Nurmestien uuden yritysalueen kaavoitusprosessi siirtynyt ehdotusvaiheeseen – kuntalaiset ja osalliset voivat jättää muistutuksen


Nurmestien risteyksen seudun asemakaavaehdotus on nähtävillä Kuhmon kaupunginvirastolla kaavoitus- ja mittaus palveluissa sekä internetissä 9.7.-20.8.2021. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä (muistutus) kaavaehdotuksesta sen nähtävillä olon aikana.

Nurmestien yritysalueen asemakaava (Yrityspuisto Kuhmon Mäntymäki) koskee Kuhmon taajaman eteläpuolella Nurmestien ja Sotkamontien risteyksessä sijaitsevaa kaavatonta aluetta. Suunnittelualue sijaitsee noin 3,5 kilometrin päässä Kuhmon keskustasta. Alueelle suunnitellaan kokonaan uutta yritysaluetta, jossa asemakaavoituksen avulla Nurmestien ja Sotkamontien välille kaavoitetaan uudet katualueet ja niiden varrelle suunnitellaan teollisuus- ja varastoalueiden tontteja. Alue on pääosin kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan tavoitteena on lisätä Kuhmon kaupungin yritystonttitarjontaa sekä luoda nykyaikainen ja siisti yritysalue. Tavoitteena on myös suojella alueella sijaitsevat muinaismuisto- ja sotahistoriakohteet. Suunnittelualueella on tällä hetkellä Metsähallituksen varikko, teollisuus- ja varastokäytössä olevat ratsastustallirakennukset ja telemaston alue. Alueella on myös tervahautoja ja yksi sotahistoriallinen kohde (tykkiasema), joka on huomioitu maakuntakaavassa.

Nurmestien risteyksen seudun asemakaava ehdotus on nähtävillä Kuhmon kaupunginvirastolla kaavoitus- ja mittaus palveluissa osoitteessa Kainuuntie 82 ja internetissä. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus), joka toimitetaan kirjallisena sähköpostitse tai kirjeitse Kuhmon kaupungille 20.8.2021 mennessä. Kirjeitse toimitettu muistutus tulee lähettää osoitteeseen: Kaupunkiympäristön palvelualue, Kaavoitus ja mittaus, PL 15, 88901 KUHMO. Sähköpostitse muistutuksen voi lähettää osoitteeseen kirjaamo@kuhmo.fi.

Lisätietoja antaa Kuhmon kaupungin maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh. 044 725 5258 / mika.hakkarainen@kuhmo.fi.

Kaavaprosessin eteneminen

Kaava kuulutettiin vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville kesäkuussa 2020, jonka jälkeen kaupunginhallitus käsitteli kaavaluonnoksen vuoden 2020 marraskuussa. Kaavaluonnos on kaavan valmisteluvaiheessa nähtäville asetettava kaava, joka ei ole välttämättä vielä kaikilta osin suunniteltu loppuun ja luonnosvaiheessa voidaan nähtäville asettaa myös useita eri vaihtoehtoja. Nurmestien risteyksen seudun asemakaavaluonnos oli nähtävillä 15.1.–15.2.2021. Tällä hetkellä kaavaprosessissa on meneillään ehdotusvaihe, jossa kaavaehdotus on nähtävillä kaupungintalolla sekä kaupungin nettisivuilla. Kaavaehdotus on viralliseen käsittelyyn (kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto) menevä kaava, joka on valmis hyväksyttäväksi ja ne on usein laadittu kaavaluonnoksen pohjalta saadun palautteen pohjalta. Ehdotusvaiheessa muistutuksen tehneille ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 65 §:n mukaisesti. Ehdotusvaiheen jälkeen asemakaava siirtyy kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi, jonka jälkeen kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kaavan hyväksymistä. Jos kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan, kaava astuu voimaan valitusajan umpeuduttua. Arvion mukaan kaavoitusprosessi valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.