Uusia ajanvarauksia koronarokotuksiin ei toistaiseksi avata


Suomeen saadaan kesän aikana ennakoitua vähemmän koronarokoteannoksia, jonka vuoksi uusia aikoja koronarokotteen ensimmäiseen rokotteeseen ei toistaiseksi anneta. Suomeen saapuvat rokoteannokset riittävät tehosteannoksiin, jotka pyritään toteuttamaan suunnitellusti ajanvarausten mukaan. Mikäli rokoteannosten toimitusmäärät edelleen vähenevät, myös toisen annoksen rokotusten peruutukset voivat olla mahdollisia.

Uu­sien ro­ko­tus­ten ai­ko­ja ei tois­tai­sek­si voi­da ava­ta va­rat­ta­vak­si, joten ajanvaraukseen ei kannata soittaa. Rokotusten jatkumisesta tiedotetaan myöhemmin.

Ajan­ta­sais­ta tie­toa rokotuksista löytyy täältä.

Jo annetuista rokotteista kaikki eivät ole tietojärjestelmistä johtuen vielä kirjautuneet rekistereihin. Noin 27% tiedoista on edelleen kirjautumatta ja asia on tietojärjestelmätoimittajalla selvityksessä. Asia vaikuttaa mahdollisten rokotetodistusten saantiin.

Koronatilanne ja voimassa olevat suositukset Kai­nuus­sa

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on nyt 6,9 (per 100 000 asu­kas­ta/ 14 vrk).

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä ko­ro­na­pan­de­mia ei ole ohi, vaik­ka ra­joi­tuk­sia ol­laan laa­jal­ti pois­ta­mas­sa. Seu­raa­vat oh­jeet ja suo­si­tuk­set ovat edel­leen voi­mas­sa:

  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 12-vuo­tiail­le
  • Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus
  • Ko­ti­maan mat­kai­lus­sa tu­lee nou­dat­taa tur­va­vä­le­jä, huo­leh­tia kä­si­hy­gie­nias­ta se­kä käyt­tää mas­ke­ja mi­kä­li tur­va­vä­lit ei­vät to­teu­du.
  • Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään.
  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa vah­va suo­si­tus nou­dat­taa tur­vae­täi­syyk­siä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä. Yk­si­tyi­siä juh­lia suo­si­tel­laan jär­jes­tet­tä­vän mah­dol­li­sim­man pie­ni­muo­toi­si­na ja vält­tä­mään lä­hi­kon­tak­te­ja.
  • Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee edel­leen ha­keu­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Li­säk­si suo­si­tel­laan Ko­ro­na­vil­kun käyt­tä­mis­tä äly­pu­he­li­mes­sa.

Li­sä­tie­dot:

Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri p. 044 797 4668