Kontion koulun alueen asemakaavamuutos käynnistyi – nyt on oikea aika osallistua alueen suunnitteluun


Kuhmon kaupungissa on tullut vireille Kontion koulun asemakaavanmuutos kaupungin keskustan tuntumassa Lammasjärven rannalla. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on ratkaista Kontion koulun alueen tuleva maankäyttö muuttuneen tilanteen vuoksi, sillä nykyinen kaavoitus ei palvele aluetta tulevaisuudessa. Ranta-alueelle on ajateltu suunniteltavaksi muun muassa matkailuun liittyvää liiketoimintaa.

Kuhmon kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.5.2021 Kontion koulun alueen asemakaavamuutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja Kuhmon kaupunki on kuuluttanut kaavan vireilletulosta tänään 1.6.2021. OAS:ssa esitellään kaavoituksen lähtökohdat, periaatteet ja aikataulu, sekä kerrotaan, miten asemakaavan vaikutukset arvioidaan ja kuinka kaavan osalliset voivat osallistua kaavoitusprosessiin.

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Myös kunnan muilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Kaavamuutostyön alkuvaiheessa järjestetään ideointi- ja keskustelutyöpajat, joissa osalliset pääsevät kommentoimaan alustavia malleja ja alueen tulevaa käyttöä. Työpajoissa on tarkoitus keskustella kaupungin edustajien, kaupunkilaisten ja muiden osallisten kanssa avoimesti alueen käytöstä sekä ideoida yhdessä sen käyttömahdollisuuksia.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Kuhmon kaupungintalolla ja internetsivuilla

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 1.6.2021 alkaen Kuhmon kaupunginvirastolla kaavoitus- ja mittaus palveluissa osoitteessa Kainuuntie 82 ja kaupungin internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma voi täydentyä kaavoitusprosessin edetessä. Asemakaavamuutoksen suunnittelutyöstä vastaa Sweco Infra & Rail Oy, Oulu yhteistyössä kaupungin kanssa.

Kuhmon kaupunki tiedottaa kaavamuutoksen etenemisestä kaikissa sen vaiheissa. ”Kaikki kaavojen kuulutukset ovat olleet ja tulevat kaupungin nettisivulle Kuulutukset -osioon, ilmoitustaululle ja lehteen. Ja tietysti kaavojen lähialueen maanomistajat saavat kirjeitse tiedon. Samoin osalliset yhdistykset ja yrittäjät kontaktoidaan”, maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen kertoo.

Tavoitteena kaupunkilaisia ja matkailijoita palveleva viihtyisä kokonaisuus

Asemakaavamuutoksella on tarkoitus ratkaista alueen tuleva maankäyttö. Lähtökohtaisesti ranta-alueelle on ajateltu suunniteltavaksi matkailuun liittyvää liiketoimintaa sekä matkailijoita ja kaupunkilaisia palvelevia palveluita. Alueen suunnittelussa huomioidaan koko ranta-alue ja sen erityispiirteet, kuten viheralueet ja järvinäkymät, jotka avautuvat Kuhmo-talosta ranta-alueille. Rantaan on myös alustavasti ideoitu uimahallin paikkaa. Kaupunki ei lähtökohtaisesti suunnittele alueelle asuinrakentamista.

Suunnittelualueella sijaitsee Kuhmo-talo ja Kontion koulu, joka ei ole enää koulukäytössä opetustoimintojen siirryttyä Tuupalaan. Kontion vanhasta koulusta on tehty suojeluesitys, joka on ELY-keskuksen ja Museoviraston käsittelyssä.  Kontion koulu huomioidaan asemakaavatyössä vaihtoehtoisesti sekä alueelle jäävänä että purettavana rakennuksena. Suunnittelualue on Kuhmon kaupungin omistuksessa.

 

Lisätietoja antaa

Kuhmon kaupunki

Maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, 044 725 5258, mika.hakkarainen@kuhmo.fi

Tekninen johtaja Jari Juntunen, 044 725 5254, jari.juntunen@kuhmo.fi

Kaupunginjohtaja Tytti Määttä, 044 725 5254, tytti. maatta@kuhmo.fi