Kainuun koronatilanne kehittynyt huonompaan suuntaan


Kainuun ja erityisesti Kajaanin koronatilanne on kehittynyt erittäin huolestuttavaan suuntaan. Ilmaantuvuus 17.6.2021 mennessä on 15,3 / 100 000 / 14 vrk.

Tartunnoista pieni osa liittyy maahantulotestaukseen ja edustaa osaltaan toimivaa, terveysturvallista, matkustusprotokollaa. Huolta herättää useiden, erillisten joskin pienten ryppäiden ilmaantuminen sekä karanteenimääräysten noudattamatta jättämiseen liittyvä ryväs. Mikäli ilmaantuvuus nousee tasolle 25 / 100 000 / 14 vrk ja alkuperältään tuntemattomien tartuntaketjujen määrä kasvaa, voi AVI edelleen määrätä aiemman kaltaisia rajoitteita.

Maahantulo Schengen-alueella vapautuu rokotus/tautitodistusten omaaville ja kotimaan matkailu lisääntyy kesälomakaudella. Tautitapausten määrän voidaan odottaa edelleen Kainuussa lisääntyvän. Korona ei ole poistunut keskuudestamme, varotoimivaateet, turvavälisuositukset ja yleinen maskisuositus on edelleen voimassa. Maa- ja valtakunnallinen rokotuskattavuus riittää vähentämään kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia mutta ei likimainkaan laumasuojaan. Heinäkuun osalta tilanne ei parane oleellisesti. Vaaditaan malttia ja varovaisuutta, jotta kesä 2021 ei pääty mahalaksuun.” Kertoo Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pakka Koukkari.

Ensimmäisen rokoteannoksen koronarokotukset keskeytetty toistaiseksi

Suo­meen saa­daan ke­sän ai­ka­na en­na­koi­tua vä­hem­män ko­ro­na­ro­ko­tean­nok­sia, jon­ka vuok­si uu­sia ai­ko­ja ko­ro­na­ro­kot­teen en­sim­mäi­seen ro­kot­tee­seen ei tois­tai­sek­si an­ne­ta. Suo­meen saa­pu­vat ro­ko­tean­nok­set riit­tä­vät te­hos­tean­nok­siin, jot­ka py­ri­tään to­teut­ta­maan suun­ni­tel­lus­ti ajan­va­raus­ten mu­kaan. Mi­kä­li ro­ko­tean­nos­ten toi­mi­tus­mää­rät edel­leen vä­he­ne­vät, myös toi­sen an­nok­sen ro­ko­tus­ten pe­ruu­tuk­set voi­vat ol­la mah­dol­li­sia. Kainuun soten koronarokotusten ajanvarauslinja on toistaiseksi suljettu. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan paikallislehdissä ja Kainuun soten omilla nettisivuilla.

Li­sä­tie­dot

Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri p. 044 797 4668