Kuhmon kaupungin vesihuoltolaitos on tehnyt riskienhallintasuunnitelman valtakunnallisella WSP-riskienhallintatyökalulla (Water Safety Plan)


Talousveden hankinnassa ja toimittamisessa on siirrytty aiempaa enemmän pohtimaan vaaroja ja riskejä, sekä niiden ennaltaehkäisyä. Terveydensuojelulaissa edellytetään, että talousvettä toimittavan laitoksen veden laadun valvonta perustuu veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan.

Kuhmon kaupungin vesihuoltolaitos on tehnyt riskienhallintasuunnitelman valtakunnallisella WSP-riskienhallintatyökalulla (Water Safety Plan). Suunnitelmassa on tarkasteltu talousveden tuotantoketjua pohjavesialueilta kuluttajan hanaan saakka. Lisäksi siinä on käsitelty vedenlaadun viranomaisvalvontaa, tiedottamista ja varavedenjakelua. Vaarojen ja riskien kartoitustyö on tehty vesihuoltolaitoksen omana työnä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Kartoitustyötä varten on perustettu työryhmä, johon kuuluu vesihuoltolaitoksen edustajien lisäksi Kainuun Soten, Kainuun Ely-keskuksen ja Kainuun pelastuslaitoksen edustajat. Työryhmän työskentelyyn sisältyi kokoontumisia ja maastokäyntipäivä kaikilla vedenottamoalueilla. Riskienhallintasuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa, tai ainakin kerran vuodessa.

WSP-riskiarvioinnissa tunnistettiin vedentuotantoketjun vaarat ja riskit, sekä arvioitiin niiden taso (kriittinen, keskitaso tai vähäinen) lisäksi määritettiin hallintakeinot kaikille kriittisille ja keskitason riskeille. Hallintakeinojen jälkeen riski määritettiin uudelleen. Riskienarvioinnin tuloksena todettiin, että Kuhmon vesihuoltolaitoksen verkostoalueiden osalta kaikki kriittiset riskit ovat hallinnassa.

WSP-riskikartoitukseen muodostetun työryhmän kautta saatiin tiivistettyä vesihuollon riskienhallintaan vaikuttavien osapuolten välistä yhteistyötä.