Koronatoimet; altistuminen, karanteeni, eristys ja varotoimet käytännössä


Koronaryppään vuoksi Kainuussa on karanteenissa noin 200 henkilöä, määrä puolittuu viikon kuluessa ellei uusia tartuntoja tule. Karanteenissa on perheen ulkouoliset kontaktit yksiselitteisesti kielletty. Ulkona liikkuminen on karanteenin aikana sallittua ja suositeltavaa, kun muistaa turvavälit.

Ko­ro­naan al­tis­tu­mi­nen

Al­tis­tu­mi­sek­si kat­so­taan ko­ro­na­vi­rus­ta sai­ras­ta­van hen­ki­lön kans­sa sa­mas­sa huo­ne­ti­las­sa olei­lu vä­hin­tään 15 mi­nuu­tin ajan, ul­ko­na tai väl­jis­sä ti­lois­sa ku­ten au­lat, käy­tä­vät, kaup­pa­liik­keet jne. al­le kah­den met­rin etäi­syy­del­lä olo vä­hin­tään 15 mi­nuu­tin ajan. Li­säk­si al­tis­tu­mi­sek­si kat­so­taan ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tio­ta sai­ras­ta­van hen­ki­lön hen­gi­tys­tie-erit­teil­le suo­jaa­ma­ton, suo­ra al­tis­tu­mi­nen (hen­gi­tys­tie-eri­ttei­den saa­mi­nen kas­voil­le esimerkiksi).

 

Ka­ran­tee­ni

Tar­tun­ta­tau­ti­vi­ra­no­mai­nen mää­rää ka­ran­tee­niin yleis­vaa­ral­li­sel­le tar­tun­ta­tau­dil­le al­tis­tu­neen oi­reet­to­man hen­ki­lön. CO­VID-19 -al­tis­tuk­ses­sa yk­sit­täi­sen hen­ki­lön ka­ran­tee­nin kes­to on 14 vuo­ro­kaut­ta al­tis­tuk­sen päät­ty­mi­ses­tä lu­kien. Per­heal­tis­tuk­ses­sa, jos­sa yk­si per­heen­jä­sen sai­ras­taa, ovat oi­reet­to­mat per­heen­jä­se­net 21 vuo­ro­kaut­ta ka­ran­tee­nis­sa oi­rei­sen sai­ras­tu­mi­ses­ta lu­kien. Ka­ran­tee­nin ai­ka­na syn­tyy oi­keus tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­seen päi­vä­ra­haan, el­lei etä­työ­mah­do­li­suut­ta ja si­ten pal­kan mak­sun jat­ko­pe­rus­tet­ta ole.

 

Eris­tys

Tar­tun­ta­tau­ti­vi­ra­no­mai­nen mää­rää eristykseen yleis­vaa­ral­lis­ta tar­tun­ta­tau­tia sai­ras­ta­van tai kan­ta­van hen­ki­lön. CO­VID-19 –sai­rau­des­sa eris­tys kes­tää 14vrk oi­rei­den alus­ta min­kä li­säk­si oi­rei­sen hen­ki­lön on ol­ta­va vä­hin­tään 48h oi­ree­ton en­nen eris­tyk­sen päät­ty­mis­tä. Eris­tyk­sen ajal­ta mak­se­taan sai­ras­päi­vä­ra­haa (oi­rei­nen hen­ki­lö) tai tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kais­ta päi­vä­ra­haa (oi­ree­ton kan­ta­ja).

 

Va­ro­toi­met

Al­tis­tu­nei­den ja oi­reis­ten kar­toi­tus ei kos­kaan ta­voi­ta kaik­kia al­tis­tu­nei­ta ja al­tis­tus­mää­ri­tel­män alit­ta­vat ti­lan­teet voi­vat joh­taa tar­tun­taan. Tä­män vuok­si kä­si­hy­gie­nia, ma­ta­la tes­taus­kyn­nys ovat vält­tä­mät­tö­miä ja jouk­ko­lii­ken­tees­sä ja jul­ki­sil­la pai­koil­la tur­vae­täi­syyk­sien ol­les­sa riit­tä­mät­tö­mät suo­si­tel­laan mas­kin käyt­töä.

