Kuhmon toimintakulut sopeutuivat merkittävästi vuonna 2019


Kuhmon palvelunmuotoilu ja toiminnan sopeuttaminen on tuottanut tulosta. Kaupungin toimintakulut laskivat vuonna 2019 yhteensä 923 tuhatta euroa edelliseen vuoteen verrattuna siitäkin huolimatta, että sote-maksuosuus kasvoi 38 tuhatta euroa vuoteen 2018 verrattuna. Tämä ei kuitenkaan riittänyt ja kaupunki teki – 1,6 miljoonan euron alijäämän. Tulos jäi tavoitteesta 1,5 miljoonaa euroa, mutta oli 1,5 miljoonaa euroa edellistä vuotta parempi. Selkeimmät pettymykset olivat sote-kulujen 1,3 miljoonan euron ylitys ja verotuottojen 821 alitus talousarviolukuihin nähden.

Kaupungin toiminnalliset tavoitteet saavutettiin vuonna 2019. Uuden terveysaseman suunnittelu on aloitettu ja etenee yhteistyössä Kainuun sote-kuntayhtymän kanssa. Lukion tilojen osalta tehtiin päätös järjestää tilat jo olemassa oleviin tiloihin kirjastotalolla ja Tuupalan yläkoulun nykyisissä tiloissa. Vuoden 2019 alussa tehtiin päätös muuttaa rahoitusarvopapereiden allokaatiota tavoitteena saada sijoituksille parempaa tuottoa. Muutos toteutettiin päätetyllä tavalla. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotanto siirrettiin vuoden vaihteessa Monetra Oulu Oy:lle. ICT-palvelutuotannon siirrosta vuoden vaihteessa 2020 -2021 on tehty päätös ja siihen liittyvä projekti on meneillään. Tuotekehityksen erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutus Kuhmon työntekijöille toteutettiin. Koulutus koettiin hyvänä, ja kaupunki on vuoden 2020 aikana käynnistämässä koulutuksen toiselle ryhmälle.

Kuhmon kaupungin tulos vuodelta 2019 oli – 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tulos parani edelliseen vuoteen verrattuna 1,5 miljoonaa euroa. Toimintakate parani edelliseen vuoteen nähden 59 tuhatta euroa toimintatuottojen laskiessa – 863 tuhatta euroa ja toimintakulujen pienetessä – 923 tuhatta euroa.

Myyntituotoissa metsänmyyntituotot laskivat – 246 tuhatta euroa. Maksutuotoissa yhdyskuntapalvelujen tuotot laskivat – 68 tuhatta, opetus- ja kulttuuritoimen maksut – 24 tuhatta ja muut palvelumaksut – 30 tuhatta euroa. Avustustuotot laskivat – 144 tuhatta euroa saatujen työllistämistukien laskiessa – 28 tuhatta euroa ja valtion välittämien EU-tukien ja muiden tukien laskiessa – 107 tuhatta euroa. Saadut vuokratuotot laskivat – 239 tuhatta euroa, siitä sote-tilojen vuokrat – 63 tuhatta, muut tilavuokrat – 118 tuhatta ja konevuokrat – 64 tuhatta euroa. Tiloja siirtyi toukokuun 2019 alusta kaupungin omistuksesta Kuhmon Yrityssampo Oy:n omistukseen. Konevuokria siirtyi laskutettavaksi vuoden 2020 puolella.

Toiminakuluissa SOTE-kulut olivat edellisen vuoden tasolla, kasvua 37 tuhatta euroa. Henkilöstökulut laskivat – 227 tuhatta ja SOTE-kuluista puhdistetut muut palvelujen hankinnat laskivat – 79 tuhatta euroa. Aineissa ja tarvikkeissa laskua edelliseen vuoteen tuli – 314 tuhatta euroa. Koulutarvikkeita ja oppikirjoja hankittiin – 73 tuhatta euroa edellistä vuotta pienemmällä summalla. Vuonna 2018 otettiin käyttöön Tuupalan uusi puukoulu, jonne hankittiin uutta materiaalia normaalivuotta enemmän. Elintarvikeostoja tehtiin – 55 tuhatta ja pienkalustohankintoja – 55 tuhatta euroa edellisvuotta pienemmällä summalla. Lämmityskulut laskivat – 99 tuhatta euroa. Avustuskulut laskivat – 214 tuhatta euroa. Tästä summasta tulee kotihoidon tuesta ja kuntalisistä – 95 tuhatta euroa. Kuhmo leikkasi ns. vapaaehtoisia avustuksia – 20 % vuoteen 2018 verrattuna. Muut toimintakulut laskivat – 126 tuhatta euroa. Vuonna 2018 kirjattiin muihin toimintakuluihin 85 tuhatta euroa käyttöomaisuuden myyntitappioita.

Verotuloja saatiin 28,3 miljoonaa euroa, kasvua 471 tuhatta euroa. Valtionosuuksia saatiin 32,1 miljoonaa euroa, niissä laskua edelliseen vuoteen – 155 tuhatta euroa. Kaupungin nettomääräiset rahoitustuotot ja -kulut olivat 1,4 (-0,1) miljoonaa euroa, kasvua 1,5 miljoonaa euroa. Rahoitusarvopapereiden markkina-arvon kehitys oli vuonna 2018 negatiivinen – 4,5 % joulukuussa 2018 tapahtuneen pudotuksen vuoksi. Vuonna 2019 rahoitusaropapereiden markkina-arvojen kasvu oli 10,7 %.

