Kuhmon varhaiskasvatuksen asiakaskysely 2021 Kyselyn tuloksia ja kehittämiskohteita


Asiakasperheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä lomakkeella helmikuussa 2021. Kyselyyn vastasi 50 asiakasta, kun asiakasperheitä varhaiskasvatuksessa oli tuolloin 178
Asiakaskyselyn kysymykset olivat viisiasteikkoisia monivalintakysymyksiä. Lisäksi vastaajat ovat voineet kirjoittaa avoimesti kommentteja ja kehittämistoiveita.

Esiopetus-/varhaiskasvatuspaikan yleisvaikutelma

Yleisvaikutelmana huoltajien vastauksissa oli tyytyväisyys järjestettyihin esiopetus- /varhaiskasvatus- palveluihin ja se näkyy kaikissa vastauksissa koko kyselyn osalta. Yleisarvosana varhaiskasvatuksen laadusta oli 4.45.

Esiopetus-/varhaiskasvatuspaikan järjestämiseen liittyvät asiat

Esiopetus-/varhaiskasvatuspaikan sopiminen on huoltajien mielestä sujunut hyvin. Varahoitojärjestelyt ja varhaiskasvatuksen www-sivut kaipaavat huoltajien mielestä edelleen parannusta.

Laskutuksen epätasaisuudesta oli tullut jälleen palautetta. Tavoitteena on saada laskut mahdollisimman tasaisesti joka kuukaudelle, mutta monet eri tekijät aiheuttavat sen, että laskuja saattaa tulla useampi samalle kuukaudelle. Tähän vaikutti mm. tietojärjestelmän muuttuminen eri toiminta-alustalle.

Yhteistyö esiopetus-/varhaiskasvatuspaikan henkilökunnan kanssa

Asiakasperheet ovat pääosin tyytyväisiä yhteistyöhön esiopetus-/varhaiskasvatuspaikan kanssa. Edelleen tulee kiinnittää huomiota sujuviin vuorovaikutustilanteisiin ja asiakasperheiden kunnioittavaan kohtaamiseen. Joissakin vastauksissa tuli esille se, ettei henkilökunta ole kohdannut asiakasta ammatillisesti arvostaen; tervehtiminen on unohtunut ja työntekijän vuorovaikutus ei ole ollut ymmärrettävää. Tähän asiaan paneudumme jokaisessa yksikössä.  Varhaiskasvatuksen/esiopetuksen hallinnollisen muutoksen myötä uusi varhaiskasvatuksen strategiatyö aloitetaan syksyllä 2021, jossa huomioidaan edellä mainitut kehittämisen asiat.

Kuhmon varhaiskasvatuksen arvoja täytyy arvioida ja käydä asiakasperheiden sekä henkilöstön kanssa arvokeskustelua. Näin saamme päivitettyä yhdessä arvot Kuhmon varhaiskasvatuksen strategiaan.

 

Lapsen esiopetus-/varhaiskasvatuspaikan toimintaympäristö

Varhaiskasvatuspaikkojen toimintaympäristöt ovat huoltajien mielestä siistejä ja puhtaita. Myös ulko- ja sisätilat on todettu turvallisiksi ja leikkiä tukeviksi. Sisäilmaongelmat nousivat esille muutamissa vastauksissa.

Kiusaamisasia nousi tässä kyselyssä esille muutamassa vastauksessa. Kuhmon varhaiskasvatussuunnitelmassa on toimintaohjeet kiusaamisen ennaltaehkäisyyn. Tämän lisäksi lisäämme lasten tunne- ja vuorovaikutuskasvatusta kaikissa varhaiskasvatuspaikoissa.

 

Lapsen kokemukset esiopetus-/varhaiskasvatuspaikassa

Lasten kokemukset ovat olleet positiivisia esiopetuksesta/varhaiskasvatuksesta. Huoltajien mielestä varhaiskasvatus tukee lapsen myönteistä kuvaa itsestään ja lapsella on päivittäin riittävästi mahdollisuutta itseohjautuvaan leikkiin.

 

Asiakaskyselystä saatte tarkempaa tietoa varhaiskasvatuksen sivulla olevasta koonnista.

Palautteet käydään yksiköissä huolellisesti läpi ja kehitämme toimintaamme niiden mukaisesti!

 

Kiitos teille, jotka vastasitte.

 

Yhteistyöterveisin Kuhmon varhaiskasvatuksen henkilökunta

Kuhmon varhaiskasvatuksen asiakaskysely 2021_Perusraportti