Uuden uimahallin sijainnista on valmistunut vaikutusten arviointi


Kuhmoon suunnitteilla olevan uuden uimahallin suunnittelutyö on edennyt sijainnin ennakkovaikutusten arviointiin. Sijainti tulee ratkaista varhaisessa vaiheessa valtion liikuntapaikkarahoituksen hakemisen vuoksi. Rahoitussuunnitelmailmoitus tulee jättää Pohjois-Suomen AVI:lle ennen vuoden vaihdetta.

Kuva: Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto

Arviointi oli lähetekeskustelussa ennen tiistain kaupunginhallituksen kokousta ja keskiviikkona elinvoimavaliokunnan kokouksessa ajankohtaisissa asioissa. Sijainnin ennakkovaikutusten arviointiin liittyvät asiakirjat on saatettu myös hyvinvointi- ja sivistysvaliokunnan jäsenille tiedoksi.

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös vaikuttaisi erilaisten ihmisryhmien elämään. Mittavilla ja kauaskantoisilla päätöksillä on merkittävää vaikutusta niin kuntalaisiin kuin kunnan talouteenkin.

Uuden uimahallin ennakkovaikutuksia arvioidaan laajasta näkökulmasta. Arvioinnissa on kuvattu nykytila ja useampi päätösvaihtoehto. Siinä huomioidaan kuntalaisiin, lapsiin, terveyteen, sosiaalisuuteen, ympäristöön, yhdenvertaisuuteen, henkilöstöön, talouteen ja yrityksiin kohdistuvia vaikutuksia.

Uuden uimahallin sijaintia on arvioitu kolmen erilaisen vaihtoehdon näkökulmasta: sijainti Liikuntapuiston alueella, Kontion koulun ranta ja Terveysaseman ranta. Kaikki nämä vaihtoehdot ovat tulleet esille kuntalaisten ja päätöksentekijöiden kuulemistilaisuuksissa.

Arvion jokainen yksittäinen kohde pisteytetään joko negatiivisella, positiivisella tai neutraalivaikutuksella, sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Kaikkien osa-alueiden yhteispistemäärä asettaa vaihtoehdot sopivuusjärjestykseen. Arvioinnin perusteella eniten pisteitä saa Liikuntapuiston alue, toiseksi eniten Terveysaseman ranta ja kolmanneksi Kontion koulun ranta.

  • Kuhmon kaupungin keskustaajama on kompakti kokonaisuus ja lopulta sijaintia enemmän uimahallipalvelujen käyttöön voi vaikuttaa uimahallin palvelujen ja yhteispalvelujen laajuus sekä toimijoiden yhteistyö. Tästä näkökulmasta sijainnilla on merkitystä siihen, millaisia palvelukokonaisuuksia uimahallin ympärille rakentuu. Kontion alueen kaavamuutoksen yhteydessä on tarkasteltu havainnekuvin uimahallin mahdollista sijoittumista alueelle. Näiden tarkastelujen perusteella alue on ahdas uimahallin paikaksi. Parhaimmiksi sijaintivaihtoehdoiksi muodostuvat tämänkin perusteella liikuntakeskus tai terveysaseman ranta, kommentoi asiaa kaupunginjohtaja Tytti Määttä.

Asiaa käsitellään 14.12. kaupunginhallituksessa ja 20.12.valtuustossa. Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista ja kaupunginjohtajan päätösehdotus uimahallin sijainniksi julkaistaan 10.12.2021.

Uimahalliprojektissa tullaan arvioimaan myös laajuuden vaikutukset eli minkä kokoinen ja minkä sisältöinen uimahalli palvelisi parhaiten ja resurssiviisaasti kuntalaisia. Kun vaikutusten arviointi on suoritettu, projekti etenee luonnossuunnitteluun.

Ennakkovaikutusten arviointi on lakisääteistä, josta määrätään mm. terveydenhuolto- ja tasa-arvolaissa sekä YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa. Kuhmon kaupunginhallitus päätti ennakkovaikutusten arvioinnin käyttöönotosta lokakuun alussa.

Uimahallin sijainnin ennakkovaikutusten arviointi -asiakirja on nähtävillä kaupungin Ohjaavat asiakirjat -sivulla