Kainuu perustasolla, rajoitukset ja suositukset säilyvät ennallaan


Kainuun koronatilanne on perustasolla, uusia tartuntoja ei viikonlopun jälkeen ole tullut. Vaikka tilanne on Kainuussa rauhallinen, epidemiatilanne elää koko ajan ja matkustaminen sekä lomaliikenne lisäävät riskiä viruksen leviämiselle. Kainuun koronatilastossa eivät näy ne tartunnat, jotka ovat täällä todettu, mutta tartunnan saaneen kotikunta on Kainuun ulkopuolella. Hiihtolomien vuoksi tartuntojen odotetaan nousevan edelleen matkustelusta johtuen. Kainuun sote kehottaa kiinnittämään entisistä enemmän huomiota kasvomaskin käyttöön, riittäviin turvaväleihin, yskimis- ja käsihygieniaan sekä välttämään kokoontumisia isoissa joukoissa.

Oh­jeet ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­rauk­seen

Pel­käs­tään ikä­pe­rus­tei­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via Kai­nuus­sa on 15 000. Pal­ve­lui­den ruuh­kau­tu­mi­sen vält­tä­mi­sek­si asuk­kai­ta pyy­de­tään nou­dat­ta­maan seu­raa­via oh­jei­ta:

1.Tar­kas­ta oma ro­ko­tus­vuo­ro­si  22.2. alkaen on vuorossa vuonna 1941 ja sitä ennen syntyneet.

2.Soi­ta ajan­va­raus­nu­me­roon 044 709 3788 – odo­ta ta­kai­sin­soit­toa. Soit­taa voi­vat vuo­ros­sa ole­vat tai hei­dän puo­les­taan asioi­vat hen­ki­löt. Varaa muistiinpanovälineet valmiiksi takaisinsoittoa varten. Numeroon ei voi lähettää tekstiviestejä. Ruuh­ka­ti­lan­teis­sa ta­kai­sin­soit­toon voi men­nä 1 – 3 vrk.

Ajan­va­raus­nu­me­roon pyy­de­tään soit­ta­maan omal­la ro­ko­tus­vuo­rol­la. Nu­me­ros­sa ei an­ne­ta ro­ko­te- tai muu­ta ter­veys­neu­von­taa. Ro­ko­tus­ryh­mään kuu­lu­van tie­dot tar­kis­te­taan ai­kaa va­ra­tes­sa. Seu­raa­vien ro­ko­tus­ryh­mien ai­ko­ja ei an­ne­ta en­na­kol­ta. Ro­ko­tus­pis­teen si­jain­ti var­mis­te­taan ajan­va­rauk­sen yh­tey­des­sä ja sa­mal­la va­ra­taan ai­ka te­hos­te­ro­ko­tuk­seen.

3.Saa­vu ajois­sa paik­ka­kun­ta­si ro­ko­tus­pis­tee­seen. Käy­tä kas­vo­mas­kia ja pu­keu­du si­ten, et­tä ol­ka­var­si on hel­pos­ti pal­jas­tet­ta­vis­sa.

4.Huo­leh­di, et­tä saat toi­sen ro­ko­tean­nok­sen mää­räa­jan ku­lut­tua (12 viik­koa). Jat­ka oh­jei­den mu­kai­sia suo­ja­toi­mia (kas­vo­mas­kit, kä­si­de­si, tur­va­vä­lit).

Ro­ko­tus­ryh­mään kuu­lu­van tie­dot tar­kis­te­taan ai­kaa va­ra­tes­sa. Seu­raa­vien ro­ko­tus­ryh­mien ai­ko­ja ei an­ne­ta en­na­kol­ta. Ro­ko­tus­pis­teen si­jain­ti var­mis­te­taan ajan­va­rauk­sen yh­tey­des­sä ja sa­mal­la va­ra­taan ai­ka te­hos­te­ro­ko­tuk­seen.

Li­sä­tie­to­ja ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta saa Kainuun soten verkkosivuilta.

Li­sä­tie­to­ja:
Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö p. 044 797 4668
Mai­re Aho­pel­to, kun­tayh­ty­män joh­ta­ja p. 044 777 3033