Hyvä Arki

Hyvä Arki- hanke on päättynyt hankesuunnitelman mukaisesti 31.12.2018.

Hyvä arki -hankkeen tavoitteena oli lisätä hankeosallistujien yhteiskunnallista ja sosiaalista osallisuut­ta, osaamista ja hyvinvointia. Hankkee­seen sisältyvän työtehtävien opinnollistamisen kautta hankeosallistujilla oli mahdollisuus ke­hittää osaamistaan. Hyvä arki-hankkeen aikana Kuhmon kaupungin kaupunkiorganisaatiosta tunnistettiin oppimisympäristöiksi vuoropäiväkoti Kuusenkuiske, kaupungin ympäristö- ja työllisyysprojekti sekä kaupungin viheralueita hoitava puistoyksikkö. Myös Kuhmon Työvire ry:n ylläpitämä Vesitornin kirppis tunnistettiin oppimisympäristöksi.

Koska Hyvä arki-hankkeessa kehitetty opinnollistamismalli on juurrutettu pysyväksi Kuhmon kaupungin työllisyydenhoitoa, mainituissa oppimisympäristöissä työskentelevillä on Hyvä arki-hankkeen päättymisen jälkeenkin mahdollista saada osaamistodistus osaamisestaan joka on kerrytetty tekemällä työtä tunnistetussa oppimisympäristössä. Hyvä arki-hankkeessa opinnollistamisessa osaamisen kehittäminen ei vaatinut päätoi­mista oppilaitosopiskelua, vaan saattoi ta­pahtua esim. kuntouttavan työtoiminnan työtoimintajakson aikana. ”Hyvää arkea” tukivat myös lisääntyvä työelämäosalli­suus ja osallisuus palkkatyöstä, sekä fyysi­nen ja psyykkinen hyvinvointi.

Hankkeen osallistujat olivat kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita,  palkkatuetussa työssä olevia tai työttömiä työn hakijoita. Hanketta rahoitti Euroopan Sosiaalira­hasto yhdessä Kuhmon kaupungin kans­sa. Hanke toteutettin kahden vuoden ja neljän kuukauden pituisena, ajalla 1.9.2016- 31.12.2018. Hank­keen osatoteuttajana toimi  Kuhmon Työ­vire ry.

Hyvä arki-hankkeessa kehitettyä paikallista opinnollistamisen mallia jatkokehittää Kuhmon Elinvoimasampo (ELSA)-hanke, joka toteutetaan ajalla 01.01.2019 – 31.12.2021.