Itäpuuhanke

Itäisen Suomen puutuoteklusteri (ITÄPUU) -hanke 

 

Taustaa:

 • Vuonna 2022 puutuotteiden vienti Suomesta oli 3,9 mrd. euroa. Teollisen puurakentamisen tuotteiden ja palveluiden kehittäminen luo merkittävän potentiaalin alueen viennin lisäämiselle.

 

 • Puutuoteteollisuuden yhteiskunnallinen merkitys perustuu merkittävästi aluetalouteen. Ala on tärkeä työllistäjä etenkin kasvukeskusten ulkopuolella olevilla alueilla, joissa työpaikkojen tarve on suuri. Rakennustuotteet voidaan jalostaa korkean jalostusasteen tuotteiksi lähellä niiden raaka-ainelähdettä.

 

Toteuttajaorganisaatio:

Päätoteuttajana

Osatoteuttajina

Hankkeen budjetti ja omarahoitusosuudet:

Euroopan unioni rahoittaa hanketta 599 288 eurolla. Myönteisen päätöksen hankerahoitukselle teki Kainuun liitto.

 

Keskeiset tavoitteet:

 • Itäpuu-hankkeen tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä ja verkostoitumista teollisen puurakentamisen edistämiseksi itäisessä Suomessa yli maakuntarajojen. Alaa kehitetään innovaatioita ja uutta liiketoimintaa aikaansaamalla sekä alan osaamisen tasoa nostamalla.
 • Itäisen Suomen puutuoteklusteri-hankkeessa vahvistetaan puualan toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista teollisen puurakentamisen edistämiseksi itäisessä Suomessa. Hankkeessa kehitetään puutuotealaa edistämällä teollisen puurakentamisen ratkaisujen yleistymistä, kehittämällä uusia innovaatioita ja materiaalin parempaa käyttöä teollisuudessa. Hankkeessa kehitetään uusia toimintatapoja ja uutta liiketoimintaa sekä nostetaan alan osaamisen tasoa.

 

Kohderyhmä:

 • Itäisessä Suomessa, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, erityisesti Koillismaalla, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa toimivat puutuote- ja rakennusteollisuuden yritykset, suunnittelutoimistot, alueen yliopistot ja korkeakoulut, muut oppilaitokset, kehittämisorganisaatiot, alueen kunnat sekä rakennuttajat.
 • Lisäksi hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat ne alueiden betoni- ja terästeollisuuden yritykset, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan yhteistyöhön hybridirakenteiden kehittämiseksi.

 

Työpaketit:

Työpaketti 1:  Itäisen Suomen puutuoteklusterin organisointi ja yhteistyö

 

 • Ylimaakunnallinen Itäisen Suomen puutuoteklusteri vakiintuu ja tekee säännöllistä yhteistyötä strategiansa pohjalta.
 • Klusterilla on selkeä johtamisen malli, toimijoiden roolit ja vastuut ovat selkeät.
 • Klusterin toiminta on laajentunut ja sillä on kiinteä kansallinen verkostoyhteistyö ja valmiudet kansainväliseen vaikuttamiseen.

 

Työpaketti 2 : Teollisen puurakentamisen edistäminen ja puun jalostusasteen nostaminen

 • Itäisen Suomen alueen teollisen puurakentamisen alan yritykset tunnistavat klusterin TKI-toiminnan, kansainvälistymisen ja verkostoyhteistyön tarjoamat mahdollisuudet ja hyödyntävät niitä. Tämän seurauksena alueen puutuoteteollisuuden tuotanto monipuolistuu, puun jalostusaste nousee, osaamisen taso nousee ja työllisyys paranee.
 • Syntyy edellytyksiä kehittää puunjalostamiseen keskittyviä paikalliseen erityisosaamiseen ja yrityskantaan perustuvia teollisuusalueita (Kuubio). Mallia voi soveltaa muidenkin vastaavien alueiden kehittämisessä.
 • Alueen puuraaka-aineen käyttö tehostuu uuden tutkimustiedon ja osaamisen lisääntymisen seurauksena. Tämä aikaansaa raaka-aineelle uutta lisäarvoa ja nostaa puun jalostusastetta (männyn sydän- ja pintapuun tutkimustieto).
 • Mittaustekniikan ja -järjestelmien selvittäminen tuottaa uutta tietoa teollisen puurakentamisen kehittämisen tarpeisiin. Tämä lisää puun kilpailukykyä muihin materiaaleihin verrattuna.
 • Puun käyttö myös julkisten ja suurten kohteiden rakentamisessa lisääntyy hankkeen puurakenteiden kehittämistyön seurauksena. Syntyy uudenlaisia puurakenneratkaisuja, joissa huomioidaan raaka-aineen ja tuoteosien kierrättäminen.
 • Puutuoteteollisuuden ja rakennusteollisuuden yritysten välinen yhteistyö tiivistyy

.

Työpaketti 3: Teollisen puurakentamisen viennin edistäminen

 • Yritykset hakevat aktiivisesti vientimahdollisuuksia ja kehittävät vientivalmiuksiaan.
 • Viennin volyymi kasvaa.
 • Markkinatiedon ja kehitystyön tuloksena syntyy vientiverkostoja ja uusia ratkaisumalleja vientiä varten (esim. kriisialueiden jälleenrakentamisen tarpeet).
 • 3 T 1: Teollisen puurakentamisen tuotteiden ja ratkaisujen viennin edistäminen.
 • 3 T 2: Ratkaisujen kehittäminen kriisialueiden uudelleenrakentamisen tarpeisiin
 • Päätoteuttaja Kuhmo/Woodpolis koordinoi tehtävien 3 T 1–3 T 2 toimintaa.
 • Toimenpiteisiin osallistuvat kaikki osahankkeen toteuttajat.
 • Päätoteuttaja rekrytoi osa-aikaisen (50 %) vientikoordinaattorin.
 • Koordinaattori vastaa tehtävien 3 T 1 ja 3 T 2 toteuttamisesta

 

Työpaketti 4 : Viestintä, vaikuttaminen ja hankkeen tulosten hyödyntäminen

 • Itäsuomalaisen puunjalostusosaamisen tunnettuus kasvaa kotimaassa ja valituilla viennin kohdealueilla.
 • Yritykset, oppi- ja tutkimuslaitokset sekä kehittämisorganisaatiot hyödyntävät hankkeen tuloksia omassa toiminnassaan ja käynnistävät niiden pohjalta uusia kehittämishankkeita.
 • Rakennuttajien ja puutuoteteollisuuden välinen markkinavuoropuhelu lisääntyy.

 

Aikataulu:

 • Hanke kestää n. 4/2026 saakka

 

Lisätietoja:

Hankepäällikkö Ismo Mäkeläinen, puh.+358 40 6965 299, email: ismo.makelainen@kuhmo.fi

Ismo Mäkeläinen