Äi­din­mai­dosta on pulaa sairaalassa – luovuttajia tarvitaan


Kainuun keskussairaala etsii lisää äidinmaidon luovuttajia. Maitoa tarvitaan syn­ny­tys- ja las­te­no­sas­tol­la, esi­mer­kik­si kes­kos­ten sekä sai­rai­den ja eri­tyis­tark­kai­lua tar­vit­se­vien vas­ta­syn­ty­nei­den hoi­dos­sa lap­sen kas­vun ja ke­hi­tyk­sen tur­vaa­mi­sek­si.

Tällä hetkellä on kiireellinen tarve saada lisää äidinmaitoa. Erityisesti loma-ajat vähentävät luovuttajia samalla, kun KAKS:lla syntyy vauvoja ennätystahtiin. Luovutetulla äidinmaidolla on todella suuri merkitys vastasyntyneiden hoidossa”, kertoo apulaisosastonhoitaja Auli Kurkinen KAKS:n synnytys- ja perheosastolta.

 

Luovuttaa voi jo heti osastolla tai puolen vuoden ajan synnytyksen jälkeen

Äi­din­mai­don luo­vu­tus aloitetaan tavallisesti kahden kuukauden sisään syn­ny­tyk­sen jäl­keen. Luovuttamista voi jat­kaa vielä kuu­si kuu­kaut­ta syn­ny­tyk­ses­tä.

Luo­vut­ta­jak­si sopii, mi­kä­li äiti on ter­ve ja päih­tee­tön ei­kä käytössä ole sään­nöl­lis­tä lää­ki­tys­tä, eräitä poik­keuk­sia lu­kuun ot­ta­mat­ta. Li­säk­si edellytetään, että äiti on ol­lut neu­vo­la­seu­ran­nas­sa ko­ko ras­kau­den ajan. Mai­dos­ta mak­se­taan vuo­sit­tain mää­ri­tel­ty kor­vaus, täl­lä het­kel­lä Kai­nuus­sa kor­vaus on 18 € / lit­ra.

Äi­din­mai­don­luo­vut­ta­jak­si voi il­moit­tau­tua jo syn­ny­ty­so­sas­tol­la. Mi­kä­li on jo ehtinyt ko­tiu­tua, äi­din­mai­to­kes­kuk­sen hen­ki­lö­kun­ta haas­tat­te­lee äidin ja ker­too ­mai­don luo­vu­tuk­seen liit­ty­vis­tä käy­tän­nön asiois­ta. Kes­kuk­sel­ta voi myös lai­na­ta rin­ta­pum­pun ja mai­don ke­räi­lyyn, säi­lyt­tä­mi­seen ja toi­mit­ta­mi­seen tar­vit­ta­vat vä­li­neet.

Äi­din­mai­to­kes­kus on avoin­na jo­ka päi­vä klo 8.00–13.00 (puhelin 044 421 4078).

 

Lisätietoja

 Aoh Auli Kurkinen (044 7974 243), KAKS:n synnytys- ja perheos.