Hyvinvointisuunnitelma 2020 ja Hyvinvointikysely lapsille valmistuneet


Kuhmon hyvinvointiraportti vuodelta 2019 ja hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2020 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa toukokuun 18. päivä. Myös opinnäytetyönä tehty hyvinvointikysely lapsille valmistui toukokuun alussa.

Kuva: Riikka Kähkönen

 

Vuosittainen hyvinvointiraportti 2019 ja hyvinvointisuunnitelma 2020

Hyvinvointityöstä Kuhmossa vastaa hyvinvointijohtoryhmä, johon kuuluu osallistujia kaupungin eri hallintokunnista, vanhusneuvostosta, nuorisovaltuustosta, Kainuun sotesta ja valtion yhteistyötahoilta. Hyvinvointiraportti 2019 ja hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2020 valmisteltiin monialaisena ja moniammatillisena yhteistyönä vuoden 2019 aikana.

Kuhmon vuosittaisen hyvinvointiraportin perusteella vuodelle 2020 hyvinvointisuunnitelmaan nousi kolme painopistealuetta:

  • Kuhmo on turvallinen kaupunki asua ja elää
  • Hyvinvoivat kuhmolaiset
  • Aktiiviset kuhmolaiset

Jokaisen painopistealueen yhteyteen on hyväksytty konkreettiset toimenpiteet tälle vuodelle, joilla tähdätään tavoitteisiin.

Suunnitelma sisältää toimenpiteitä eri

  • ikäryhmille elinkaarimallilla
  • väestöryhmille
  • toimialoille
  • yhteistyötahojen kanssa

sekä erilaisisa kuntalaisten osallistumistapoja, toteutustapoja ja mittareita.

Hyvinvointiraportti ja vuosisuunnitelma ovat julkisia asiakirjoja. Kaikki Suomen hyvinvointikertomukset ovat luettavissa sähköisesti  hyvinvointikertomus.fi -sivustolla. 

Kuhmon hyvinvointiraportti 2019 ja -suunnitelma 2020 on luettavissa tästä.

 

Opinnäytetyö – Mitä kuhmolaisille 6-10 -vuotiaille kuuluu?

Kuhmon kaupunki järjesti yhdessä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa sairaanhoitajakoulutuksen Kuhmossa. Sairaanhoitajat valmistuivat tänä keväänä.

Kolme kuhmolaista sairaanhoitajaopiskelijaa halusi tehdä opinnäytetyönsä Kuhmon kaupungille, kiitoksena mahdollisuudesta opiskella ammattiin omalla paikkakunnalla.

Tiina Koistinen, Minna Pulkkinen ja Päivi Töyrylä selvitti työssään mitä kuhmolaisille 6-10 -vuotiaille lapsille kuuluu. Kysely suunnattiin suoraan kohderyhmälle eli lapset saivat itse kertoa ajatuksistaan ja tuntemuksistaan. Näin kyselyssä saatiin lasten oma ääni kuuluviin. Tärkeänä yhteistyökumppanina kyselyn toteutuksessa oli Tuupalan alakoulun henkilökunta, koska kysely toteutettiin kouluaikana. Eskari-ikäiset vastasivat kyselyyn haastatellen. Vastausprosentti oli hyvä, 83,4 %.

Opinnäytetyön tuloksista ilmeni, että kuhmolaiset 6 – 10-vuotiaat lapset voivat hyvin ja ovat tyytyväisiä elämäänsä Kuhmossa. 94% lapsista koki olevansa onnellisia. Kuhmolaisilla lapsilla on enemmän sisaruksia kuin valtakunnallisesti keskimäärin. Lähes kaikilla oli vähintään yksi läheinen ihminen, ja perheen merkitys nousi vastauksissa vahvasti esille. Suurimmalla osalla lapsista oli myös jokin harrastus ja vähintään yksi kaveri. Nämä asiat vaikuttavat lapsen kokemaan hyvinvointiin positiivisella tavalla.

Opinnäytetyö antaa arvokasta tietoa Kuhmon tuleviin hyvinvointisuunnitelmiin, mutta ennen kaikkea myös lasten huoltajille.

Opinnäytetyö on luettavissa kokonaisuudessaan tästä.

Posterissa on koottu tiivistetysti opinnäytetyön johtopäätökset.