Kuhmon koronatilanne laantunut – rajoitteiden purkaminen aloitetaan hallitusti


Kainuun sote muistuttaa, että vaikka Kuhmon koronaryvästymä näyttää nyt laantuneen, viruksen uhka on edelleen olemassa. Kuhmon kaupunki on tänään yhteistyössä Kainuun sote:n kanssa käynyt läpi rajoitustoimenpiteet ja suositukset. Palvelujen avaaminen aloitetaan hallitusti maanantaina syyskuun 7. päivä.

Kas­vo­mas­ki­suo­si­tus on edel­leen voi­mas­sa ko­ko Kai­nuus­sa ja oi­kean­lai­nen ys­ki­mi­nen, kä­si­hy­gie­nia ja tur­vae­täi­syyk­sien pi­tä­mi­nen on tär­keää. Hen­gi­tys­tieoi­rei­se­na on ha­keu­dut­ta­va ko­ro­na­tes­tiin ja väl­tet­tä­vä kon­tak­te­ja mui­den ih­mis­ten kans­sa. Myös THLn Ko­ro­na­vilk­ku so­vel­luk­sen käy­töl­le on Kai­nuun so­ten puo­les­ta vah­va suo­si­tus. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen kas­vo­mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa kai­kis­sa maa­kun­nis­sa, mis­sä on to­det­tu­ja ko­ro­na­ta­pauk­sia edel­li­sen 14 vuo­ro­kau­den ai­ka­na. Kai­nuus­sa on voi­mas­sa ole­va kas­vo­mas­ki­suo­si­tus vii­koil­le 37 ja 38 ja si­tä jat­ke­taan, mi­kä­li uu­sia tar­tun­to­ja il­me­nee.

Kai­nuun so­ten vierailukiellot ovat voimassa viikon 37 loppuun saakka Kuh­mon ke­hi­tys­vam­mais­ten pal­ve­luyk­si­köis­sä, Kuh­mon hoi­tokodeissa ja hoi­va­yksiköissä, Kuh­mon ter­vey­sa­se­man ter­veys­kes­kus­sai­raa­las­sa se­kä Kuh­mon mie­len­ter­veys- ja päih­deyk­si­köis­sä. Kuh­mon ke­hi­tys­vam­mais­ten työ- ja päi­vä­toi­min­to­ja sul­ku on 13.9.2020 saak­ka.  Kuh­mon van­hus­ten päi­vä­toi­min­to­jen sul­ku on voi­mas­sa 13.9.2020 saak­ka. Kuh­mon osal­ta suo­si­tel­laan, et­tä yli 70-vuo­tiai­den luo­na väl­te­tään myös ko­tiin vie­rai­lu­ja.​

Kainuun soten tiedote on luettavissa soten koronainfo -nettisivulta.

Kuhmon kaupunki on tänään yhteistyössä Kainuun sote:n kanssa käynyt läpi rajoitustoimenpiteet ja suositukset. Rajoitustoimenpiteistä tehdään tarvittavat viranhaltijapäätökset sunnuntain aikana.

– Avaamme palveluja hallitusti niin, että lasten ryhmätoiminnot on mahdollista aloittaa maanantaista 7.9. lähtien. Ryhmätoiminnoissa ohjaajien tulee välttää aikuisten välisiä kontakteja, Tytti Määttä kertoo kaupungin päätöksistä.

– Päädyimme tartuntataudeista vastaavan lääkärin Olli-Pekka Koukkarin arvioiden perusteella siihen, että aikuisten ryhmätoiminnot käynnistyvät vasta 14.9. lähtien. Suosituksena on, että myös järjestöt ja yhdistykset toimivat samoin.

Kaupunginjohtajan mukaan tämän viikon perusteella voi todeta, että soten jäljitystiimi on tehnyt ja tekee hyvää työtä. Tartuntarypäs on saatu tähän mennessä hyvin rajattua.

