Kuhmo sopeutuu kehittämismielellä toimintaa uudistaen


Vuonna 2020 Kuhmon kaupungin tulos muodostui – 0,86 miljoonaa eu-roa alijäämäiseksi. Tulos parani edellisestä vuodesta 0,7 miljoonaa euroa, mutta jäi tavoitteesta 0,7 miljoonaa euroa. Kainuun sote-kuntayhtymän alijäämästä (- 26,7 miljoonaa euroa) johtuvaa sote-kulujen ylitystä Kuh-molle kirjattiin noin 2,7 miljoonaa euroa, kun Kuhmo oli jo talousarvios-saan huomioinut soten talousarvion mukaisen – 3,8 miljoonan euron ali-jäämän. Selkein yllätys olivat sote-kuntayhtymän palkkaharmonisointiin liittyvät kirjaukset 12,1 miljoonaa euroa ja aiemmilta vuosilta kirjatut li-sämaksut, joista Kuhmolle kertyi ennakoimatonta kulua noin 1,7 miljoo-naa euroa. Sote-kuluista puhdistetut muut toimintakulut sopeutuivat edelleen noin 0,6 miljoonaa euroa ja jäivät budjetoidusta -1,1 miljoonaa euroa.

Koronasta ja hankalasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta Kuhmossa on ollut positiivinen kehittämismieli ja toiminnalliset tavoitteita on viety suunnitelmallisesti eteenpäin. Kehittämishankkeita ja -projekteja on ollut runsaasti, joista mainittakoon Kuhmon brändin kehittämisprojekti. Suomen metsäkeskeisin kaupunki Kuhmo toteuttaa yhteistyössä Suomussalmen kunnan kanssa matkailun kehittämishanketta. Kuhmossa aloitti vuoden 2020 aikana Kuhmon Taitotehdas, joka on uusi tapa toteuttaa toisen asteen koulutusta niin, että kuhmolaiset voivat suorittaa koulutusta kotipaikkakunnallaan. Kuhmon kaupungin vesiliikelaitoksen yhtiöittämistoimet toteutettiin vuoden aikana ja liikelaitos siirtyi osaksi Kuhmon VesiEnergia Oy:tä vuoden alusta alkaen. Kuhmon kaupunkistrategian ja hallinnon uudelleen muotoilu aloitettiin vuoden 2020 aikana ja työ jatkuu edelleen kuluvana vuoden aikana.

 

Kuhmon kaupungin tulos vuodelta 2020 oli – 0,86 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tulos parantui edelliseen vuoteen verrattuna 0,7 miljoonaa euroa. Toimintakate heikkeni edelliseen vuoteen nähden -1,76 miljoonaa euroa. Toimintatuotot kasvoivat 0,37 miljoonaa euroa vuokratuottojen ja avustustuottojen kasvaessa. Toimintakulut kasvoivat 2,28 miljoonaa euroa sote-kulujen kasvaessa 2,83 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Muut toimintakulut laskivat 0,55 miljoonaa euroa.

 

Toimintakuluissa SOTE-kulut olivat 41,99 (39,16) miljoonaa euroa, kasvua 2,8 miljoonaa euroa edelliseenvuoteen. Sote-kulujen kasvusta selittävät sote-kuntayhtymän palkkaharmonisointiin liittyvät kertaluonteiset kirjaukset noin 1, miljoonaa euroa. Aikaisempien vuosien maksuosuuskorjaukset toivat Kuhmolle lisäkulun 0,28 miljoonaa euroa. Kaupungin henkilöstökulut laskivat – 0,76 miljoonaa euroa.  Merkittävimmät laskut henkilöstökuluissa tulivat työllisyydenhoidon ja kasvun ja oppimisen palvelualueilta. Työllisyydenhoidossa Kuhmon kaupungin työllistämishanke päättyi vuoden 2019 loppuun. Opetuspuolella laskua tuli määräaikaisten ja sijaisten henkilöstökuluista. Muihin palveluihin kirjattiin vuonna 2020 terveysaseman purkuvarausta 470 tuhatta euroa.

 

Verotuloja saatiin 29,0 miljoonaa euroa, kasvua 0,7 miljoonaa euroa. Osan kasvusta selittää valtion koronasyin tekemä päätös korottaa kuntien jako-osuutta yhtiöverotuotoista. Valtionosuuksia saatiin 35,0 miljoonaa euroa, niissä kasvua edelliseen vuoteen 2,9 miljoonaa euroa. Valtionosuuksiin valtion myöntämät koronatuet Kuhmon kaupungille olivat 2,1 miljoonaa euroa. Kaupungin nettomääräiset rahoitustuotot ja -kulut olivat 0,52 (1,4) miljoonaa euroa, laskua – 0,87 miljoonaa euroa. Rahoitusarvopapereiden markkina-arvon kehitys oli vuonna 2019 noin + 10. Vuoden 2020 alkuvuoden kehitys oli sijoitusten osalta kaikkien aikojen huonoin, mutta loppuvuoden markkinoiden nopean elpymisen vuoksi tuotto vuonna 2020 oli lopulta + 4,1 %. Kuhmon kaupungin rahoitusarvopapereiden markkina-arvo on 23,2 (22,3) miljoonaa euroa.

 

Kaupungin vuosikate oli 2,3 (1,3) miljoonaa euroa, kasvua 1,0 miljoonaa euroa. Poistot olivat 3,2 (2,9) miljoonaa euroa. Vuonna 2020 kirjattiin aronalentumispoistoihin 636 (331) tuhatta euroa. Vuoden 2020 arvonalentumiskirjaus koski nykyisen terveysaseman tasearvoa.

