Koronarokotuksen ajanvaraus on ruuhkautunut


Asuk­kai­ta pyy­de­tään soit­ta­maan ro­ko­tus­ten ajan­va­rauk­seen vas­ta omal­la vuo­rol­la.

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus on ruuh­kau­tu­nut ta­kai­sin­soit­to­jo­noon tu­le­vis­ta tie­dus­te­luis­ta ja tu­le­vien ro­ko­tus­ryh­mien soi­tois­ta. Täl­lä het­kel­lä pur­ka­ma­ton­ta soit­to­jo­noa on n. 600 pu­he­lua. Asiak­kai­ta pyy­de­tään va­raa­maan ai­ka vas­ta oman ro­ko­tus­ryh­män vuo­rol­la. Ajan­va­raus­vuo­ros­sa 1941 syn­ty­neet ja si­tä van­hem­mat se­kä elin­siir­to- ja syö­pä­hoi­dos­sa ole­vat. Seuraavien rokotusryhmien aikoja ei anneta ennakkoon.

Vii­kon­lo­pun ai­ka­na Kai­nuus­sa ei ole to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­to­ja. Hiih­to­lo­ma­mat­kai­lun ol­les­sa vilk­kaim­mil­laan mat­kai­li­joi­ta ke­ho­te­taan edel­leen va­ro­vai­suu­teen ja vält­tä­mään oman lä­hi­pii­rin ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja. Eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta on kiin­ni­tet­tä­vä kas­vo­mas­kin käyt­töön ja riit­tä­viin tur­va­vä­lei­hin. Myös yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa on suo­si­tel­ta­vaa nou­dat­taa edel­lä mai­nit­tu­ja oh­jei­ta.

”Saam­me run­saas­ti ky­sy­myk­siä ja kom­ment­te­ja ro­ko­tus­jär­jes­tyk­seen liit­tyen. Kai­nuus­sa nou­da­tam­me kan­sal­li­sia ro­ko­tu­soh­jei­ta ja ym­mär­räm­me to­ki, et­tä jois­sain eri­tys­ti­lan­teis­sa voi ol­la epä­sel­vää omas­ta vuo­ros­ta. Ro­ko­tuk­set ete­ne­vät si­tä mu­kaan, kun ro­kot­tei­ta saa­daan. Ajan­va­raus­lin­jal­le ei kui­ten­kaan kan­na­ta soit­taa ko­kei­lu­pe­riaat­teel­la, kos­ka näin ko­ko toi­min­ta hi­das­tuu. Pyy­däm­me seu­raa­maan tie­dot­tei­tam­me tai ole­maan yh­tey­des­sä pal­ve­lu­neu­von­taam­me mi­kä­li on epä­sel­vyyt­tä ”, ker­too pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Ylei­nen so­te-pal­ve­lui­den neu­von­ta vas­taa ky­sy­myk­siin nu­me­ros­ta 08-61561 se­kä säh­kö­pos­tit­se pal­ve­lu­neu­von­ta@kai­nuu.fi

Ajan­va­raus­vuo­ros­sa 1941 syn­ty­neet ja si­tä van­hem­mat se­kä elin­siir­to- ja syö­pä­hoi­dos­sa ole­vat

Ajan­va­rauk­sen voi­vat täl­lä het­kel­lä teh­dä 1941 ja si­tä en­nen syn­ty­neet tai hei­dän puo­les­taan asioi­vat. Li­säk­si al­le 70-vuo­tiaat elin- tai kan­ta­so­lu­siir­ron saa­neet hen­ki­löt tai ak­tii­vis­ta syö­pä­hoi­toa saa­vat po­ti­laat voi­vat va­ra­ta ro­ko­tu­sa­jan.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen ajan­va­raus teh­dään soit­ta­mal­la nu­me­roon 044 709 3788. Ta­kai­sin­soit­to­ teh­dään noin kol­men vrk:n ku­lues­sa. Ta­kai­sin­soit­to­ja teh­dään pal­ve­lun no­peut­ta­mi­sek­si myös il­tai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin; soi­tot voi­vat tul­la myös tun­te­mat­to­mas­ta nu­me­ros­ta.

Tors­tai­na 4.3. ote­taan käyt­töön ikän­sä pe­rus­teel­la ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vien ajan­va­raus Kai­nuun Oma­so­te -pal­ve­lus­sa (oma­so­te.kai­nuu.fi). Sai­rau­ten­sa vuok­si ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien al­le 70-vuo­tiai­den ajan­va­raus teh­dään edel­leen pu­he­li­mit­se.

En­nak­ko­tie­to­jen mu­kaan jat­kos­sa ro­kot­tei­ta saa­daan Kai­nuu­seen 1000 – 2000 an­nos­ta vii­koit­tain. Pel­käs­tään yli 70-vuo­tiai­ta kai­nuu­lai­sia on noin 17 000, jo­ten nuo­rem­pien ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien ro­kot­ta­mi­nen käyn­nis­tyy hi­taas­ti.

Seu­raa­vien ro­ko­tus­ryh­mien ai­ko­ja ei an­ne­ta en­na­kol­ta. Ro­ko­tus­pis­teen si­jain­ti var­mis­te­taan ajan­va­rauk­sen yh­tey­des­sä. Li­sä­tie­to­ja ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta saa Kainuun soten verk­ko­si­vuil­ta.

 

Li­sä­tie­to­ja:

Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)
Mai­re Aho­pel­to, kun­tayh­ty­män joh­ta­ja (044 777 3033)