Koronarajoitukset ja ohjeet ennallaan helmikuun ajan


Kai­nuun ti­lan­ne va­kaa – täl­lä het­kel­lä yk­sit­täi­siä tar­tun­to­ja ja ry­väs­ty­miä

Täl­lä het­kel­lä maa­kun­nan ko­ro­na­ti­lan­ne on va­kaa, mut­ta lä­hi­maa­kun­tien ja val­ta­kun­nan ti­lan­ne ei ole mer­kit­tä­väs­ti muut­tu­nut. Kai­nuus­sa esiin­tyy yk­sit­täi­siä tar­tun­to­ja ja tar­tun­ta­ket­ju­ja, joi­den tar­tun­nan läh­teet ovat pääa­sias­sa alueen ul­ko­puo­lel­ta.

Vuo­ka­tis­sa kah­del­la USA:n hiih­to­maa­jouk­kueen jä­se­nel­lä on 2.2. to­det­tu oi­ree­ton ko­ro­na­tar­tun­ta tu­lo­tes­tauk­ses­sa. Hei­dät eris­tet­ty ja nel­jä hen­ki­löä on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin. Jouk­kue nou­dat­taa Vuo­ka­tin ur­hei­li­ja­kup­la­toi­min­ta­mal­lia, ei­kä ris­kiä tar­tun­nan le­viä­mi­ses­tä ole.

Po­si­tii­vis­ten tu­los­ten osuus kai­kis­ta Kai­nuus­sa ote­tuis­ta tes­teis­tä on 0,6 % ja il­maan­tu­vuus on ta­sol­la 18 / 100 000 / 14 vrk. Kaik­ki tar­tun­nat ovat jäl­ji­tet­tä­vis­sä.

Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la tes­ta­taan päi­vit­täin noin 30 ra­ja­ny­lit­tä­jää, joi­den osal­ta po­si­tii­vis­ten löy­dös­ten osuus on vä­hen­ty­nyt vii­me viik­koi­na. Va­paaeh­toi­seen tes­tauk­seen osal­lis­tu­vat lä­hes kaik­ki tes­tiin oh­ja­tut.

Kiih­ty­mis­vai­heen ra­joi­tuk­set ja oh­jeet en­nal­laan hel­mi­kuun ajan

Kan­sa­lais­ten toi­vo­taan jak­sa­van nou­dat­ta­van ar­ki­sia pe­ru­soh­jei­ta, ku­ten lä­hi­kon­tak­tien vä­hen­tä­mis­tä, mas­kien ja kä­si­de­sin käyt­töä se­kä tur­va­vä­lien säi­lyt­tä­mis­tä ja mat­kus­tus­suo­si­tuk­sia. Kai­nuun alueel­li­nen ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä suo­sit­te­lee alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le ny­kyis­ten ra­joi­tus­ten ja oh­jei­den pi­tä­mis­tä ny­kyi­sel­lään:

  • Enin­tään 20 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ta esi­te­tään jat­ket­ta­vak­si hel­mi­kuun lop­puun saak­ka.
  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa 6. luok­ka­lai­sis­ta saak­ka kai­kis­sa ti­lan­teis­sa, mis­sä yli kah­den met­rin tur­va­vä­le­jä ei voi­da taa­ta.
  • Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus on voi­mas­sa.
  • Etäo­pe­tus­suo­si­tus­ta ei ole.
  • Suo­si­tus vält­tää maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­ta­mis­ta. Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään.
  • Al­le 12-vuo­tiai­den ryh­mä­lii­kun­nas­sa ei ole ra­joi­tus­suo­si­tuk­sia, 12 – 17 vuo­tiail­la suo­si­tel­laan enin­tään 20 hen­ki­lön ryh­miä, 18 vuot­ta täyt­tä­nei­den osal­ta suo­si­tel­laan yk­si­lö­la­je­ja ryh­mä­lii­kun­nan si­jaan. Li­sä­tie­to­ja uu­des­ta vi­ra­no­mai­soh­jees­ta.

”Täy­tyy ylei­ses­ti kiit­tää kai­nuu­lai­sia oh­jei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta, on­han täs­sä ky­se yh­tei­ses­tä asias­ta. Eh­kä tais­te­lu­vä­sy­mys­tä­kin on jo ha­vait­ta­vis­sa, mas­kit tun­tu­vat unoh­tu­vat ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­ta­kin”, muis­tut­taa Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Ro­ko­tuk­set ikäih­mi­sil­le al­ka­vat

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set Kai­nuus­sa asu­vil­le ikäih­mi­sil­le käyn­nis­ty­vät 11.2. ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van asuk­kais­ta. Tä­män jäl­keen ro­ko­te­taan ko­ti- ja omais­hoi­don tur­vin ko­to­na asu­vat van­huk­set ja sa­man ta­lou­den omais­hoi­ta­jat. ”En­sin mai­nit­tu­ja on Kai­nuus­sa noin 1000 ja jäl­kim­mäi­ses­sä 3500 hen­ki­löä. Käy­tän­nös­sä näi­den ryh­mien ro­kot­ta­mi­ses­sa me­nee usei­ta viik­ko­ja, kos­ka ro­kot­tei­ta saa­daan tu­han­nen an­nok­sen viik­ko­vauh­tia”, sel­ven­tää Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Tä­män het­ken saa­ta­vuu­den ja ro­ko­te­tut­ki­mus­ten pe­rus­teel­la ikään­ty­neil­le käy­te­tään pääa­sias­sa mR­NA-ro­ko­te­val­mis­tei­ta (Pfi­zer-Bion­tech ja Mo­der­na). Muun väes­tön ro­ko­tuk­set jat­ku­ne­vat myö­hem­min saa­pu­vil­la Ast­ra Ze­ne­can vi­rus­vek­to­ri-val­mis­teil­la. Kah­des­sa an­nok­ses­sa an­net­ta­vis­sa ro­kot­teis­sa mo­lem­mil­la ker­roil­la käy­te­tään sa­maa ro­ko­teai­net­ta. ”Kaik­ki ro­kot­teet an­ta­vat hy­vän suo­jan va­ka­via tau­ti­muo­to­ja vas­taan, mut­ta vain jos toi­nen­kin an­nos tu­lee otet­tua. Sa­mal­la on muis­tu­tet­ta­va, et­tä ro­ko­tus­ten jäl­keen­kin tu­lee nou­dat­taa kaik­kia ra­joi­tuk­sia ja suo­si­tuk­sia, kos­ka tar­tut­ta­vuu­den vä­hen­ty­mi­ses­tä ei vie­lä ole tut­ki­mus­tie­toa”, pai­not­taa Kouk­ka­ri.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set tul­laan tar­joa­maan ve­loi­tuk­set­ta ko­ko ai­kuis­väes­töl­le. Ro­ko­tus­jär­jes­te­lyi­tä kos­ke­vat tie­dot on koot­tu osoit­tee­seen so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set.

Li­sä­tie­to­ja:

  • Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)
  • Mai­re Aho­pel­to, kun­tayh­ty­män joh­ta­ja (044 777 3033)