Tulevaisuustyö osaksi Kuhmon kaupungin johtamista – Kuhmon kaupungin päätöksenteonmalli uudistuu


Kuhmon kaupunginvaltuusto on 28.6.2021 hyväksynyt uudeksi päätöksenteonmalliksi kahden valiokunnan mallin, jossa nykyisten lautakuntien tilalle perustetaan kaksi valiokuntaa ja valiokuntien yhteinen vetovoima- ja tulevaisuusjaosto. Valiokuntien jäsenet nimetään syksyllä uuden valtuuston aloittaessa työnsä.

Kuhmon kaupunginhallitus perusti vuoden 2020 elokuussa hallinnon kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää kuntalain mahdollistamat vaihtoehdot kaupungin hallinnon rakenteeksi ja laatia esitys rakenteesta kaupunginhallitukselle sekä valtuustolle. Kehittämistyöryhmä tutki kaikki kuntalain mahdollistamat hallintomallit ja selvitti eri hallintomallien kustannusvaikutuksia. Lisäksi työryhmä kuuli työskentelynsä aikana kunta-alan asiantuntijatahoja sekä Kempeleen kunnan ja Utajärven kunnan edustajia. Näissä kunnissa valiokuntamalli on ollut käytössä. Eri hallintomalleihin perehtymisen jälkeen kehittämistyöryhmä esitti kahden valiokunnan mallia.

Valiokuntamalli korostaa vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden asemaa kunnan päätöksenteossa

Kuhmon uusi hallintosääntö lisää valtuutettujen vaikuttamismahdollisuuksia, tuo ennakoinnin vahvemmin osaksi valmistelua, lisää osallisuutta sekä sujuvoittaa eri palveluiden välistä yhteistyötä. Nykyisen teknisen lautakunnan sekä sivistyslautakunnan tilalle perustetaan elinvoimavaliokunta ja hyvinvointi- ja sivistysvaliokunta. Lisäksi valiokunnille perustetaan yhteinen vetovoima- ja tulevaisuusjaosto. Valiokunnassa jäseniä on yhdeksän ja jaostossa kuusi.

Perustettavien valiokuntien jäsenet ja varajäsenet ovat kaupunginvaltuutettuja tai varavaltuutettuja ja valiokuntien kokoonpanosta päättää kaupunginvaltuusto. Valiokunnilla on omaan toimialaansa liittyvää päätöksenteko-oikeutta. Tämän lisäksi ne käyvät asioista ohjaavaa keskustelua. Valiokuntamallissa korostuu vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden asema kunnan päätöksenteossa ja mahdollisuus vaikuttaa asioihin jo varhaisessa vaiheessa.

Tulevaisuustyö osaksi kaupungin johtamista

Valiokuntien jäsenistä koostuvan jaoston vastuulla on erityisesti poikkihallinnollinen ennakointi-, strategia-, ohjelma- ja tulevaisuustyö, jolla tähdätään veto- ja pitovoiman sekä osallisuuden lisäämiseen.  Jaosto tekee esityksiä ja toimenpidesuosituksia valiokunnille ja kaupunginhallitukselle. Jaostossa puhe- ja läsnäolo-oikeus on myös nuorivaltuuston, vanhus- ja vammaisneuvoston, mökkitoimikunnan ja maaseudun neuvottelukunnan valitsemalla edustajalla.

Lue lisää uudistuksesta kaupunginjohtaja Tytti Määtän blogikirjoituksesta.