Koronavirus COVID-19 – epäily – miten toimitaan


Kainuun sote on ohjeistanut miten toimia koronavirustartuntaa epäiltäessä.

1. Mil­loin epäil­lä CO­VID-19 ko­ro­na­vi­rus­ta:

KRI­TEE­RI 1: Al­tis­tu­mi­nen:

14 vrk si­säl­lä en­nen oi­rei­den al­kua hen­ki­lö on oles­kel­lut epi­de­mia-alueil­la. Tar­kis­ta ajan­ta­sai­nen epi­de­mia-alue THL:n si­vuil­ta: THL ajan­ta­sai­nen epi­de­mia-alue
11.3.20 klo 7:30 epi­de­mia-aluee­seen kuu­lu­vat Man­ner-Kii­na, Iran, Ete­lä-Ko­rea, Ita­lia, Ti­ro­lin alueen hiih­to­kes­kuk­set Itä­val­las­sa, se­kä Sak­sas­sa Nordr­hein-West­fa­le­nin osa­val­tio.

TAI

lä­hei­nen kon­tak­ti la­bo­ra­to­rio­var­mis­te­tun CO­VID-19 ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­sen kans­sa

JA

KRI­TEE­RIT 2: Tau­din­ku­va:

akuu­tin hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta (ku­ten kuu­me, ys­kä, hen­gi­tys­vai­keus) ja/tai keuh­ko­kuu­mee­seen viit­taa­va löy­dös keuh­ko­ku­vas­sa.

JOS KUM­PI­KIN KRI­TEE­RI TÄYT­TYY, SOI­TA 116 117
Mi­kä­li toi­nen tai mo­lem­mat kri­tee­rit ei­vät täy­ty, ei ko­ro­na­vi­ru­se­päi­lyä ole. Täl­löin voit oi­rei­den vaa­ties­sa ol­la yh­tey­des­sä omaan ter­vey­sa­se­maa­si tai työ­ter­veys­huol­toon. Mi­kä­li si­nul­la on voi­mak­kaat ylei­soi­reet ku­ten kor­kea kuu­me ja huo­no­voin­ti­suus, soi­ta 116 117. Hä­tä­ti­lan­tees­sa soi­ta hä­tä­kes­kuk­seen 112.

2. Mi­ten tart­tuu ja mit­kä ovat oi­reet

Vi­rus tart­tuu ih­mi­ses­tä toi­seen pääa­sial­li­ses­ti pi­sa­ra­tar­tun­ta­na lä­hi­kon­tak­tis­sa. Itä­mi­sai­ka, eli ai­ka al­tis­tu­mi­ses­ta en­sioi­rei­den al­kuun, on ar­vion mu­kaan noin 2-12 päi­vää, kes­ki­mää­rin noin 4-5 päi­vää. Tar­tun­ta on mah­dol­li­nen myös kos­ke­tus­tar­tun­ta­na kä­sien kaut­ta sai­ras­tu­neen hen­ki­lön ys­kök­sis­tä saas­tu­nei­den ma­te­riaa­lien tai pin­to­jen kaut­ta.
Ylei­siä oi­rei­ta ovat nu­ha, ys­kä, kurk­ku­ki­pu, pään­sär­ky ja kuu­me. Ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tiot voi­vat ai­heut­taa se­kä lie­viä et­tä koh­ta­lai­sia ylä­hen­gi­tys­tiein­fek­tioi­ta. Ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tio voi ol­la jos­kus myös alem­mis­sa hen­gi­tys­teis­sä, jol­loin tau­din­ku­va on keuh­ko­put­ken tu­leh­dus tai keuh­ko­kuu­me.

3. Mi­ten toi­mia ko­ro­na­vi­rus-in­fek­tioe­päi­lys­sä

Soi­ta 116 117. Saat oh­jeet saa­pua Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan päi­vys­tys­po­lik­li­ni­kan eris­tys­huo­nee­seen suo­raan ul­koa kul­ke­mat­ta päi­vys­tys­po­lik­li­ni­kan kaut­ta. En­nak­koon il­moit­ta­mi­nen en­nen päi­vys­tyk­sen saa­pu­mis­ta on vält­tä­mä­tön­tä po­ti­las­tur­val­li­suu­den vuok­si. Päi­vys­tä­vä lää­kä­ri tut­kii si­nut ja mää­rää jat­ko­hoi­don tu­los­ten ja oi­re­ku­van pe­rus­teel­la. Ko­ro­na­vi­rus­tut­ki­mus­tu­los­ten val­mis­tu­mi­nen voi kes­tää muu­ta­mia päi­vä. Jat­ko­hoi­to­paik­ka mää­räy­tyy sai­rau­den vai­keu­sas­teen mu­kai­ses­ti. Ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tio luo­ki­tel­laan yleis­vaa­ral­li­sek­si tar­tun­ta­tau­dik­si. Tut­ki­muk­set ja hoi­to ovat mak­sut­to­mia.

Kä­sien­pe­su ja oi­kean­lai­nen ys­ki­mi­nen pa­ras ta­pa suo­jau­tua ko­ro­nal­ta ja muil­ta vi­ruk­sil­ta

Ylei­set kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­niaoh­jeet kos­ke­vat kaik­kia liik­keel­lä ole­via vi­ruk­sia ja nii­den eh­käi­syä. Tie­dot ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta, sen le­viä­mi­ses­tä ja kan­sain­vä­li­sis­tä oh­jeis­ta päi­vit­ty­vät sään­nöl­li­ses­ti Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen si­vuil­le. Kai­nuun so­te nou­dat­taa val­ta­kun­nal­li­sia oh­jeis­tuk­sia. Seu­rat­ta­vat lin­kit al­la.

Pe­se kä­te­si ai­na

– kun tu­let ul­koa si­sään
– en­nen ruoan lait­toa ja ruo­kai­lua
– wc-käyn­nin tai vai­pan vaih­don jäl­keen
– niis­tä­mi­sen, ys­ki­mi­sen tai ai­vas­ta­mi­sen jäl­keen
– kun olet kos­ke­nut sa­mo­ja pin­to­ja kuin fluns­sai­nen hen­ki­lö.

Li­sä­tie­to­ja:

Työ­ter­veys­lai­tok­sen toi­min­taoh­je yri­tyk­sil­le ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­miaan va­rau­tu­mi­sek­si

Kä­sien­pe­su ja ys­ki­mi­nen

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos: Ajan­koh­tais­ta tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta CO­VID-19