eh­käi­set te­hok­kaas­ti tar­tun­to­ja.

Mas­kien käy­tös­tä:

Kas­vo­mas­kia voi käyt­tää oman har­kin­nan mu­kai­ses­ti. Mas­kin käy­tös­tä hoi­to- ja hoi­va­työs­sä työ­nan­ta­jat oh­jeis­ta­vat erik­seen or­ga­ni­saa­tion si­säi­ses­ti. Eri­tyi­ses­ti mas­kin käyt­tö on suo­si­tel­ta­vaa jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa ja lii­ken­ne­vä­li­neis­sä, jos

  • Ha­keu­dut ko­ro­nae­päi­lyn vuok­si hoi­toon tai tes­tiin
  • Si­nul­la on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta, mut­ta si­nun on vält­tä­mä­tön­tä liik­kua ko­din ul­ko­puo­lel­la
  • Tie­dät al­tis­tu­nee­si ko­ro­na­vi­ruk­sel­le, mut­ta et voi vält­tää ko­di­nul­ko­puo­li­sia lä­hi­kon­tak­te­ja.

Ki­rur­gis­ta mas­kia käyt­tä­mäl­lä suo­jaa mui­ta tar­tun­nal­ta. Kan­ta­jaan­sa te­hok­kaam­min suo­jaa­van mas­kin (ffp2/ffp3) käyt­töä kan­nat­taa har­ki­ta eri­tyi­ses­ti ro­kot­ta­mat­to­mien 12 vuot­ta täyt­tä­nei­den se­kä kaik­kien, joil­la on ris­ki saa­da va­ka­va ko­ro­na­tau­ti.

Toi­min­taoh­jei­ta sai­ras­tu­neil­le:

Töi­hin, kou­luun, päi­vä­hoi­toon, har­ras­tuk­siin tai mui­hin ti­lai­suuk­siin on syy­tä men­nä ai­noas­taan oi­reet­to­ma­na.

Jos per­heen­jä­sen tai hen­ki­lö, jon­ka kans­sa olet ol­lut lä­hi­kon­tak­tis­sa, saa po­si­tii­vi­sen ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­sen, tark­kai­le voin­tia­si. Jos saat oi­rei­ta, tee ko­ti­tes­ti tai ha­keu­du tar­vit­taes­sa ter­vey­den­huol­lon tes­tiin. Jää etä­töi­hin jos mah­dol­lis­ta. Oi­ree­ton voi tar­vit­taes­sa men­nä töi­hin mas­kia käyt­täen. Oi­ree­ton lap­si voi men­nä kou­luun.

Ter­vey­den­huol­lon ko­ro­na­tes­tiä suo­si­tel­laan, mi­kä­li hen­ki­löl­lä on vai­kei­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taan so­pi­via oi­rei­ta tai kuu­luu vai­kean ko­ro­na­virus­tau­din ris­ki­ryh­mään, on ras­kaa­na tai työs­ken­te­lee so­te-alal­la. Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan ko­ro­na­tes­tia­se­ma on avoin­na 1. tou­ko­kuu­ta al­kaen ma-la klo 10-16.30 (ajan­va­raus oma­so­te.kai­nuu.fi) tai nu­me­ros­ta 040 165 0020. Tes­taus kun­tien ter­vey­sa­se­mil­la pal­ve­lee ar­ki­päi­vi­sin.

Li­sä­tie­to­ja ja toi­min­taoh­jei­ta ro­ko­tuk­sis­ta se­kä ko­ro­na­tar­tun­nan saa­neil­le tai al­tis­tu­neil­le on koot­tu Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­le so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo. Li­sä­tie­to­ja löy­tyy myös THL:n verk­ko­si­vuil­la