Kuhmon kaupunki seuraa tiiviisti koronatilanteen kehittymistä


- Varautumisen johtoryhmä kokoontuu perjantaina 7.8. käymään tilanteen läpi. Kouluissa sekä ruoka- ja siivouspalveluissa varaudutaan koulujen aloittamiseen suositusten viitoittamana. Myös varhaiskasvatuksessa huomioidaan koronaohjeistus, kaupunginjohtaja Tytti Määttä kertoo.

Kaupunki tiedottaa tarkemmin lasten- ja nuorten vanhemmille sekä opiskelijoille Wilman kautta sekä julkaisee tiedotteen netissä.

Käsien peseminen ja käsidesin käyttö ja turvavälit ovat tärkeä keino estää sairastumista ja epidemian leviämistä.

– Kaupungin toimitiloissa on käsidesit, joita tulee käyttää vähintään tiloihin saapuessa ja tiloista poistuttaessa. Kädet kannattaa pestä aina kun mahdollista, Määttä muistuttaa.

Kaupungin suositus on, että tilaisuuksissa tervehditään edelleen muutoin kuin kättelemällä tai halaamalla.

– Toivomme myös, että asiantuntijatapaamiseen varataan aika. Näin voimme varmistaa tapaamisen turvallisuuden riittävän tilavilla tiloilla. Osa työntekijöistä tekee lisäksi välillä etätyötä, Määttä kertoo.

Testeihin kannattaa mennä heti, jos hengitystieoireita ilmenee

Mikäli kaupungin työntekijällä, oppilaalla, opiskelijalla, päivähoidon asiakkaalla tai kaupungin muihin toimintoihin osallistujalla on hengitystieoireita, tulee koronavirusinfektio olla poissuljettu ennen työhön/kouluun/päivähoitoon/toimintoihin saapumista.

– Tes­taus­jär­jes­te­lyt mah­dol­lis­ta­vat ny­kyi­sel­lään tar­tun­to­jen to­tea­mi­sen vii­vy­tyk­set­tä. On erit­täin tär­keää, et­tä hen­gi­tys­tieoi­rei­set ha­keu­tu­vat vii­vy­tyk­set­tä tes­tat­ta­vak­si. Tes­ti­tu­los saa­daan tyy­pil­li­ses­ti al­le vuo­ro­kau­des­sa, Määttä muistuttaa.

Kai­nuun so­ten näyt­tee­not­to Ka­jaa­nin alueel­la ta­pah­tuu KAKSin pan­de­mia­vas­taa­no­tol­la ja muis­sa kun­nis­sa ter­vey­sa­se­mil­la. Hen­gi­tys­tiein­fek­tio-oi­rei­sen tu­lee ol­la yh­tey­des­sä pu­he­li­mit­se omaan ter­vey­sa­se­maan tai numeroon 116 117 pääs­täk­seen näyt­tee­not­toon. Kai­nuun so­te -kun­tayh­ty­män toi­mi­pis­teis­sä suo­ri­tet­ta­va CO­VID-19 ko­ro­na­vi­rus­tes­taus on po­ti­laal­le tar­tun­ta­tau­ti­lain no­jal­la mak­su­ton.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa ole­va Dri­ve In -tes­taus­paik­ka mah­dol­lis­taa tes­tauk­sen ul­ko­ti­lois­sa, mikä on ris­kit­tö­mäm­pää se­kä tes­taa­jien et­tä tes­tat­ta­van kan­nal­ta. Tes­tau­sa­jan saat soit­ta­mal­la 116 117.

 

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Tytti Määttä, 044 7255 220
Sivistysjohtaja Eila Vilén, 044 0819 996