Ohjeita hiihtoloman viettoon – Riskiryhmien rokotukset etenevät


Hiihtolomalla turvallisuus ensin. Matkaile vain terveenä!
Maanantaista 22.2. alkaen 80 vuotta täyttäneet voivat varata rokotusajan.

Hiih­to­lo­mal­la tur­val­li­suus en­sin

Ete­lä-Suo­men ko­ro­na­ti­lan­teen pa­hen­tu­mi­nen on he­rät­tä­nyt suur­ta huol­ta hiih­to­lo­ma­mat­kai­luun liit­tyen. Alueel­ta toi­sel­le lii­kut­taes­sa tar­tun­to­jen le­viä­mi­sen ris­ki kas­vaa, jo­ten oh­jei­den nou­dat­ta­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä.

  • Mat­kai­le vain ter­vee­nä. Vä­häi­sis­sä­kin oi­reis­sa ha­keu­du ko­ro­na­tes­tiin ja nou­da­ta oh­jei­ta.
  • Väl­tä vä­ki­jouk­ko­ja. Olei­le vain omas­sa lä­hi­pii­ris­sä­si.
  • Käy­tä kas­vo­mas­kia, kä­si­de­siä ja huo­leh­di vä­hin­tään kah­den met­rin tur­va­vä­lis­tä esi­mer­kik­si kau­pois­sa asioi­des­sa­si. Suo­si etä- ja nou­to­pal­ve­lui­ta.
  • Tes­tei­hin tu­lee ha­keu­tua vii­vy­tyk­set­tä, mi­kä­li ko­ro­naan viit­taa­via oi­rei­ta il­me­nee. Kai­nuun so­ten ko­ro­na­tes­taus­pai­kat ovat ar­ki­sin kun­tien ter­vey­sa­se­mil­la tai päi­vit­täin KAKS:n dri­ve in ­-kais­tal­la. Tes­tiin pää­see ajan­va­rauk­sel­la.
  • Suo­si­tel­ta­vaa on käyt­tää äly­pu­he­li­men Ko­ro­na­vilk­ku-so­vel­lus­ta. Al­tis­tu­mi­sil­moi­tuk­sen hä­lyt­täes­sä tu­lee en­sin ot­taa yh­teyt­tä omaan ter­vey­sa­se­maan tai Kai­nuus­sa ko­ro­na­vilk­ku@kai­nuu.fi

Mat­kai­luy­ri­tys­ten käyt­töön on laa­dit­tu seik­ka­pe­räi­set pan­de­miaoh­jeet, mm. tar­tun­ta­ti­lan­tei­ta ja puh­taa­na­pi­toa var­ten. Ka­jaa­nin ylio­pis­to­kes­kuk­sen Mit­taus­tek­nii­kan yk­si­kön ja Kai­nuun so­ten yh­teis­työ­hank­keen ma­te­riaa­lit on jaet­tu alueen yri­tyk­siin ja ovat saa­ta­vil­la myös Kai­nuun so­ten ko­ro­nain­fo -si­vus­tol­ta.

Ris­ki­ryh­mien ro­ko­tuk­set ete­ne­vät

Kai­nuu­seen on tam­mi­kuus­ta saak­ka saa­pu­nut yli 7000 ko­ro­na­ro­ko­tean­nos­ta. ”Kah­teen ker­taan ro­ko­tet­tu­ja so­te-am­ma­ti­lai­sia on täl­lä het­kel­lä 1600, jo­ten en­si vii­kol­la ro­ko­tet­tu­ja hen­ki­löi­tä pi­täi­si ol­la yh­teen­sä 5400. Tä­mä on vä­ki­lu­kuum­me suh­teu­tet­tu­na hy­vä ti­lan­ne eu­roop­pa­lai­sit­tain­kin tar­kas­tel­tu­na”, to­teaa Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Maa­nan­tais­ta al­kaen 80 vuot­ta täyt­tä­neet voi­vat va­ra­ta ro­ko­tu­sa­jan nu­me­ros­ta 044 709 3788. Ky­sees­sä on ta­kai­sin­soit­to­lin­ja, jos­ta soi­te­taan ta­kai­sin 3 vrk:n ku­lues­sa. Asiak­kail­ta pyy­de­tään kär­si­väl­li­syyt­tä, sil­lä ruuh­ka­ti­lan­tees­sa pal­vel­laan ta­val­lis­ta pi­dem­mäl­lä vii­peel­lä.

Seu­raa­vien ro­ko­tus­ryh­mien ai­ko­ja ei an­ne­ta en­na­kol­ta. Ro­ko­tus­pis­teen si­jain­ti var­mis­te­taan ajan­va­rauk­sen yh­tey­des­sä ja sa­mal­la va­ra­taan ai­ka te­hos­te­ro­ko­tuk­seen.

Ajan­va­raus­nu­me­ros­sa ei an­ne­ta ko­ro­na- tai muu­ta ter­veys­neu­von­taa. Li­sä­tie­to­ja ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta saa Kainuun soten infosivuilta. Kainuun sote ilmoittaa ris­ki­ryh­mien ro­ko­tuk­sis­ta myös pai­kal­lis­leh­tien il­moi­tuk­sis­sa.

Otanmäen ravintoa-altistumisesta laajat karanteenit

Otan­mä­ke­läi­ses­sä ra­vin­to­las­sa vii­me vii­kon­lop­pu­na ta­pah­tu­nut ko­ro­na-al­tis­tu­mi­nen on joh­ta­nut laa­jaan ka­ran­tee­ni­mää­räyk­seen. Kol­me­kym­men­tä hen­ki­löä on tois­tai­sek­si ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

To­den­nä­köi­ses­ti ul­ko­mail­ta tar­tun­nan saa­nut hen­ki­lö oli asioi­nut ra­vin­to­las­sa lauan­tai­na ja sun­nun­tai­na. Tois­tai­sek­si ei ole tie­toa vi­rus­tyy­pis­tä, mut­ta näyt­teet tut­ki­taan ru­tii­ni­no­mai­ses­ti mah­dol­lis­ten muun­nos­ten va­ral­ta.

 

Li­sä­tie­to­ja: Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö p. 044 797 4668