– Haluan kiittää myös kuhmolaisia kuluneesta viikosta. Mitä paremmin huomioimme hyvän hygienian, pidämme turvaetäisyyttä ja noudatamme suosituksia, sitä paremmin tästä yhdessä selvitään, Määttä kannustaa. Hän muistuttaa, että edelleen on tärkeää osallistua kaikkiin toimintoihin vain terveenä.

Kuhmon kaupunki kannustaa kuntalaisia lataamaan koronavilkun puhelimeensa.

 

Seuraavat rajoitustoimenpiteet jatkuvat

 

Toisen asteen oppilaitoksista Kuhmon lukion kaikki luokka-asteet jatkavat etäopetuksessa syyskuun 29. päivään saakka. Toimella turvataan erityisesti ylioppilaskirjoitusten järjestäminen ja luodaan väljyyttä perusopetuksen tarpeisiin. Lukiolaisille jaetaan tulevalla viikolla ruokakassi.

Tulevalla viikolla kaupungintalon info palvelee poikkeuksellisesti tiistaina ja perjantaina klo 9.00 – 15.00, vko 38 eteenpäin maanantaista torstaihin klo 9.15-15.00.  Perjantaina info on suljettu.

Puhelinpalvelun kautta voi tiedustella karanteenin aikaista apua, tai mahdollista muuta apua, kuten henkistä tukea koronatilanteessa. Puhelinpalvelu jatkuu ainakin 18.9. saakka maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 17.00 palvelunumeroissa 044 725 5396 ja 044 725 5295.

Kaupungintalo on suljettu ulkopuolisista kokoontumisista ja etätyöstä 13.9 saakka. Asiakkaiden palveleminen tapahtuu puhelimella ja muilla etäyhteyksillä.

Kuhmon kaupungin etätyösuositus jatkuu ainakin syyskuun loppuun, jonka jälkeen jatketaan ainakin osittaisessa ja vuorottaisessa etätyössä. Asiakastapaamiselle tulee varata aika.

 

Kuhmon kaupungin rajoitustoimenpiteet puretaan hallitusti

 

Kulttuuri ja vapaa-aika sekä työllisyydenhoidon palvelut

Kirjasto ja kirjastoauto palvelevat normaalisti 7.9. lähtien. Lukusalissa ja kirjastoautossa suositellaan käyttämään kasvomaskia.

Tuupalan museo ja Talvisotamuseo avautuvat 7.9.

Nuorisotyö tukee ja palvelee nuoria verkossa tehostetusti. Nuorten työpaja, etsivä nuorisotyö, yksilövalmennus ja Nuorisotila Yläkerta palautuvat lähitoimintaan 14.9. Asiakkaita kontaktoidaan henkilökohtaisesti.

Kuhmon musiikkiopiston toiminta Kuhmon toimipisteessä jatkuu maanantaista lähtien normaalisti. Etäopetus mahdollista. Poikkeuksellisesti puhallinorkesteri ja muskariryhmät, joissa vanhempi on mukana, on mahdollista palata lähitoimintaan 14.9. Sotkamon toimipisteen ryhmät jatkavat toimintaa normaalisti maanantaista alkaen.

Sotkamon kansalaisopiston Kuhmon toimipisteen kaikki ryhmämuotoinen opetus käynnistyy lasten osalta maanantaista alkaen. Aikuisten toiminnot 14.9. alkaen.

Uimahalli on suljettuna ajalla 7.-13.9. ja avautuu 14.9. Uimahallin henkilökunta siirtyy ensi viikolla hoitamaan muita tehtäviä kuten lukiolaisten ruokakassien jakelua.

Kaupungin kuntosalit ovat suljettuna 13.9. saakka.

Rantapaviljonki avataan maanantaina. Käyttäjien tulee huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä sälyttää riittävät turvavälit.

Jäähalli on suljettu 13.9. saakka Jäähalliyhtiön päätöksellä.

