Kainuun sote ja kunnat kiittävät lapsia ja nuoria koronaohjeiden noudattamisesta ja kannustavat huolehtimaan hyvinvoinnista


Kii­tos, et­tä vä­li­tät!

Nuo­ret ovat saa­neet tie­toa ja nou­dat­ta­neet ko­ro­naoh­jei­ta hy­vin ko­ko epi­de­mian ajan. On tär­keää, et­tä teem­me kaik­ki osam­me vi­ruk­sen tor­jun­nas­sa – jak­sa si­nä­kin vie­lä!

Huo­leh­di it­ses­tä­si – muis­ta lii­kun­ta!

Hie­noa, et­tä nou­da­tat ko­ro­naoh­jei­ta, mut­ta it­ses­tä­kin huo­leh­ti­mi­nen on tär­keää! Har­ras­tuk­set ovat tär­kei­tä ko­ro­na-ai­ka­na­kin.

Muis­ta liik­kua, nuk­kua ja syö­dä ter­veel­li­ses­ti, niin jak­sat!

Muis­ta ka­ve­rit myös ko­ro­na-ai­ka­na!

Lap­set ja nuo­ret­kin voi­vat sai­ras­tua ko­ro­na­vi­ruk­seen, mut­ta usein hy­vin lie­vä­nä. Oi­ree­ton­kin voi le­vit­tää vi­rus­ta huo­maa­mat­ta – muis­ta kä­si­de­si, mas­kit ja tur­vae­täi­syys!

Pi­dä huol­ta ka­ve­reis­ta kou­lus­sa ja har­ras­tuk­sis­sa. Py­sy ko­to­na, jos si­nul­la on ys­kää, nu­haa tai mui­ta sai­ras­tu­mi­sen oi­rei­ta.

Pi­dä huol­ta!

Ko­ro­na­vi­ruk­sen oi­reet voi­vat ol­la va­ka­via van­huk­sil­le tai mui­ta sai­rauk­sia sai­ras­ta­vil­le. Oi­ree­ton­kin voi le­vit­tää vi­rus­ta huo­maa­mat­ta.

Au­ta iso­van­hem­pia ja mui­ta ris­ki­ryh­mä­läi­siä myös ko­ro­na-ai­ka­na ja nou­da­ta oh­jei­ta – muis­ta kä­si­de­si, mas­kit ja tur­vae­täi­syys!

 

Hy­ryn­sal­men kun­ta, Ka­jaa­nin kau­pun­ki, Kuh­mon Kau­pun­ki, Pal­ta­mon kun­ta, Puo­lan­gan kun­ta, Ris­ti­jär­ven kun­ta, Suo­mus­sal­men kun­ta, Kai­nuun so­te