 

 

Kuhmon kaupungin tulos oli 0,7 miljoonaa euroa ennakoitua huonompi. Sote-kulut ylittivät talousarvion 2,6 miljoonalla eurolla. Sote-kuluista puhdistetut toimintakulut alittivat talousarvion noin 1,1 miljoonalla eurolla, suurimpina henkilöstökulut ja matkustus- ja kuljetuskulut. Valtionosuudet ylittyivät 2,1 miljoonalla eurolla. Rahoitusarvopapereiden tuotto jäi tavoitteesta noin 1,0 miljoonaa euroa. Tästä sijoitusmarkkinoiden ennakoitua huonompi tilanne selittää noin 0,4 miljoonaa euroa. Lisäksi Kuhmon kaupunki oli suunnitellut realisoivansa aiempien vuosien tuottoja 0,6 miljoonaa euroa ja tämä jäi toteutumatta.

 

 

  2020 2019
Toimintakate – 62,2 M€ -60,4 M€
Verotulot 29,0 M€ 28,3 M€
Valtionosuudet 35,0 M€ 32,1 M€
Vuosikate 2,3  M€ 1,3 M€
Poistot 3,2 M€ 2,9 M€
Tilikauden tulos – 0,86 M€ -1,6 M€
Vuosikate/Poistot -% 72,19 % 44,7 %
SOTE-kulut / asukas 5 219 € 4 781 €
Tase 81,6 M€ 81,0 M€
Taseeseen kertynyt yli-/alijäämä – 2,625 M€ – 1,765 M€
Lainakanta 39,6 M€ 40,3 M€
Lainakanta / asukas 4 932 € 4 916 €
Likvidit rahavarat 16,6 M€ 14,6 M€
Nettolainakanta 25,7 M€ 25,7 M€
Nettolainat / asukas 2 058 € 3 136 €
Suhteellinen velkaantuneisuus 69,7 % 72,3 %
Asukasluku 8 044 8 190
Vero-% 22,0 21,5
Henkilöstö, HTV

(sisältää palkkatuetut ja hankkeet)

 316,49 332,23

 

Vuoden 2020 nettoinvestoinnit olivat 1,2 miljoonaa euroa. Talonrakennukseen käytettiin 285 tuhatta euroa, merkittävimpinä erinä kaupungintalon valtuustosalin remontti ja kellarikerroksen pintaremontit sekä Tuupalan yläkoulun ja kaupungin kirjaston remonttien suunnittelukulut. Vesi- ja viemärilaitoksen investoinnit olivat 158 tuhatta euroa ja kaavatieinvestoinnit 382 tuhatta euroa. Woodpolis -alueen toimitilojen sprinklaukseen investoitiin 53 tuhatta euroa ja teollisuustonttien perusparannukseen 93 tuhatta euroa. Talous- ja henkilöstöpalveluiden ja tietohallintopalveluiden muutostöihin investoitiin noin 190 tuhatta euroa. Investoinnit jäivät suunnitellusta – 1,7 miljoonaa euroa, josta merkittävin poikkeama tulee Tuupalan yläkoulun saneerauksen viivästymisestä.

 

Kaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 39,6 M€ ja laski edelliseen vuoteen 0,7 M€. Kuhmo on pystynyt hyödyntämään alhaisen korkotason ja kaupungin kaikkien lainojen keskimääräinen korkokulu vuonna 2020 oli 0,4 %.

 

Kuhmon kaupunkikonsernin tunnusluvut:

 

2020 2019
Toimintakate – 57,3 M€ – 55,9 M€
Vuosikate 6,3 M€ 5,3 M€
Tilikauden tulos – 0,79 M€ – 0,52 M€
Taseeseen kertynyt ylijäämä 4,8 M€ 5,6 M€
Lainakanta/asukas 7 989 € 7 684 €
Suhteellinen velkaantuneisuus 69,2 % 70,5 %

 

Vuosi 2020 on ollut koronaepidemian vuoksi poikkeuksellista aikaa myös kuntapalveluissa. Se oli vaativaa ja raskastakin työntekijöillemme. Korona on vaikuttanut jokaisen ikäryhmän ja ammattiryhmän arkeen. Päättäjät siirtyivät joustavasti hybridikokouksiin. Olemme pyrkineet vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin muuttuvassa koronatilanteessa: kehittämään palveluita ja palvelemaan rajoituksista huolimatta.

 

Elokuussa alkaneen koronryppään aikana teimme parhaamme suojellaksemme ihmisten terveyttä ja turvallisuutta. Olemme saaneet tilanteen hoidosta ja viestintätyöstämme kiitosta. Yhteistyö korona-asioiden hoidossa Kainuun soten kanssa on toiminut erinomaisesti. Kiitämme työntekijöitä, yrityksiä, kuntalaisia, yhteisöjä, päättäjiä ja kaikkia yhteistyökumppaneita tästä poikkeuksellisesta vuodesta.

 

Kuhmon kaupungin taloudellisia haasteita ei ole voitettu. Kaupungin talousarvio on avattu ja kuluvalle vuodelle haetaan omaan toimintaan edelleen 0,5 miljoonan sopeuttamista. Paineet käyttötalouden sopeuttamiselle tuleville vuosille ovat kovat. Koska sote kulut muodostavat Kuhmon toimintakuluista noin 60 %, on selvää, että merkittävää sopeutumista myös sote-kuluihin tarvitaan.

 

Työtä tullaan jatkamaan määrätietoisesti toimintatapoja uudistaen. Toiminnan ja investointien suuntaaminen ovat johtamisen keskiössä ja tulopohjan vahvistamiseksi tehtävät toimet kaupungin strategian ytimessä.

 

 

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä tiistaina 30.3.

 

 

 

Lisätietoja antavat:

kaupunginjohtaja Tytti Määttä, puh. 044 725 5220 ja

talousjohtaja Eija Jansson, puh. 044 7255 5223