Kuhmon kaupunki aloittaa yhteistoimintamenettelyn osana kaupungin palvelujen muotoilua ja talouden sopeuttamissuunnitelmaa


Kuhmon kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 8.10. yhteistoimintamenettelyn aloittamista osana palvelujen muotoilun ja talouden sopeuttamissuunnitelman laadintaa. Yhteistoimintamenettely koskee kaupungin koko henkilöstöä. Palvelujen muotoilun ja sopeuttamislaajuuden huomioon ottaen, suunnitelma voi edellyttää toimenpiteitä myös kaupungin konserniyhtiöiltä. Konserniyhtiöitä koskevat linjaukset tehdään suunnitelman laadinnan yhteydessä.

Kuhmon palvelujen muotoilun ja talouden sopeuttamissuunnitelman tavoitteena on elinvoimainen, itsenäinen Kuhmo, jossa kuntalaisten hyvinvointi varmistetaan. Tämän edellytyksenä on kaupungin talouden tasapaino. Suunnitelmaa työstetään yhdessä kaupungin henkilöstön, johdon ja päättäjien kanssa. Alustavien arvioiden mukaan sopeuttamisen laajuus on sellainen, että se tulee edellyttämään sekä tulo- että menopuoleen vaikuttavia toimenpiteitä. Osana suunnitelmaa huomioidaan kaupungin elinvoiman kehittäminen ja siitä saatavat verotulot.

 

Tytti Määttä: ” Yhteistoimintamenettelyn aloittaminen tehdään osana Kuhmon kaupungin palvelujen muotoilua ja sopeuttamissuunnitelmaa. Yhteistoimintamenettely koskee koko henkilökuntaa, ja linjauksia tehdään myös kaupungin konserniyhtiöiden osalta. Nyt aloitettava yhteistoimintamenettely on aiheiltaan laaja. Pois ovat suljettu ainoastaan lomautukset, jotta voidaan taata hyvähenkinen neuvottelu- ja työskentelyilmapiiri. Tavoitteena ovat pysyvät rakenteelliset ja toiminnalliset järjestelyt. Samaan aikaan, kun mietitään talouden sopeuttamista, muotoillaan myös palveluita ja tehtäviä uusiksi sekä linjataan panostukset elinvoiman kehittämiseksi.”

Neuvottelut aloitetaan tuotannollis-taloudellisin syin. Vuodesta 2013 alkaneen positiivisen talouskehityksen jälkeen Kuhmon kaupungin taseeseen vuoden 2017 loppuun mennessä kertynyt ylijäämä 2,9 M€ mureni yhdessä vuodessa ja oli vuoden 2018 lopussa alijäämäinen -0,2 M€. Merkittävimmät syyt vuoden 2018 kehitykseen olivat sote-kulujen ennakoimattoman suuri kasvu, + 1,9 M€ (+ 5,3 %) edelliseen vuoteen sekä verotuottojen lasku, – 1,3 M€ (- 4,5 %).  Vuoden 2019 talousarvio hyväksyttiin – 0,5 miljoonaa euroa alijäämäisenä, mutta tämän hetken ennusteen mukaan kaupungin tulos on päätymässä noin -2,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Alijäämää kasvattavat sote-kulujen ylittyminen noin 2,3 miljoonalla eurolla sekä verotilitysten – 0,95 M€ odotettua pienempi kertyminen. On odotettavissa, että kaupungin taseeseen kertynyt alijäämä on kuluvan vuoden lopussa noin -2,6 miljoonaa euroa.

Talousarviovuoden 2020 ja taloussuunnitelmavuosien 2021 ja 2022 suunnittelua hankaloittavat tällä hetkellä se, että Sote-kulujen osalta ei tässä vaiheessa ole käytettävissä taloussuunnitelmaa. Samoin verotuottojen osalta ennustettavuus on heikko. Alustavien skenaarioiden mukaan Kuhmon kaupungin tase voi suunnittelukauden 2022 lopussa olla jopa 9 – 10 miljoonaa euroa alijäämäinen ellei sopeuttamistoimia tehdä. Tässä ei ole huomioitu kaupungin kiinteistöihin liittyvien riskien kulupainetta, joka on arviolta 3 – 4 miljoonaa euroa. Talouden kehityksen ennustaminen suunnitelmakaudelle on erittäin vaikeaa ja muutoksia tulee vielä loppuvuoden ennusteiden päivittyessä.

Palvelujen muotoilun ja talouden sopeuttamissuunnitelman tavoitteena on elinvoimainen, itsenäinen Kuhmo, jossa kuntalaisten hyvinvointi varmistetaan. Tämän edellytyksenä on kaupungin talouden tasapaino. Suunnitelmaa työstetään yhdessä kaupungin henkilöstön, johdon ja päättäjien kanssa. Alustavien arvioiden mukaan sopeuttamisen laajuus on sellainen, että se tulee edellyttämään sekä tulo- että menopuoleen vaikuttavia toimenpiteitä. Osana suunnitelmaa huomioidaan kaupungin elinvoiman kehittäminen ja siitä saatavat verotulot.

 

Henkilöstön vähentämistarve vaihtelee 30 – 82 henkilötyövuoden välillä kolmen suunnitelmakauden 2020 – 2022 aikana riippuen siitä, miten sote-menojen uskotaan kehittyvän ja minkälaisia päätöksiä tehdään veroprosenttien osalta. Kuhmon kaupungin henkilöstön määrä on tällä hetkellä 347. Nyt alkavat neuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa 1. neuvottelun pitämistä alkaen.

Tytti Määttä: ”Ilman sosiaali- ja terveydenhuollon menojen taittamista laskuun, kaupungin sopeuttamistehtävä on erittäin vaikea. Sote-menojen osuus kaupungin toimintakuluista on yli 60 %. Alle 40  %:n kuluista on vaikea tehdä riittäviä säästöjä.

On todennäköistä, että kuuden viikon neuvotteluaikana kaikki asiat eivät ratkea. Siksi kannattaa henkisesti varautua siihen, että neuvottelut jatkuvat taloussuunnitteluvuosien 2021 ja 2022 osalta vielä pidempään.”

 

Lisätietoja antavat:

kaupunginjohtaja Tytti Määttä, puh. 044 725 5220 ja

talousjohtaja Eija Jansson, puh. 044 725 5223