Koronan ilmaantuvuus Kainuussa yhä korkea – suositusten noudattamisesta on edelleen huolehdittava


Kajaani on paikallisten ryvästymien vuoksi edelleen koronan kiihtymisvaiheessa, muun maakunnan ollessa perustasolla. Ko­ro­nan il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on edelleen korkea 51,4/100 000/14 vrk. Uusia tartuntoja on ollut kuluneen viikon aikana yhteensä 10. Po­si­tii­vis­ten tes­tien osuus ko­ro­na­tes­teis­tä on 0.8 % vii­kol­la 26. To­de­tut tar­tun­nat on saa­tu viikolla 26 jäl­ji­tet­tyä 100 %:sti. Kai­nuus­sa on täl­lä het­kel­lä ka­ran­tee­nis­sa 110 hen­ki­löä.

Kolme Pietarissa käynyttä kainuulaista jalkapalloturistia on Kainuun soten tiedossa ja maahantulotestien piirissä. Karanteeniin asettaminen on toteutettu normaalissa järjestyksessä ja testit ovat toistaiseksi olleet negatiivisia. Deltavarianttia ei vielä toistaiseksi ole kainuulaisista näytteistä todettu.

So­siaa­li­nen ak­tii­vi­suus, tur­va­vä­lien puut­tu­mi­nen ja mas­kit­to­muus joh­ta­vat tar­tun­ta­ket­jui­hin, jot­ka ei­vät ole ra­joi­tuk­sin ja suosituksin py­säy­tet­tä­vis­sä. Vaikka valtakunnallisesti rajoituksia onkin jo osittain purettu, varotoimia ja suosituksia on edelleen syytä noudattaa. Kainuun ja Kajaanin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Suomen suurin.

On syytä muistaa, että kahteenkin kertaan rokotettu voi sairastua koronavirukseen ja levittää tautia edelleen. Tämän vuoksi myös kahteenkin kertaan rokotettujen tulee huolehtia suositusten noudattamisesta.

Koko Kainuussa on voimassa seuraavat suositukset

  • Mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa
  • Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen
  • Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ja riit­tä­vän tur­va­vä­lin pi­tä­mi­nen
  • Ka­jaa­niin suun­tau­tu­vaa mat­kai­lua ei suo­si­tel­la, mi­kä­li sii­hen liit­tyy mat­ka­seu­rueen ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja
  • Ka­jaa­nis­ta suun­tau­tu­vaa mat­kai­lua ei suo­si­tel­la, mi­kä­li sii­hen liit­tyy mat­ka­seu­rueen ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja
  • Kai­nuun so­te ke­hot­taa ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Ajan­va­raus oma­so­te –pal­ve­lun kaut­ta tai soit­ta­mal­la 040 165 0020. Ko­ro­na­tes­tin tu­los­ta tu­lee odot­taa ko­to­na. Ko­ro­na­vil­kun käyt­töä suo­si­tel­laan edel­leen.

 

Lisätiedot

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, p. 044 777 3033

Pandemiapäällikkö Tuomo Erola, p. 044 797 4872