Kaupungin vuosikate oli 1,313 (- 0,6) miljoonaa euroa, kasvua 1,9 miljoonaa euroa. Poistot olivat 2,9 (2,5) miljoonaa euroa. Vuonna 2019 kirjattiin aronalentumispoistoihin 331 tuhatta euroa kiinteistön arvonlaskua.

Kuhmon kaupungin tulos oli 1,5 miljoonaa euroa ennakoitua huonompi. Merkittävimmät poikkeukset talousarvioon olivat SOTE-kulujen ylitys 1,3 miljoonalla eurolla, verotulojen alitus 0,8 miljoonalla eurolla.

 

  2019 2018
Toimintakate – 60,4 M€ – 60,5 M€
Verotulot 28,3 M€ 27,8 M€
Valtionosuudet 32,1 M€ 32,2 M€
Vuosikate 1,3 M€ – 0,6 M€
Poistot 2,9 M€ 2,5 M€
Tilikauden tulos – 1,6 M€ – 3,1 M€
Vuosikate/Poistot -% 44,7 % – 23,1 %
SOTE-kulut / asukas 4 781 € 4 695 €
Tase 81,0 M€ 81,9 M€
Taseeseen kertynyt yli-/alijäämä – 1,765 M€ – 0,2 M€
Lainakanta 40,3 M€ 36,5 M€
Lainakanta / asukas 4 916 € 4 378 €
Likvidit rahavarat 14,6 M€ 21,4 M€
Nettolainakanta 25,7 M€ 14,4 M€
Nettolainat / asukas 3 136 € 1 799 €
Suhteellinen velkaantuneisuus 72,3 % 70,3 %
Asukasluku 8 190 8 333
Vero-% 21,5 % 21,5 %
Henkilöstö, HTV

(sisältää palkkatuetut ja hankkeet)

 332,23 346,63

Muutos likvideissä varoissa johtuu siitä, että Kuhmo teki allokaatiomuutoksen rahoitusarvopapereissa. Sijoituksia siirrettiin epälikvideihin sijoituksiin 7,8 miljoonan euron edestä. Siirrolla oletetaan saatavan isompia tuottoja sijoituksille.

Vuoden 2018 nettoinvestoinnit olivat 1,8 miljoonaa euroa. Talonrakennukseen käytettiin 0,4 miljoonaa euroa, suurimpina terveysaseman remontit ja varavoima 143 tuhatta euroa, Tuupalan uuden puukoulun piha-alue 60 tuhatta euroa, kirjaston kattoremontti 24 tuhatta ja kaupungintalon sisäilmaremontti 28 tuhatta euroa. Vesi- ja viemärilaitoksen investoinnit olivat 477 tuhatta euro, kaavatieinvestoinnit 89 tuhatta euroa ja investoinnit puistoihin ja yleisiin alueisiin 349 tuhatta euroa. Lisäksi irtainta omaisuutta hankittiin 359 tuhannella eurolla. Osakkeita ja osuuksia hankittiin 769 tuhannella eurolla. Siihen sisältyy SVOP-sijoitus Kuhmon Yrityssampoon 710 tuhatta euroa, sijoitus Kainuun Meren Työterveys Oy:öön 56 tuhatta euroa, sekä piensijoitukset Monetra Oulu Oy:öön ja Kuntien Tiera Oy:öön. Rakennuksista kirjattiin pois apporttisiirto Kuhmon Yrityssampo Oy:lle 710 tuhatta euroa ja kyseiseen siirtoon liittyvä kiinteistön arvonalennus 331 tuhatta euro.

Kaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 40,3 M€ ja kasvoi edelliseen vuoteen 3,8 M€. Kuhmo on pystynyt hyödyntämään alhaisen korkotason ja kaupungin kaikkien lainojen keskimääräinen korkokulu vuonna 2019 oli 0,45 %.

Kuhmon kaupunkikonsernin tunnusluvut:

 

2019 2018
Toimintakate – 55,9 M€ – 56,5 M€
Vuosikate 5,3 M€ 2,8 M€
Tilikauden tulos – 0,5 M€ – 2,4 M€
Taseeseen kertynyt ylijäämä 5,6 M€ 6,2 M€
Lainakanta/asukas 7 684 € 6 726 €
Suhteellinen velkaantuneisuus 70,6 % 65,1 %

 

Vuonna 2020 kuntatalous ja niin myös Kuhmon kaupunki on taloudellisesti vakavan paikan edessä. Kuhmon taseeseen kertynyt alijäämä on nyt – 1,8 miljoonaa euroa. Kuntalain mukaan alijäämä tulee kattaa viimeistään 2022 loppuun mennessä. Kuhmo aloitti YT-menettelyn vuonna 2019, ja neuvottelujen tavoitteen on pitää henkilöstökulut 0-kasvulla vuosina 2020 – 2022. Sote-kulujen osuus Kuhmon toimintakuluista on 59,1 %. Niiden saamisella lasku-uralle on Kuhmon talouden kannalta ratkaiseva merkitys.

Korona-pandemian tuomat haasteet kuntataloudelle tulevat olemaan merkittävät sekä tulojen laskun että kulujen kasvun kautta. Valtionneuvosto on vakuuttanut tukevansa myös kuntasektoria tässä tilanteessa. Päätöksiä tästä on odotettavissa viimeistään seuraavan kehysriihen yhteydessä.

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä tiistaina 24.3.

 

Lisätietoja antavat:

kaupunginjohtaja Tytti Määttä, puh. 044 725 5220 ja

talousjohtaja Eija Jansson, puh. 044 7255 5223