Vs. kaupunginjohtajan päätös maaseutusihteerin valinnasta


Vs. kaupunginjohtaja on viranhaltijapäätöksellään valinnut maaseutusihteeriksi Kaisa Karppilan, agrologi (AMK). Varasijalle vs. kaupunginjohtaja on valinnut Jenni Kämäräisen, agrologi (AMK).

Kuhmon kaupunki haki työntekijää maaseutusihteerin virkaan avoimella haulla 12.9-29.9.2017.

Määräaikana tehtävää haki 26 henkilöä.

Haastatteluihin kutsuttiin hakupapereiden perusteella viisi henkilöä.

Haastatteluryhmän muodostivat kehitysjohtaja Tapani Kiiskinen, henkilöstöasiainhoitaja Miia Kettunen ja kanslisti Liisa Yrttiaho.

Hakemusten ja haastatteluissa tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella haastattelijoiden yhteinen näkemys oli, että tehtävään soveltuvin on Kaisa Karppila.

Kehitysjohtajan päätösehdotus:

Esitän, että Kuhmon kaupungin maaseutusihteeriksi valitaan Karppila Kaisa, agrologi (AMK).

Esitän, että varalle valitaan Kämäräinen Jenni, agrologi (AMK).

Valintaperusteena oli tehtävään soveltuva tutkinto, toimialatuntemus, kokemus ja haastattelussa annettu näyttö.

Tehtävä voidaan ottaa vastaan viransijaisena 11.12.2017 alkaen ja virka täytetään 1.2.2018 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.

Virkatehtävän koeaika on 6kk.

Hakijoista on laadittu ansiovertailu.

Vs. kaupunginjohtajan päätös:

Päätän, että Kuhmon kaupungin maaseutusihteeriksi valitaan Karppila Kaisa, agrologi (AMK). Varalle valitaan Kämäräinen Jenni, agrologi (AMK).

Valintaperusteena oli tehtävään soveltuva tutkinto, toimialatuntemus, työkokemus ja haastattelussa annettu näyttö.

Tehtävä voidaan ottaa vastaan viransijaisena 11.12.2017 alkaen ja virka täytetään 1.2.2018 alkaen toistaiseksi voimassa olevana. Virkatehtävän koeaika on 6kk.

Valitun tulee toimittaa ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus soveltuvuudestaan tehtävään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksi saamisesta.

 

Hakija, joka on tähän päätökseen tyytymätön, saa vaatia siihen oikaisua oikaisuvaatimusviranomaiselta. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on toimitettava edellä mainitulle viranomaiselle ennen viraston aukioloajan päättymistä viimeistään 14 päivänä päätöksen tiedoksiantopäivästä sitä päivää lukuun ottamatta. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin asia- kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Päätöspäivämäärä on 14.11.2017.

Päätös on viety kaupungin nettisivuille 17.11.2017