Osavuosikatsaustiedote: Positiivisia yllätyksiä Kuhmon taloudessa


Kuhmon kaupungin kuluneen kauden 1–8 2021 tulos näyttää 5,8 (2,1) miljoonaa euroa ylijäämää, parannusta viime vuoteen 3,8 miljoonaa euroa ja tammikuussa muutettuun talousarvioon nähden 3,4 miljoonaa euroa parempaa tulosta. Elokuun lopun tilanteessa vuoden 2021 tulosennusteeksi arvioitiin ylijäämää 2,1 miljoonaa euroa. Ennustetta päivitetään kuukausittain ja siihen vaikuttavat erittäin merkittävästi mm. sote-kuntayhtymän tulosennuste, verotuottojen kehittyminen ja rahoitusarvopapereiden tuoton kehittyminen.

Kuhmon kaupungin osavuosikatsaus 1–8 2021 käsitellään kaupunginhallituksessa tiistaina 5.10. ja kaupunginvaltuustossa maanantaina 25.10. Kuluneen kauden toiminta on edennyt positiivisissa merkeissä. Toiminnallisia tavoitteita on edistetty suunnitellusti. Kuhmon kaupungin hallinnon uudistus toteutui suunnitellussa aikataulussa. Lautakuntamallista siirryttiin valiokuntamalliin uuden valtuuston aloittaessa työnsä. Osallistava strategiatyön kaupungin strategian päivittämiseksi on hyvässä vauhdissa. Tässä työssä osallistetaan niin kaupungin päättäjiä, työntekijöitä kuin myös kuntalaisia. Kuhmon brändiuudistuksen lanseeraus on menossa, mutta näkyy jo monin tavoin.

Kuhmon talouden kehitys on kuluneena vuonna kaudella 1–8 2021 ollut ennakoitua parempi. Kun sote-kulut kirjataan tilivuoden aikana kuukausille kuntaraamin mukaisina, on toteutunut toimintakate -39,1 miljoonaa euroa ja viime vuoden tasolla. Kokonaisuutena kuluneen kauden tulos on 5,8 euroa ylijäämäinen ja 3,8 miljoonaa euroa viime vuotta parempi. Verotulot ovat kasvaneet viime vuoteen 1,6 miljoonaa, valtionosuudet 0,6 miljoonaa ja nettomääräiset rahoitustuotot ja -kulut 1,5 miljoonaa euroa. Verotuottojen ja valtionosuuksien kasvun selittää pääosin se, että valtio on koronasyin tehnyt määräaikaisia yhteisöveron kuntaosuuksien ja valtionosuuksien korotuksia. Rahoitusarvopapereiden tuotto on tänä vuonna ollut keskimäärin 12,2 %, kun tuotto-odotus ”normaali vuosina” on 4,5–5 %

Alijäämää on katettava vuoden 2023 loppuun mennessä

Kuhmon kaupungin joulukuussa päätetty talousarvio 2021 oli 194 tuhatta euroa ylijäämäinen. Koska kaupungin tase on vuodesta 2018 alkaen ollut alijäämäinen ja taseen alijäämä vuoden 2020 lopussa oli noin 2,6 miljoonaa euroa, päätti kaupunginvaltuusto tammikuussa talousarvion. Kuntalain mukaan pitää taseessa oleva alijämä pystyä kattamaan neljän vuoden kuluessa alijäämäisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta. Tämä tarkoittaa Kuhmon osalta sitä, että alijäämä on katettava vuoden 2023 loppuun mennessä. Talousarvion avaamisella haettiin noin 0,5 miljoonan euron parannusta kunnan omaan käyttötalouteen. Muutettu talousarvio päätyi 632 tuhatta euroa ylijäämäiseksi ja sitä käytetään seurannan pohjana meneillään olevalla tilikaudella. Talousarvio jaetaan tilinpitovuodelle kuukausibudjetiksi aiemman vuoden toteuman perusteella.

Kuluneen kauden tulos on 3,4 miljoonaa euroa kaudelle budjetoitua parempi. Suurin poikkeama on rahoituspapereiden tuotto 1,2 miljoonaa euroa. Verotuotot ovat ylittyneet 470 tuhatta euroa lähinnä yhteisöverotuotosta johtuen. Toimintakuluissa henkilöstökulut ovat alittuneet 411 tuhatta euroa ja muiden palvelujen (pl. sote-kulut) hankinnat 776 tuhatta euroa.

Ennuste kuluvan vuoden 2021 tulokseksi elokuun lopun tilanteessa näyttää ylijäämää 2,1 miljoonaa euroa ja ylitystä tammikuussa muutettuun talousarvioon 1,5 miljoonaa euroa. Toimintakatteen arvioidaan jäävän tavoitteesta – 291 tuhatta euro, kun sote-kulujen arvioidaan ylittyvän 1,4 miljoonalla eurolla. Sen sijaan henkilöstökulut ja muiden palvelujen hankinnat näyttävät jäävän alle budjetoidun tason. Verotulot ovat 8/2021 kuntaliiton verokehikon mukaan ylittämässä talousarvion 882 tuhatta euroa ja rahoitusarvopapereiden tuotot noin 850 tuhatta euroa. Tulosennusteeseen liittyy sekä negatiivisia että positiivisia riskejä. Ennustetta päivitetään kuukausittain.

Talousjohtaja Eija Jansson:

Tilanne kuluvan vuoden osalta näyttää tällä hetkellä hyvälle, mutta vuoden ennusteeseen sisältyy myös riskejä. Parina viime vuotena tuloksen ennustaminen on ollut poikkeuksellisen vaikeaa johtuen esim. valtion toimista verotukseen ja valtionosuuksien jakamiseen liittyen, rahoitusarvopapereiden markkinoiden kehittymisen osalta sekä aina päänvaivaa tuottavan sote-kuntayhtymän tuloksen osalta.”

Olen kuullut kritiikkiä siitä, että talousarvio avattiin tammikuussa ja että oliko se tarpeellista tässä tilanteessa. Kuntataloutta tulee aina tarkastella vähintään 3 vuoden aikajänteellä ja ottaa huomioon menneet vuodet ja tulevat ennusteet. Koska Kuhmon taseessa on alijäämää 2,6 miljoonaa euroa, on hyvä, jos pystytään tekemään ylijäämää alijäämän kattamiseksi. Paineita käyttötalouden tuloksen tekemiseen aiheuttaa se, että kaupungin kiinteistöjen osalta voi tulla painetta tehdä alaskirjauksia tänä vuonna tai tulevina lähivuosina.

Käyttötalouden pitäisi olla hyvässä kunnossa vuonna 2022, sillä sote-uudistuksen jälkeisten vuosien valtionosuudet määrittyvät vuoden 2022 kaupungin tuloksen perusteella. Ensimmäisten arvioiden mukaan vuoden 2022 sote-kuntayhtymän kuntien maksuosuus tulee olemaan 330 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa laskennallisesti sitä, että Kuhmon tulos ilman noin 620 tuhannen euron käyttötalouden sopeuttamista näyttää tuon 620 tuhatta  euroa alijäämäistä tulosta. Sopeuttamista tullaan tarvitsemaan.”

Lisätietoja antavat:

Kaupunginjohtaja Tytti Määttä, puh . 044 725 5220 ja

Talousjohtaja Eija Jansson, puh. 044 725 5223