 

Mi­kä­li epäi­let ko­ro­na­tar­tun­taa

Mi­kä­li on epäi­ly ko­ro­na­tar­tun­nas­ta, on syy­tä teh­dä en­sin tes­ti omao­lo.fi –pal­ve­lus­sa, jos­sa ar­vioi­daan tes­tin tar­peel­li­suus. Näyt­tee­not­toon voi va­ra­ta ajan Oma­so­ten kaut­ta, jos­ta voi­daan va­ra­ta Ka­jaa­nin, Kuh­mon, Sot­ka­mon ja Suo­mus­sal­men näyt­tee­not­toa­jat tai soit­ta­mal­la 116 117. Mui­hin ter­vey­sa­se­miin saa tes­tia­jan soit­ta­mal­la suo­raan ter­vey­sa­se­mal­le. Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua, jon­ka hin­nas­ta Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus al­kaen on 106 € alv 0% / tes­ti yli­me­ne­vän osuu­den jää­des­sä it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Ko­ro­na­tes­tis­sä käy­nei­den tu­lee odot­taa tes­tin ne­ga­tii­vi­nen tu­los en­nen pa­laa­mis­ta päi­vä­hoi­toon, kou­luun tai työ­pai­kal­le.

Kai­nuun so­te on lin­jan­nut per­hei­den ko­ro­na­tes­tauk­sen si­ten et­tä yh­den oi­rei­sen tes­taus sa­mas­sa per­hees­sä riit­tää. Ne­ga­tii­vi­sen tu­lok­sen mu­kaan ko­ko per­he on ne­ga­tii­vi­nen el­lei tie­dos­sa ole al­tis­tu­mis­ta CO­VID-19 in­fek­tiol­le tai ul­ko­maan mat­kaa 14vrk si­säl­lä oi­rei­den alus­ta. Mi­kä­li tie­dos­sa on ul­ko­maan mat­ka tai al­tis­tu­mi­nen CO­VID-19 in­fek­tiol­le 14 vrk si­säl­lä oi­rei­den alus­ta, tu­lee kaik­ki oi­rei­set tes­ta­ta.

Kas­vo­mas­kin käyt­tö (THLn oh­je)

Uu­si ko­ro­na­vi­rus tart­tuu en­si­si­jai­ses­ti pi­sa­ra­tar­tun­ta­na, kun sai­ras­tu­nut hen­ki­lö ys­kii, ai­vas­taa, pu­huu tai lau­laa. Osa CO­VID-19-tar­tun­nan saa­neis­ta hen­ki­löis­tä ei saa lain­kaan oi­rei­ta tai oi­reet ovat hy­vin vä­häi­siä, ja täs­tä syys­tä hen­ki­lö ei ole tie­toi­nen tar­tun­nas­taan. Vi­rus voi tart­tua jo muu­ta­ma päi­vä en­nen oi­rei­den al­kua. Tut­ki­muk­sis­sa on ku­vat­tu ti­lan­tei­ta, jois­sa oi­ree­ton hen­ki­lö on tar­tut­ta­nut mui­ta ah­tais­sa si­sä­ti­lois­sa.

Kas­vo­mas­kin asian­mu­kai­nen käyt­tö voi vä­hen­tää tar­tun­to­ja es­tä­mäl­lä pi­sa­roi­den le­viä­mis­tä ym­pä­ris­töön. Kas­vo­mas­ke­ja on mo­nen­lai­sia: eri­lai­set it­se val­mis­te­tut tai kau­pois­ta han­kit­ta­vat kan­kaas­ta tai muis­ta ma­te­riaa­leis­ta val­mis­te­tut mas­kit. Kas­vo­mas­ki ei ole var­si­nai­nen hen­gi­tyk­sen­suo­jain, ei­kä se suo­jaa te­hok­kaas­ti käyt­tä­jään­sä. Kas­vo­mas­kien te­ho pe­rus­tuu osit­tain sii­hen, et­tä mah­dol­li­sim­man mo­ni käyt­tää nii­tä asian­mu­kai­ses­ti.

THL:n suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille

 

Apua kriisitilanteessa ja henkinen ensiapu

Kainuun soten sivuilta sote.kainuu.fi -> koronainfo löytyy yhteystiedot kriisiapuun ja henkiseen ensiapuun. Sivulle on koottu kaikki valtakunnalliset ja Kainuussa toimivat avun tarjoajat.​

Kuhmon kaupungin numeroihin 044 725 5396 tai 044 725 5295, maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 17.00, voi myös jättää kriisiapupyynnön.

 

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran viikonlopun aikana.

 

Lisätietoja

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja 044 777 3033
Olli-Pekka Koukkari, pandemiapäällikkö, hallintoylilääkäri 044 797 4668