Kaikki kaupungin järjestämä ryhmämuotoinen harrastetoiminta on samoin tauolla 13.9. saakka, pois lukien vauvauinti, joka aloittaa toiminnan 13.9.

Harrastetoiminnot suositellaan käynnistettävän porrastetusti niin, että lasten ryhmätoiminnot voivat aloittaa maanantaina 7.9. ja aikuisten ryhmätoiminnot 14.9. alkaen.

Työllisyydenhoidon palveluissa kuntouttava työtoiminta palautuu lähitoimintaan erityisjärjestelyin maanantaina 7.9.

Kaikki kaupungin tilaisuudet perutaan 14.9. saakka.

 

Toisen asteen opetus ja kuhmolaiset opiskelijat

Taitotehdas toimii etäopetuksessa syyskuun 14. päivään saakka.

Suo­si­tus kuh­mo­lais­ten, muual­la opis­ke­le­vien opis­ke­li­joi­den etäo­pe­tuk­ses­ta pu­re­taan ja opis­ke­li­jat voi­vat tur­val­li­ses­ti pa­la­ta op­pi­lai­tok­siin 7.9. al­kaen. Pur­ku ei kos­ke eris­tyk­seen tai ka­ran­tee­niin mää­rät­ty­jä.​ Kainuun ammattiopisto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu tiedottaa omille opiskelijoilleen etäopetuksen ja sulkujen purkamisen ajankohdasta maanantaina, siihen saakka ovat voimassa viime viikolla annetut ohjeet.

 

Perusopetus

Perusopetuksessa jatketaan viime viikon tapaan lähiopetuksena koronaohjeistuksia noudattaen.

Perusopetuksen kiinteistöissä ulkopuoliset vierailut kielletään 14.9. saakka. Oppilaiden syyslukukauden TET-jaksoa ei toteuteta.

Koulukyyditsijöiden suositellaan edelleen kiinnittävän huomiota hyvään hygieniaan ja kuljettajalla tulee olla kuljettaessaan kasvomaski. Kaikille 15 vuotta täyttäneille suositellaan koulukyydissä pitämään kasvomaskia ainakin viikon 38 loppuun saakka.

 

Kansalaismaskien jakaminen

Kansalaismaskien jakaminen erityisen haavoittuvassa asemassa oleville vähävaraisille jatkuu Kuhmon seurakunnan diakoniatyön toimesta seurakuntatalolla tiistaina ja torstaina klo 9-10.

Mikäli maskia ei pääse itse noutamaan yhteyttä voi ottaa diakoni Anne Malinen, p. 044-7384315.

 

Suositus yrittäjille ja muille toimijoille 13.9.2020 saakka

Kaupunki ohjeistaa yrittäjiä, että he huolehtivat toimitiloihinsa saataville käsidesiä ja ohjeistuksen turvavälien noudattamisesta.

Ruokapaikoissa suositellaan vähentämään istumapaikkoja turvavälin takaamiseksi. Buffet-ruokailussa suositellaan, että ravintolan henkilökunta annostelee ruuan.

Asiantuntijatyössä suositellaan siirtymään kaikilla aloilla mahdollisuuksien mukaan etätyöhön syyskuun loppuun saakka.

Kaupunki suosittaa, että kuljetusyrittäjät kaikissa kuljetuksissa käyttävät suojamaskia.

Suosituksena on, että kaikki ryhmämuotoinen toiminta on tauolla aikuisten osalta 13.9. saakka esimerkkinä uskonnolliset tilaisuudet, teatteri ja elokuvat. Lasten toimintoja voi järjestää 7.9. alkaen.

Suosittelemme, että kuhmolaiset pidättäytyvät yhteisistä tapaamisista vielä tulevan viikon ainakin syyskuun 13. päivään saakka. Välttämättömässä asioinnissa, joissa turvavälejä ei ole mahdollista säilyttää, käytetään kasvomaskeja.

 

Lisätietoja kaupunginjohtaja Tytti Määttä p. 044 725 5220