Koronarokotukset ikäihmisille käyntiin


Ajanvaraus yli 85 vuotiaille avautuu maanantaina 15.2.2020. Ensi viikosta alkaen rokotuksia annetaan myös kotona hoidettaville sekä samassa taloudessa asuville sopimussuhteisille omaishoitajille.

Kai­nuus­sa ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat kan­sal­li­sen ro­ko­tus­jär­jes­tyk­sen ja oh­jeis­tuk­sen mu­kai­ses­ti. Ro­kot­tei­ta odo­te­taan saa­pu­van 1000 an­nos­ta vii­kos­sa ja saa­ta­vuu­den pa­ran­tues­sa ro­ko­tuk­sia voi­daan laa­jen­taa uu­siin ikä­ryh­miin. Pe­rus­ter­veen ai­kuis­väes­tön ro­ko­tuk­siin pääs­tä­neen ny­kyar­vion mu­kaan tou­ko­kuus­sa.

Ajan­va­raus 85 vuot­ta täyt­tä­neil­le avau­tuu maa­nan­tai­na 15.2 nu­me­ros­sa 044 709 3788.

Oh­jeet ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­rauk­seen

Ajan­va­raus 85 vuot­ta täyt­tä­neil­le avau­tuu maa­nan­tai­na 15.2 nu­me­ros­sa 044 709 3788.

Soi­ta ajan­va­raus­nu­me­roon – odo­ta ta­kai­sin­soit­toa saa­dak­se­si ro­ko­tu­sa­jan ja -pai­kan.

Saa­vu ajois­sa paik­ka­kun­ta­si ro­ko­tus­pis­tee­seen. Käy­tä kas­vo­mas­kia ja pu­keu­du si­ten, et­tä ol­ka­var­si on hel­pos­ti pal­jas­tet­ta­vis­sa.

Huo­leh­di, et­tä saat toi­sen ro­ko­tean­nok­sen mää­räa­jan ku­lut­tua (12 viik­koa). Jat­ka oh­jei­den mu­kai­sia suo­ja­toi­mia (kas­vo­mas­kit, kä­si­de­si, tur­va­vä­lit).

Ajan­va­raus­nu­me­ros­sa 044 709 3788 käy­te­tään ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mää, ja sii­hen voi­vat soit­taa vain ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vat tai hei­dän puo­les­taan asioi­vat. Nu­me­ros­sa ei an­ne­ta ro­ko­te- tai muu­ta ter­veys­neu­von­taa.

Seu­raa­vien ro­ko­tus­ryh­mien ai­ko­ja ei an­ne­ta en­na­kol­ta. En­sim­mäi­seen ro­ko­tus­ryh­mään kuu­luu n. 1000 hen­ki­löä ja jo­noa pu­re­taan mah­dol­li­sim­man pian. Ta­kai­sin­soi­tos­sa me­nee ar­viol­ta 1 – 3 vrk.

Ro­ko­tus­ryh­mään kuu­lu­van tie­dot tar­kis­te­taan ai­kaa va­ra­tes­sa ja ro­ko­tus­pai­kal­la KE­LA-kor­tis­ta tai po­ti­las­tie­dois­ta.

Ro­ko­tus­jär­jes­te­lyi­tä kos­ke­vat tie­dot on koot­tu Kainuun soten koronarokotukset -sivulla.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ikäih­mis­ten hoi­to­ko­tei­hin ja ko­to­na hoi­det­ta­vil­le

Ikään­ty­nei­den ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van 970 asu­kas­ta ro­ko­te­taan tä­män vii­kon lop­puun men­nes­sä. En­si vii­kos­ta al­kaen ro­ko­tuk­sia an­ne­taan myös ko­to­na hoi­det­ta­vil­le se­kä sa­mas­sa ta­lou­des­sa asu­vil­le so­pi­mus­suh­tei­sil­le omais­hoi­ta­jil­le. Seu­raa­van kuu­kau­den ku­lues­sa tä­män ryh­män ro­ko­tuk­sia voi­daan an­taa noin 3500, mi­kä­li ro­ko­te­val­mis­tei­ta saa­daan alueel­le odo­te­tus­ti.

Työ­ter­veys­huol­to jat­kaa yk­si­tyi­sen ja jul­ki­sen ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van työn­te­ki­jöi­den ro­kot­ta­mis­ta vii­kol­la 7. Työ­ter­veys­huol­lon yri­tyk­set oh­jeis­ta­vat asiak­kai­taan ro­ko­tus­jär­jes­te­lyis­tä.

Ajan­va­rauk­sel­la an­net­ta­vat väes­tön ro­ko­tuk­set kun­tien ro­ko­tus­pis­teis­sä al­ka­vat vii­kon 7 lo­pus­sa. Täl­löin en­sim­mäi­si­nä ovat yli 85-vuo­tiaat. Muut ikän­sä pe­rus­teel­la se­kä al­le 70-vuo­tiaat taus­ta­sai­rauk­sien vuok­si eri­tyi­ses­sä ris­ki­ryh­mäs­sä ole­vat ovat vuo­ros­sa seu­raa­vi­na ro­ko­tus­jär­jes­tyk­sen mu­kai­ses­ti.

Käy­tet­tä­vät ro­kot­teet ja ylei­soh­jeet

70-vuo­tiai­den ja si­tä van­hem­pien ro­ko­tuk­siin käy­te­tään mR­NA-ro­kot­tei­ta (Pfi­zer-Bion­tec­hin ja Mo­der­nan val­mis­teet), joi­den suo­ja­te­hos­ta myös ikään­ty­neil­lä on jo tut­ki­mus­näyt­töä.

Al­le 70-vuo­tiai­den ro­kot­ta­mi­seen käy­te­tään Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­tet­ta.

Kaik­ki Suo­mes­sa täl­lä het­kel­lä käy­tös­sä ole­vat ko­ro­na­ro­kot­teet vaa­ti­vat kak­si ro­ko­tean­nos­ta. Kaik­kien val­mis­tei­den ko­ro­na­ro­kot­tei­den an­nos­vä­li on 12 viik­koa.

Ko­ro­na­ro­kot­teil­la, ku­ten muil­la­kin ro­kot­teil­la, voi ol­la yleen­sä asiaan kuu­lu­via si­vuoi­rei­ta ku­ten pis­tos­pai­kan ar­kuut­ta, kuu­met­ta tai vä­sy­mys­tä. Suo­si­tel­ta­vaa on käyt­tää oi­rei­den lie­vit­tä­mi­seen tu­leh­dus­ki­pu­lääk­kei­tä tai an­ti­his­ta­mii­nia. Ta­val­li­set si­vuoi­reet joh­tu­vat ro­ko­te­val­mis­teen he­rät­tä­mäs­tä eli­mis­tön vas­tus­tus­ky­vys­tä ja ovat merk­ki toi­mi­vas­ta vas­tees­ta.

Jat­kos­sa oi­reet­to­mia hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat saa­neet kak­si ro­ko­tean­nos­ta, ei enää al­tis­tus­ti­lan­tees­sa mää­rä­tä ka­ran­tee­niin. Oi­rei­set hen­ki­löt tes­ta­taan nor­maa­lis­ti ja tar­vit­taes­sa mää­rä­tään eris­tyk­seen, mi­kä­li tes­ti on po­si­tii­vi­nen.

 

Li­sä­tie­to­ja:

Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö p. 044 797 4668)
Mai­re Aho­pel­to, kun­tayh­ty­män joh­ta­ja p. 044 777 3033