Avoin kirje sote-hallitukselle Kuhmon ja Suomussalmen viikonloppuvastaanoton lakkauttamisesta 


Sote-hallitukselle ollaan esittämässä 21.4. viikonloppuvastaanottojen lakkauttamista. Kuhmon kaupunki ja Suomussalmen kunta esittävät kantanaan, ettei viikonloppuvastaanottotoimintaa tule lakkauttaa. 

Kainuun soten perussopimuksessa on kirjaus, jonka mukaan kuntayhtymän tulee neuvotella kunkin kunnan kanssa seuraavan vuoden talousarviosta, asukkaiden palveluista ja niiden mahdollisista muutoksista sekä kuntayhtymän yhteistyössä kuntien kanssa tekemistä tehtävistä. Neuvottelut on käytävä kunkin vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Viikonloppuvastaanoton lakkauttamisen osalta virallisia neuvotteluja ei ole käyty, eikä kunnilta myöskään ole pyydetty kirjallista kantaa asiaan. 

Selvyyden vuoksi toteamme, että keskustelua kuntien edustajien kanssa on käyty Kainuun sote:n kutsumassa vapaamuotoisessa keskustelussa. Tämä keskustelu oli Suomussalmen kanssa 24.3.2021 ja Kuhmon kanssa 9.4.2021. Keskustelu ei kuitenkaan täytä käsityksemme mukaan virallisen neuvottelun tunnuspiirteitä. Molemmat kunnat ovat keskustelussa kantanaan ilmoittaneet, että asiasta tulee käydä viralliset neuvottelut.

Näkemyksemme mukaan terveysasemien vastaanottotoiminta on kokonaisuus. Kehittämisen tulee tapahtua kuntien, asukkaiden ja henkilöstön kanssa yhdessä. Järjestämissopimuksen mukaisessa neuvottelussa voimme yhdessä pohtia vastaanottotoiminnan toimivuutta, kehittämistä sekä lääkäri- ja hoitajarekrytointia. Esitämme, että jatkossa järjestämissopimuksen mukaisissa neuvotteluissa ovat mukana myös paikallisen vastaanottotoiminnan vastaavat esihenkilöt.

Näemme viikonloppuvastaanoton erittäin tärkeäksi palveluksi niin kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kuin kunnan elinvoimaisuudenkin kannalta. Toteamme kantanamme, että tähän mennessä tehdyt selvitykset eivät ole laajuudeltaan eikä sisällöltään riittäviä. Olemme esittäneet, että päätöksen vaikutukset tulee arvioida. Kunnollisia selvityksiä kustannuksista on pyydetty useaan kertaan, mutta heijastusvaikutuksia muille toimialoille tai asiakkaille ei ole laskettu tai ainakaan jäsenkunnille ilmoitettu. Pahin skenaario on, että soten kokonaiskustannukset eivät laske – vaan päinvastoin nousevat suunnitteilla olevasta muutoksesta johtuen.

Näkemyksemme mukaan mahdollisia kustannuksia aiheuttavat mm. ensihoitoon kohdistuva paine ja mahdolliset lisääntyvät erikoissairaanhoidon kustannukset hoitoon pääsyn pitkittyessä. Viikonloppuvastaanoton lakkauttaminen lisäisi yksilöön kohdistuvia kustannuksia mahdollisista Kajaanissa käynneistä, jotka nykymallilla voitaisiin hoitaa potilaan omassa kotikunnassaan. Välimatkojen ollessa pitkiä niin matka-ajat kuin – kustannuksetkin ovat korkeita.

Näemme perusterveydenhuollon merkityksen äärimmäisen tärkeänä kansalaisten terveydenedistämisessä, hoidon arvioinnissa ja   kustannustehokkaassa palveluketjussa. Kainuun sotella on ollut nimenomaan ongelmia perusterveydenhuollon palveluiden turvaamisessa. THL:n arvioinnissa “Sosiaali- ja terveyspalvelut OYS-erityisvastuualueella 2019” sivulla 30 todetaan: “Palvelutarpeiden ennakointi ja riittävä resursointi varhaisessa vaiheessa hillitsevät kustannusten kasvua. Kainuun kokoisella alueella palvelujen saavutettavuus ja täten ihmisten yhdenvertaisuus ovat haaste. Alueen asiakkaat suhtautuivat maan kriittisimmin terveysaseman vastaanottopalvelujen toteutumiseen kohtuullisessa ajassa vuonna 2018. Hoitoa tarvinneista joka kahdeksas ei mielestään saanut riittävästi hoitajan vastaanottopalveluja eikä joka viides lääkärin vastaanottopalveluja, mikä on maan heikoin luku. Puolanka on ulkoistanut peruspalvelunsa, ja lääkäritilanne siellä on ollut vuosia hyvä eikä hoitoon pääsyssä ole ollut viiveitä.”

Tuomme esille myös Kainuun soten haastavan taloustilanteen. On vaikea ymmärtää, miksi yksi säästötoimi tuodaan muusta talouden tasapainottamisohjelmasta erillään sote-hallituksen päätettäväksi. Kainuussa perusterveydenhuoltoa tulee kehittää ja siihen panostaa. Erikoissairaanhoidon kustannukset ja kuntien tulevat maksuosuudet tulevat väistämättä jatkossa kasvamaan, mikäli perusterveydenhuollon toimintaa ei saada alueellamme kuntoon.

Toteamme myös, että viikonloppuvastaanoton lakkauttaminen on ristiriidassa jo neuvotellun, mutta hyväksymisprosessissa kesken jääneen palvelusopimuksen hengen vastainen. Tuomme esille, että aiemmin neuvoteltua ja 2020 lokakuussa hyväksytyksi suunniteltua kuntien yhteistä palvelusopimusta ei ole vieläkään hyväksytty.

Hyvät sote-hallituksen jäsenet, onko teillä riittävät tiedot Kuhmon ja Suomussalmen viikonloppuvastaanottojen lakkauttamiseksi? Onko mielestänne perussopimusta noudatettu neuvottelujen osalta?

Kuhmon kaupunki ja Suomussalmen kunta eivät hyväksy esitettyjä toimenpiteitä.

KUHMON KAUPUNGINHALLITUS

SUOMUSSALMEN KUNNANHALLITUS

Anneli Kinnunen

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Pentti Moilanen

Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Tytti Määttä

Kaupunginjohtaja

 

Erno Heikkinen

Kunnanjohtaja