Uusia tartuntoja Kainuussa maanantaina


Maanantaina Kainuussa todettiin kuusi koronatartuntaa, joista määrättiin 15 uutta karanteenia. Tartunnoista kaksi on Kajaanissa ja kaksi Kuhmossa jo aiemmin karanteeniin määrätyillä henkilöillä.

Viruksen ilmaantuvuus on nyt 98,6 / 100 000 asukasta / 14 vrk.

Kainuussa on voimassa suositukset mm. turvavälien varmistamiseen tai kasvomaskien käyttöön oman perheen ulkopuolisissa kontakteissa.

Testaus- ja jäljityskäytännöt päivitetään

STM:n kansallinen jäljitys- ja testausstrategia on päivitetty tänään. Kainuun osalta strategian vaikutukset käsitellään koronakoordinaatioryhmän kokouksessa tänään ja niistä tiedotetaan huomenna 15.9.21.

Rokotukset jatkuvat avoimissa rokotuspisteissä

Koronarokotuksia saa nyt Kainuussa avoimissa rokotuspisteissä. Ajanvaraustoiminta päättyy nykyisten varausten jälkeen. Kaikki jo varatut ajat ovat edelleen voimassa.

Ajan­va­raus lop­puu ko­ko­naan ja il­man ajan­va­raus­ta ro­ko­tuk­seen pää­see 20.9. al­kaen, lä­hem­pä­nä ajan­koh­taa il­moi­tet­ta­vis­sa ro­ko­tus­pai­kois­sa. Jos jou­dut pe­ru­maan ro­ko­tea­jan, pe­ru ai­ka Oma­so­te­pal­ve­lus­ta tai soi­ta pe­ruu­tus­nu­me­roon 040 6780 590.

THLn uu­den oh­jeis­tuk­sen mu­kaan toi­nen ro­ko­tean­nos voi­daan ot­taa kun on ku­lu­nut vä­hin­tään kuu­si viik­koa en­sim­mäi­ses­tä ro­kot­tees­ta. Kai­nuus­sa en­sim­mäi­sen ro­kot­teen­sa hei­nä­kuus­sa saa­neet ovat saa­neet ajan toi­sel­le ro­kot­teel­le 12 viik­koa en­sim­mäi­sen jäl­keen. Tä­tä 12 vii­kon ro­ko­te­vä­liä voi ha­lu­tes­saan ai­kais­taa ja ha­kea te­hos­te­ro­kot­teen Po­pUp ro­ko­tus­pis­tees­tä kuu­si viik­koa en­sim­mäi­sen ro­kot­teen jäl­keen. Kah­dek­san vii­kon ro­ko­te­vä­li ja sii­hen an­ne­tut ajat ovat edel­leen voi­mas­sa. Toi­sen ro­ko­tean­nok­sen voi ha­kea Ka­jaa­nis­sa Pris­man ja muual­la Kai­nuus­sa kun­tien avoi­mis­ta ro­ko­tus­pis­teis­tä.

Mi­kä­li toi­nen ro­ko­tean­nos hae­taan en­nen an­net­tua ai­kaa, so­vit­tu ro­ko­tea­jan­va­raus tu­lee pe­rua. Kaik­ki jo va­ra­tut ajat ovat edel­leen voi­mas­sa, ro­ko­tuk­sen ai­kais­ta­mi­sen voi teh­dä mi­kä­li ha­luaa toi­sen ro­kot­teen an­ta­man suo­jan jo ai­kai­sem­min. Jos jou­dut pe­ru­maan toi­sen ro­kot­teen jo so­vi­tun ro­ko­tea­jan, pe­ru ai­ka Oma­so­te­pal­ve­lus­ta tai soi­ta pe­ruu­tus­nu­me­roon 040 6780590.

Myös 12–15 –vuotiaat voivat ottaa rokotukset avoimissa rokotuspisteissä elleivät ole saaneet rokotuksia kouluissa.

Huom! Alai­käi­nen ro­kot­teen saa­ja

  • Alai­käi­nen voi päät­tää it­se ro­kot­teen ot­ta­mi­ses­ta, jos ro­kot­ta­ja ar­vioi nuo­ren ole­van riit­tä­vän kyp­sä te­ke­mään pää­tök­sen.
  • Jos nuo­ri ei ha­lua tai ei ole ky­ke­ne­vä päät­tä­mään it­se ro­ko­tuk­ses­taan, ro­kot­ta­mi­seen suos­tu­mus ky­sy­tään huol­ta­jil­ta. Huol­ta­jil­ta suos­tu­mus tar­vi­taan kir­jal­li­se­na, jon­ka voi an­taa suos­tu­mus­lo­mak­keel­la. tu­lee täyt­tää ja ot­taa se tu­los­tet­tu­na mu­kaan ro­ko­tuk­seen. Jos nuo­rel­la on useam­pi kuin yk­si huol­ta­ja, tar­vi­taan suos­tu­mus ro­kot­ta­mi­seen kai­kil­ta huol­ta­jil­ta.

Viikolla 37 avoimet rokotuspisteet Kainuussa

• Ristijärvi: Neuvola 13.9. klo 13 – 15.30

• Paltamo: Neuvola 16.9. klo 13 – 17

• Sotkamo: K-Supermarket 16 – 17.9 klo 11 – 19 ja Vuokatin K-Market 18.9 klo 13 – 19

• Kajaani: Prisma 30.10 saakka arkisin klo 11 – 19 ja lauantaisin klo 10 – 14

Lisätietoja sekä viikon 38 rokotuspisteet on koottu Kainuun soten verkkosivuille sote.kainuu.fi/koronarokotukset.

 

Lisätiedot

Pandemiapäällikkö

Olli-Pekka Koukkari

p. 044 7974 668